”Sedan några dagar är aktiebolaget Labors arbetarehotell, Mellangatan 9 härstädes, redo att mottaga gäster. Helt tyst och anspråkslöst, utan några invigningshögtidligheter, har pensionatet öppnats och icke häller ha några tillkännagifvanden förkunnat härom. Icke desto mindre har redan en del pensionärer anmält sig, men endast ett fåtal mottagits, enär man från början vill införa den sedan att det endast är nyktert och ordentligt folk som få bli hotellets gäster.

Och man förundrar sig icke häröfver när man inkommit i hotellet. Allt är så fint och elegant i all sin enkelhet, att det skulle vara skada om oaktsamma gäster finge husera som de behaga.

I andra våningen åt gatan är det rymliga läsrummet beläget med bord, stolar och andra möbler samt böcker och tidningar. Linoleumsmattor i vackra mönster täcka golfven här liksom öfverallt i rummen.

Gästrummen äro höga och ljusa med plats för 2 till 4 à 6 personer i hvarje. Riktigt inbjudande sågo bäddarne ut och för öfrigt allting i rummen.

I badrummet, beläget å undra botten i gårdsbyggnaden, äro 2 badkar, flera baljor och dusch färdiga att användas af varma och uttröttade pensionärer, som efter dagens arbete vilja befria sig från smuts och damm, och bekväma tvättställ stå till förfogande i våningarne.

Ett 60-tal pensionärer kunna när som hälst mottagas och om så befinnes lämpligt lika många till. Tillsvidare har man emellertid för afsikt att endast lämna bostäder åt ett mindre antal, för att sedan så småningom öka.

För aktieägarne torde någon utdelning i Labor knappast vara att vänta under åtminstone de första åren. Men något sådant ingick helt visst icke häller i beräkningen när teckningarna gjordes, utan det är uteslutande det goda ändamålet som här lockat. Fastigheten med inredning lär stå bolaget i bortåt 130,000 kr. Hvad underhållet och driftskostnaderna skola gå till kan man lätt tänka sig. För att det skulle bli ”affär” behöfdes minst 10,000 kr. i årliga inkomster.

Priset för logis pr dygn är som förut omtalats 30 öre, och frukost samt aftonspisning kan erhållas i hotellet till mycket billiga priser.

Vi rekommendera åt alla för saken intresserade att göra ett besök i denna Göteborgs nyaste sevärdhet innan hotellet blir öfverfullt af gäster.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Ungkarlshotellet Labor vid Mellangatan, verksamheten varade under åren 1901-1978. Först stiftelseform och senare i stadens regi. Stenbyggnaden uppförd som bostadshus 1864.