”Ett märkligt krutmål har under innevarande års hösteting handlagts vid Askims m.f. häradsrätt. Innehafvarne af Partille ammunitionsaffär, hrr Emil och Herman Georg Johansson, hade åtalats för att de idkat olaga handel med krut. De hafva invändt, att de inköpt krutet för att tillhandahålla det åt medlemmar af Partille skyttegille allt efter hvars och ens föregående rekvisition. Krutet hade de icke heller utdelat i sin affär utan å planen vid skolhuset omedelbart efter sedan den ankommit med bantåget. De hade ansett detta tillvägagående lagligt på grund af ett cirkulär, som kronprinsen i egenskap af ordförande i centralstyrelsen för samtliga skytteföreningar låtit utsända och däri angifves det af svar. tillämpade sättet som riktigt att å skytteföreningars medlemmar anskaffa billigt krut. Endast en gång hade krut utlemnats från affärslokalen men äfven då till en medlem af skytteföreningen.

På grund af deras erkännande dömde häradsrätten dem att jämlik § 82 mom. 1 af k. förordningen den 19 november 1897 angående explosiva ämnen böta 100 kr. hvardera.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: 8 mm krut m/1888 i glasburk.