”Huru bör denna förändras för att blifva till största gagn för sjöfarten?

Vid Götebors fartygsbefälhafvareförenings sammanträde i går stod frågan om Buskärs fyr åter på dagordningen. Anledningen dätill var, att hamnstyrelsen velat höra fackmännens mening om, hur fyren lämpligast borde förändras. För att diskussionen skulle blifva i möjligaste mån åskådlig, hade ordföranden, kapten Welin, utarbetat och exponerat en förträfflig specialkarta öfver Vingatrakten.

Den rätt långa diskussionen, som artade sig till att blifva en öppen votering, gaf tydligt vid handen, att man inom sjömanskretsar allmänt och bestämdt önskar en förändring af ifrågavarande fyr. Beträffande åter arten af förändringen rådde tämligen delade meningar. En del ansåg att fyren borde få ett hvitt eller omväxlande hvitt och rödt klippljus med tre korta och en längre mörka intervaller, ett par höllo före att färgen på klippljuset borde vara grön och andra, som det visade sig de flästa, förmenade, att ingen förändring i färgen borde ske; förstärkning samt förändring af ledstjärnans kraktär till klipplju voro endast eftersträfvansvärd. Hvitt borde ljuset ej vara, då förväxling med närliggande fyrar kunde ske, och det röda skenet syntes längre än det gröna.

Då fyren äger särskildt stort värde för dem, som behöfva anlita västkusten enda trygga nödhamn – Vinga sand – ansåg man vidare, att fyren bore afskämas ett par streck norr öfver. Denna afskärmning, som lämpligast borde visa grönt sken, skulle nämligen tjäna som ett behöfligt gif akt för vederbörande att i tid fälla ankaret och sålunda undgå att göra obehaglig bekantskap med Buskärs-Både och Bifrostgrunden. Röster höjdes också för dess afskärmning väster ut, men denna mening stannade i minoriteten. Man ansåg i allmänhet att fyren från denna sida borde visa sig i sin normala gestalt, på det att den skulle kunna tjäna de af strömmen vilseförda till upplysning om hvarest de befunne sig.

Den intressanta diskussionen, hvari deltogo kaptenerna Welin, Borgstedt, Hultén, Wittboldt, Ewerlöf, Dahlström, Adamsson, Lange, Petersson m.f., skall fortsättas vid nästa sammanträde.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från fyrwiki: Böttö, Buskär, Vinga och Hållös fyrar. Underrättelse 1842.