”Som bekant eger staden tillsammans med länets och Hallands läns landsting en anstalt för sinnesslöa barns vård och undervisning, hvilken anstalt är förlagd till egendomen Stretered utanför Mölndal.

Vid konfirmation af läsbarn från församlingen funnos bland de öfriga barnen äfven fyra från Stretered, hvilka i sina svar och i sin uppfattning visade huru mycket en god undervisningsmetod förmår åstadkomma äfven för dessa vanlottade.

Elevantalet å Stretered uppgår till ett 60-tal barn, af hvilka 21 tillhöra staden, 32 Göteborgs och Bobus län samt 7 Hallands län.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum, Anstaltsbyggnaderna på Stretered, cirka 1930.