”Trädgårdsföreningens restaurant har nu blott en vecka qvar innan den stänges för säsongen. Det gäller därför nu att begagna tillfället att på den lilla tid som återstår njuta af dir. Sevesos förtjusande sång, som presteras af Düringska damqvintetten. Qvintetten ja, den få vi endast höra tre aftnar till; på onsdag uppträder den för sista gången hvarefter sångerskorna begifva sig utrikes för att “tjusa till” utländningarna, först och främst med sina toner. De fem damerna äro: fröknarna Edith Grentzelius, Agnes Erikson, Emilia Andrén, Clara Alberg samt Elsbeth Wischer.

Det vore orättvist att framhålla någon särskild af dem, ty de komplettera ju hvarandra hvar på sitt utmärkta sätt. men i går afton lade vi särskildt märke till fröken Alberg på ett par soloställen samt till fröken Andréns vackra djupa stämma. Unga fröken Wischers toner klingade också herrligt.

Som sagdt, “Düringarne“ uppträda sista gången om onsdag och Trädgårdsföreningen hålles öppen endast till och med söndag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tradgårdsfören, Restauration 1890.