”Till ordföranden för Göteborgs högskolas styrelse, landshöfding friherre Lagerbring, ingick i går en skrifvelse af följande innehåll:

Då hr konsuln m.m. Oscar Ekman erfarit att styrelsen för Göteborgs högskola icke utan bekymmer motser nödvändigheten af att inom kort söka anskaffa en för denna läroanstalt särskildt afsedd byggnad, därför dock ännu inga medel stå styrelsen till buds, har han denna dag gifvit mig det högt skattade uppdraget att meddela eder, det han, under förutsättning af att stadsfullmäktige kostnadsfritt lemna en till läge, grund och andra betingelser för ändamålet lämplig tomt, som af styrelsen föreslås, är villig till styrelsens förfogande i mån at bebof ställa ett belopp af fyrahundrafemtiotusen kronor för att aåmedels sätta styrelsen i tillfälle att snarast möjligt kunna låta åt högskolan uppföra en byggnad, som motsvarar hennes kraf och är hennes höga syfte värdig.

Gifvaren önskar att man i denna hans gåfva må läsa ej blott ett bevis på hans gamla tillgifvenhet för fädernestaden och den djupa förpliktelse, i hvilken han känner sig stå till det samhälle, därinom han så länge verkat, utan ock en antydan om de varma förhoppningar han hyser med hänsyn till högskolans fortsatta lyckliga utveckling. Att denna under det nu inträdda nya seklet och allt framgent må få ostördt fortgå under Guds beskydd och till växande gagn för samhälle och fosterland, är den önskan, med hvilken den vördade värde mæcenaten ber mig förena hans hjertliga helsning till eder, till högskolans lärare och studerande ungdom — till alla dem, som nu representera den verksamhet han så hjertligt önskar stödja och främja.

 

Med synnerlig högaktning

Sigfrid Wieselgren.

Stockholm den 9 januari 1901.

*

Konsul Ekman har som bekant förut donerat omkring 400,000 kronor till Högskolan.

Högskolestyrelsen ämnar snarast möjligt låta utföra ritningar och kostnadsförslag till den nya byggnaden, för hvilken man hoppas kunna erhålla en lämplig plats i Vasaparken. Ritningarna torde komma att utföras så, att byggnaden i mån af behof kan utvidgas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Högskola 1908, foto: Aron Jonason.

Ur: Göteborgs Aftonblad 12 januari 1901.