”Majornas arbetsstuga började i går sin värksamhet för innevarande hösttermin. Liksom under närmast föregående terminer komma 100 barn, hälften gossar och hälften flickor, att få bevista arbetsstugan äfven denna termin.

Barnen, som i regel befinna sig i åldern 9—12 år, indelas i 4 afdelningar med 25 i hvarje. Tvenne afdelningar få dagligen besöka arbetsstugan, den ena om middagen, den andra om eftermiddagen. Hvarje afdelning kommer sålunda att göra besök där 3 gånger i veckan. Tiderna för besöken äro så valda, att de icke skola inkräkta på barnens skoltid.

Utom en del arbeten, hvari såväl gossar som flickor sysselsattas, såsom flätning af bastarbeten, borstbindning o.s.v., öfvas gossarna särskilt i träslöjd, korgflätning, lagning af skodon m. m., och de större flickorna i täckstickning, väfning af handdukar, förfärdigande af enklare handarbeten o.s.v. Arbetena, hvarå prof kunna tagas i betraktande i arbetsstugans lokal, f. d. Carlgrenska skolan vid Karl Johansgatan, vittna om en omsorgsfull ledning från föreståndarinnans sida.

Det behöfver knappast påpekas, hvilken betydelse arbetsstugorna hafva för dem, som erhålla förmånen att besöka dessa inrättningar. Jämte det att de hindra ett skadligt utelif å gator och gränder för en del af den fattigare befolkningens barn, bidraga de ju i sin mån att för månget fattigt hem göra utkomsten drägligare. Barnen erhålla nämligen vid hvarje besök en portion ordentligt lagad mat.

Utom vid de försäljningar, som anordnas för arbetsstugornas räkning, är det tillfälle för dem, som intressera sig för värksamhelen, att när som hälst genom inköp af en del i inrättningen förfärdigade arbeten, understödja arbetet för de små. Särskilt må påpekas, att ett rikt urval af olika slags borstar — såsom spiselborstar, badborstar, dammborstar o. s. v. — finnes till salu, liksom en del bastarbeten, passande till födelsedags eller namnsdags- presenter, äfven finnas på lager.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Carlgrenska skolan sedd från Allmänna vägen.