”Om den sorgliga olyckshändelsen vid bygget till det Nya ålderdomshemmet i Slottsskogen hölls i dag förhör inför poliskammaren.

Byggmästaren Dähn upplyste att vid bygget voro sysselsatte 70 à 80 arbetare samt två verkgesäller såsom deras närmaste förmän. Arbetarne hade sjelfve af oförstånd orsakat olyckan genom att borttaga det provisoriska stenskiftet under gesimsen, som därigenom tagit öfverbalansen och nedfallit. Arbetarne hade dock varnats af sina förmän att ej borttaga dessa stenar förrän profilstenen där skulle insättas.

Verkegesällen Törner: Raset egde rum kl. 5,20 e.m. Omkring en qvart förut hade han passerat å ställningen men då ej märkt att stenarne som voro 17 till antalet borttagits. Byggnadskontrollanten arkitekten Fahlström hade då åtföljt Töner. Å denna ställning voro aflidne Johan Andersson samt murarne Silfver, Lars Gust. Björk och N. Eriksson sysselsatta. Törner hade tillsagt dem att ej borttaga stenarna.

Arbetaren Karl Silfver: Vi togo bort stenarna för att göra rent och få bättre utseende på väggen. Kan just ej säga att vi blifvit varnade af verkegesällen som ej nämnt att stenarne skulle sitta qvar tills de andra skulle ditsättas. Den nu döde Andersson började att plocka bort dem omkring 2 timmar före raset. Jag tog bort tre. Törner och hr Dähn voro på ställningen sedan stenarna borttagits, då ingen anmärkning gjorts af dem. Det var dock vår orsak och Anderssons mest då vi ej fått befallning att ta bort stenarna.

Då t.f. polismästaren framhöll att hans förmän uppgifvit att de gifvit arbetarne en dylig varning och tillsägelse, ändrade Silfver sina uppgifter i öfverensstämmelse därmed.

Björck: Så vidt han mindes borttogs stenarne redan på f.m. Han plockade bort tre. Arbetarne hade ej fått tillsägelse att ej taga bort stenarne. De hade sjelfve på eget bevåg borttagit dem. Visste ej om verkegesällen märkte at de voro borttagna. Arbetarna hade ej fått tillsägelse att låta dem vara qvar. ”Olyckan är vår skull. Så pass vett borde vi haft att ej taga bort stenen”.

Poliskammaren lät vid den hållna undersökningen bero.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 maj 1895)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs ålderdomshem; Göteborgs stads ålderdomshem; Ålderdomshemmet i Göteborg; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg