”Fisket i Göta älf, som var så gifvande före den lifliga ångbåtsfartens tid men sedan dess aftagit och blifvit mindre lönande, har dock i sommar gifvit sina idkare ganska godt utbyte. Förr fiskades där af flera personer, som hade fisket till hufvudsaklig näringsfång under sommartiden. Numera är det merendels strandägarne, som för sitt nöjes skull och på tider, då nödigare arbeten icke taga armarne i anspråk, draga laxgarn, utlägga ”refås” och draga gädd-drag och vad. Stundom löna sig dessa nattfångser rätt godt, upp till 30 à 40 kr. och mera för ett båtlag om två personer, ibland åter erhålles ingenting flera nätter å rad.

Laxen har i sommar betalts med upp till 2 kr. pr kg. Andra fisksorter, som fångas i älfven, äro gädda, braxen, mört, id och ål m.fl.

Som exempel på att laxtillgången i Göta älf är ganska betydlig vissa år kan nämnas, att för några år sedan fiskades af ett vadlag lax för omkring 4,000 kr. under fångsttiden på sommaren.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bogserbåten Calle, Göteborgs murbruksfabrik. 1890-talet.