”När ångaren ”Särö” i går skulle angöra sin vanliga förtöjningsplats vid Stenpiren, råkade den törna emot Residensbron, med påföljd att såväl ångaren som bron ledo åtskilliga skador. Ångaren blef något ramponerad i fören och ombord blefvo en mängd servis och glasvaror krossade därigenom, att de genom den häftiga stöten slungades från sina platser. En del människor kastades äfven vid kollisionen omkull, dock utan att ådraga sig några nämnvärda skador.

Residensbron blef genom den starka törnen snedvriden, så att järnvägsspåren icke passa ihop, reglarne skadades och kajmuren i brofästet på insidan, där regelmekanismen är insatt, krossades och bändes ut. Hylsan omkring vigongen spräcktes på två ställen, en del kuggar i det stora drifhjulet afslogos och man vågar ej för brons svängning använda den elektriska kraften, enär man befarar att därigenom ytterligare skade kan uppstå. Svängningen värkställes därför för hand af fyra man, som ha ett styft göra med att vrida den tunga bron rundt.

Bron måste afspärras för trafik medan de värsta olägenhterna afhjälptes men blef rätt snart så pass iordningställd, att järnvägstrafiken längs Skeppsbron kunde uppehållas. Betyande arbeten återstå dock ännu att utföra, innan bron ånyo blir i fullgodt skick.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Packhusplatsen och Tullpackhuset. I fonden Magasinskvarteret. Ev. 1910-talet.