”Ett nytt glasbruk har anlagts i närheten af Nols station vid Göta elf af Aktebolaget Göteborgs glasbruk. Bruket, som fabricerar fönsterglas, står under ledning af bolagets verkställande direktör, hr Sten J:eon Mark, under det att arbetschefen är en belgisk fackman, ingeniör Clements Jungers.

Fabrikationen, som pågått ett par månader, är afsedd att uppdrifvas till 400,000 qv.-meter eller omkring 40,000 lådor pr år glasrutor ända till 2 ½ X 1 1/44 meters dimension. F. n. sysselsättas omkring 150 arbetare, för hvilkat räkning äro uppförda två bostadsbyggnader på ringa afstånd från fabriksbyggnaderna och omgifna af öppen jord, lämpande sig för indelning i planteringsland.

Fabriksbyggnaderna äro uppförda af byggmästare Abr. Persson efter ritningar af arkitekt E. Krüger.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från hemsidan Gamla Nol: Glasbruket som var i drift 1899-1902.