”Sånguppvisning ägde i lördags e.m. rum i Annedals skolhus under tillslutning af en stor mängd åhörare. Sångläraren hr O.L. Svensson lät därvid i olika afdelningar flera hundra barn afsjunga ett urval af de sånger, som under året inöfvats, och i sanning förvånande var det resultat, till hvilket ungdomen i detta ämne hade nått. Med stort och odeladt nöje, ibland under uttryck af de lifligaste applåder, åhördes samtliga numren å det rika och växlande programmet, och vid uppvisningens slut tolkade i vältaliga ordalag hofrättsnotarie O.E. Mellgren folkskolestyrelsens tacksamhet för hr Svenssons nitiska och framgångsrika arbete samt samtliga åhörares glädje och belåtenhet öfver hvad som presterats. Bland de närvarande märktes flera af stadens framstående musici.

– Sånglärarinnan fru Malvina Dahlgren hade samma dag en uppvisning i Oscar Fredriks skolhus, hvarvid väl inöfvade sånger sjöngos med smak och precision. Doktor Ambrosius ägnade lärarinnan tack och loford för hennes förträffliga arbete.

– Styckjunkare O. Lemming hade äfvenledes samma dag sånguppvisning i Djurgårdsgatans skolhus, hvarvid han med känd skicklighet anförde sina elever, hvilka visade prof på utmärkt handledning.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Samlingssalen på Majornas elementärläroverk för flickor.