”Den egentliga julhögtiden är nu öfver – ehuru julen som bekant räcker till »tjugondag Knut». Och så småningom öfvergår lifvet i de gamla, hvardagliga hjulspåren. Och ännu ett mer eller mindre angenämt julminne har lagts till de öfriga.

Julaftonen föregick på vanligt sätt. Några »utklädda» syntes ej denna gång på gatorna; som bekant är denna tilltalande men de senare åren åtskilligt missbrukade sed numera förbjuden af stadens polismyndighet. En till synes kvinnlig individ, som promenerade på Husargatan, råkade dock genom att lyfta lite på kjolen förråda att »ett manligt hjärta klappade i hennes bröst» – ynglingen hade glömt aftaga pantalongerna. När polisen skulle anhålla brottslingen uppstod ett ganska allvarsamt tumult, så att en närvarande öfverkonstapel slutligen måste draga blankt.

Några andra större uppträden ha ännu ej afhörts. En och annan olyckshändelse har, såsom å andra ställen i dagens tidning omtalas, inträffat. Just när julafton nått sitt slut och den helga dagen ingick, stördes julefriden i vårt samhälle af brandlurens obehagliga skräckinjagande ljud; eldens härjande element höll på att förstöra hemmen för ett flertal fattiga familjer ute i Haga. Hos barmhärtiga medmänniskor fingo de stackars husvilla tillbringa julen.

Juldagen bjöd på snö, ehuru i ringa mängd, och som frosten uteblef, så blev vinterstämningen ingalunda fullständig. Man såg också ej många människor ute den dagen.

Annandagen ingick med vackert väder, och på morgonen tittade till och med solen fram ett slag, men snart mulnade himlen och slaskningen började på nytt. Slottsskogen hade dock rätt många besökare, som promenerade å rundt om dammen eller från vinterpaviljongen åhörde musiken. Isens dåliga beskaffenhet nästan omöjliggjorde all skridskoåkning.

Teatrar och andra förlustelseetablissement, hvilka varit slutna ett par dagar, återtogo i går sin verksamhet. Å »Storan» gafs »Fru Venus» som matiné samt på kvällen »Lillie hertigen», båda för fulla hus och under lifligt bifall. »Folkan» följde gamal god tradition genom att ge »Vermländningarne» på middagen. På aftonen spelades Hin och småländningen. Äfven Thaliatempel var fullsatt af en kraftigt applåderande publik. Likaså Arbetareföreningens teater, där »Andersson, Pettersson och Lundström» enligt ett ögonvittnes utsago framkallade »gräsliga applåder».

Cirkus Madigan, som återkommit hit på ett kortare besök, hade i går två föreställningar, hvarvid flera nya goda specialiteter uppträdde, eröfrande den talrika publikens stormande bifall.

Julfester firades flerstädes. I Betlehems-kapellet hölls juldagen en dylik för söndagsskolebarnen, hvarvid tal till barnen höllos af rektor O. Lundén och skollärare K.J. Rosén, omväxlande med sång. Barnen, uppgående till omkring 1,500 erhöllo hvardera en jultidning och ett julpaket.

Samma morgon gick en dylik fest af stapeln i Andra baptist-församlingens filiallokal å Hultmans Holme. Däri deltagande barn uppgingo till något öfver 100.

Andra baptistförsamlingen hade samma afton julfest i Arbetareföreningens stora sal med tre af sina söndagsskolor. Sju hundra barn deltogo i festen, som omväxlande med sång, deklamation, körsång och musik. Hvarje barn erhöll en påse, hvari åtskilliga namnam fanns, samt en fint utstyrd, illustrerad jultidning.

På eftermiddagen hade söndagsskolan i Tabernaklet sin julfest, hvari cirka 200 barn deltogo.

I går e.m. firade K.F.U.M. sin julfest, hvarvid förekom sång, orkesternummer, berättelse, julklappsutdelning (med rätt att deltaga för dem, som medförde en julgåfva), supé m.m.

I Exercishuset hade logen »Yngve» af N.G.T.O. i går en fest, till hvilken 160 barn inbjudits. De undfägnades med hvar sin julhög och roades med lekar kring julgranen samt fingo åse en tablå, föreställande »Hvi suckar det så tungt uti skogen».

Utom de vanliga gudstjänsterna i de olika templen och predikolokalerna hölls båda juldagarne i Hagakyrkan gudstjänst för döfstumma af missionären Norlander. Omkring 35 döfstumma voro närvarande.

I Kvibergs kasärnsetablissement firades julaftonen på särskildt batteris dagrum, där granar voro resta och förfriskningar serverades. Äfven på juldagen gafs extra förplägning.

På sjukhusen gladdes patienterna med tända julgranar, blommor m.m. O.s.v.

Julbrådskan å de statens verk, som beröras af julsändningar och jultrafiken, har i år varit lika stor och delvis större än vid förra julen.

Särskildt har posten denna gång haft knogigt, mes på grund af det tilltagande vykortsväxlandet, hvilket naturligtvis aldrig är lifligare än vid jul- och nyårstid. Under veckan 17-24 dec. ha å hufvudpostkontoret inlemnats i rundt tal 1,600 paket och å samtliga filialerna ungefär dubbla antalet – alltså inalles ungefär 5,000 paket.

2,000 paket ha anländt från inrikes- och 1,300 från utrikes ort. Tranistobehandlats ha 1,200 utifrån kommande paket och 900 sådana från andra svenska postanstalter till utlandet.

De telegrafiska julhälsningarna ha uppgått till ungefär samma antal i år som förra året. På Göteborgs telegrafstation har man emellertid nu haft åtskilligt extra göra därigenom, att telegrafförbindelsen England-Norge afbrutits genom snöstorm, så att telegramtrafiken mellan dessa länder måst ledas öfver Göteborg.

Hvad järnvägstrafiken angår, så hr antalet ankomna och afgångna kollyn varit högre än förra året. Från härvarande statsbanestation ha under dagarne 15-24 december expedierats 12,162 kollyn paket- och ilgods samt under samma dagar hitkommit 8,312 kollyn. För samma dagar förlidet år voro siffrorna resp. 10,880 och 8,070. Från Bergslagsbanans station ha inga bestämda siffror kunnat erhållas, men någon nämnvärd ökning mot föregående år har ej varit att anteckna. Å Vestergötland-Göteborgs järnvägars station härstädes har ilgodstrafiken däremot dagarne före jul varit betydligt större i år än förra året.

Om julens firande på andra orter ha ännu inga viktigare underrättelser ingått. I Stockholm hade man på juldagen präktigt slädföre, frost och ostlig blåst. Detta tyckes dock sedemera ha ändrat sig, ty »Dagens Nyheter» suckar, att »himmelen hänger tung och mulen öfver arbetsdagen».

Julgillenas tid är nu inne, och fastän många seder och bruk, som förr ansågos oskiljaktiga från ett riktigt firande af den stora midvinterfesten, nu försvunnit, hålla dock nämnda tillställningar fortfarande i sig, synnerligast på landsbygden. Men äfven stadsborna vilja gärna se hvarandra i dessa dagar och det är därför troligt, att vi träffas någonstädes hos en gemensam vän. Intill dess önskar jag er »God fortsättning» i förhoppning att få »de’samma te’baka».

Don Cyrano.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julgransförsäljning på Järntorget. Fotografi från 1909 av Aron Jonason.