”I lördags var den stora dagen. Musikpaviljongen i Kungsparken skulle invigas, ty

Friluftsmusik uppå gator och torg,

Stadsfullmäktige oss ha bestått,

Som man sjön i ”Lyckans galoscher”. Någon högtidligare invigning blef det emellertid ej – hvilket det för öfrigt sällan blir, när något nytt och epokgörande gör sitt intåg i Göteborg. Inte blefvo t.ex. Kungsportsbrons byggherrar aftackade för långvarig och trogen tjänst! Vi äro ju i hvardagslag, säger man, alldeles tillräckligt högtidliga, så att vi inte ha behof af att räkna särskilda högtidsdagar.

I själfva värket bestod hela invigningen i lördags afton däri att en afdelning regementsmusik kl. ½ 7 tog paviljongen i besittning. Och snart fylldes luften af milda toner. Vi säga med afsikt ”milda” toner, fast det gäller mässingsmusik, ty den åt alla håll fria musikpaviljonen lät tonerna sprida sig i alla väderstreck, utan den ringaste utsikt att träffas åter i detta lifvet. Som små rekognosceringspatruller nådde de vårt öra utan att man alltid observerade deras ankomst. Men vi förmoda att snart några af paviljongens fack komma att förses med glasväggar. Då skola åter tonerna i samlad trupp rycka fram, bestormande och ekande, som det ägnar och anstår regementsmusik.

Den ”kulturella förströelsen” hade samlat en hel mängd åhörare. Gångarne i paviljongens närhet myllrade av folk, som njöto af musiken.

Kl. 8 ljödo de sista tonerna, ungefär samtidigt som gratismusiken på våra nöjesetablissement tog sin början. Vår friluftsmusik är således vänlig nog att ställa sig hors concours med restaurangernas lockelser i den vägen.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Musikpaviljongen i Kungsparken. 17 Juli 1913.