”Å Grand Hotel Haglund ha under senaste tiden pågått en del restaureringsarbeten, hvilka särskildt berört läse- och skrifrumafdelningen i undra botten samt kontorslokalerna.

De senare ha nu inrymts i vestra delen af den stora byggnadskomplexen, där de erhållit en betydande utvidgning på bekostnad af lagerrum, som förut tillhört butiker. Vestibulen har genom reparationsarbetena blfvit betydligt ljusare och äfven rymligare än förut. Portierens ”hytt” har flyttats och står nu midt i vestibulen. Bagagerummen etc. ha kunnat erhålla behöflig utvidgning. Utåt Södra Hamngatan har inredts en elegant konversationssalong, möblerad i Ludvig XVI:s stil. Intill detta rum stöta de båda förutvarande skrif- och läsrummen. En coiffeur kommer äfven att i hotellbyggnaden inreda sin ”atelier” med ingång både från hotellets vestibul och från Södra Hamngatan, hvarjemte tidsenliga toilettrum för kafélokalerna inredts.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Grand Hotel Haglund 1916.