”Gatu- och vägförvaltningen har som bekant, med afstyrkande af det Atterbergska förslaget, hemstält om bifall till stadsfullmäktiges brednings förslag. Mot detta beslut reserverade sig förvaltningens vice ordförande grossh. Aug. Kobb i nedanstående yttrande, som tillika innehåller ett alldeles nytt förslag om banans inledande, belyst af bilden här ofvan:

Då jag för min del ej kan biträda det förslag, som beredningen framställt beträffande Särö-järnvägens inledande inom stadsområdet med personstation i Slottsskogen invid dess hufvudingång, anhåller jag att få angifva de skäl, hvarpå jag grundar denna min afvikande mening.

Den vackra anblick, som nu så tilltalande erbjuder sig för den i parken inträdande vid nyssnämde hufvudingång, skulle otvifvelaktigt högst väsentligt störas, nära nog tillintetgöras därigenom att en stationsbyggnad här uppfördes med dess för denna plats högst olämpliga tillbehör. Det skulle icke allenast allt för mycket inkräkta å de prydliga anläggningar med dammar och planteringar, som här blifvit utförde, utan jämväl med dess larmande trafik alldeles förtaga den behagliga, fridfulla stämning, som en sådan parkanläggning som Slottsskogen bör framkalla.

Då nu härtill kommer, att vid vissa tillfällen en mycket stor persontrafik af järnvägen säkerligen tillföres, som måste utmynna å den öppna platsen utanför stationen, och denna plats redan förut stundom är ganska starkt upptagen af spårvägstrafik, droskor och andra åkdon samt från Slottsskogen tillströmmande folkmassor, kan här lätt uppstå olycksfall och andra obehagligheter, hvilket om möjligt bör undvikas.

Carlsrogatan och dess fortsättning är för närvarande den enda infartsväg till staden som från denna sida erbjudes och upptager redan nu en ganska stark trafik från utanför liggande trakter.

Kan det då vara välbetänkt att å denna starkt trafikerade infartsväg jämväl inleda en järnbana som otvifvelaktigt kommer att oro och störa den öfriga trafiken och ganska sannolikt förorsaka olyckshändelser.

Framdragandet af järnvägen alldeles invid och utefter Slottsskogsparkens gräns skulle äfven för denna anläggning föranleda olägenheter, då spridandet af sot och rök menligt invärkar å planteringarne, synnerligast å alla barrväxter, som däraf lida så väsentligt, att de stundom dö ut. Den mycket besökta promenadväg, som slingrande följer gränsen, skulle äfven härigenom förlora en stor del af sitt behag.

Ofannämnde olägenheter kunna förekommas därigenom att Särö-järnvägens inledande från Stubbehagen genom stadens område erhåller en obetydligt ändrad riktning och förlägges något mera öster om Carlsrogatan, lämnande utrymme för ett byggnadskvarter emellan nämda gata och järnvägen, samt framdrages ungefärligen till den plats å Carlsro, där vägen till nya sjukhuset å Änggården framgår. – Här kan personbangården erhålla bekväm belägenhet samt äfven tillräckligt med utrymme för framtida utvidgning. Samtrafik med spårvägen kan äfven lätt beredas.

Den stor fördelen kan jämväl tillskyndas den trafikerande allmänheten att å denna bangårdens rymliga och taktäckta plattform få utbyta platser från spårvägen till järnvägen och tvärtom, hvilket bifogade förslagsritning närmare angifver.

Härigenom skulle de afsevärda ändamål vinnas, att trafiken från järnvägen och Slottsskogen fördelades och icke enligt beredningens förslag sammanträngdes vid Linnéplatsen samt Carlsrogatan och Slottsskogsparken lämnades oberörde af järnvägstrafiken. Carlsrogatan befriades från den stora olägenheten att emellan staden och Margreteberg snedt korsas af järnbanan, hvilket alltid medför vådor och lätt förorsakar olyckshändelser för den öfriga trafiken.

Tomtplatserna vid Carlsrogatan med den vackra och friska belägenheten utmed parken, skulle erhålla betydligt ökadt värde, om de ej från framsidan besvärades af störande obehag, som ovillkorligen framkallas af passerande bantåg. Dessa välbelägna tomter, till hvilka spårvägsförbindelse med lätthet kan utsträckas, kunna endera användas för uppförande af de byggnadskvarter med planterade förgårdar efter samma prydliga system, som använts vid Kungsportsavenyen och kommer att tillämpas vid Linnégatan, hvarigenom infarten till staden äfven från denna sida skulle tilldelas en samhället värdig karaktär.

Spårvägen i Carlsrogatan skulle komma tt utgöra begynnelsen till den yttre ringlinie, som omslutande Slottsskogsparken genom Majorna sannolikt framdeles sammanbindes med därvarande spårvägslinier.

Förslagsritningen utvisar, att invid och kring Margreteberg skulle välbelägna villatomter blifva tillgängliga och försäljningen däraf bereda staden afsevärda inkomster.

Om ofannämde anordningar komma till utförande, skulle därigenom såväl samhällets som den stora allmänhtens och äfven Särö-järnvägens intressen fördelaktigt blifva tillgodosedda.

Göteborg den 18 April 1901.

August Kobb. ”(Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 maj 1901)

Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 maj 1901