Författar Arkiv

Hallén

Entreprenad å väganläggning

Intresserad av att bygga en väg på Hisingen? Då är det nog dessvärre lite sent att lämna in ett anbud för denna vägsträcka till Östra Hisings Härads Vägstyrelse. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti av Ramberget.

Konungens besök på Särö

”Angående konungens besök på Särö. meddelas oss därifrån i dag: Vid sextiden i går eftermiddag ångade ”Drott” in till Särö med h. m:t konungen ombord, helsad af kunglig salut och flaggning. En stor mängd folk hade samlats på klipporna vid stranden. Konungen besvarade från “Drotts” däck helsningarna. Kl. […]

Vestgötabanans invigning

”Skara prunkade i går i festskrud. Flaggor, vimplar, guirlander och blommor hvar man blickade. Särskildt järnvägsstationen utmärkte sig för en ståtlig dekoration. När det kungliga extratåget anlände var vid bangården samlad en väldig menniskoskara. Hela den lilla staden tycktes ha gått man ur huse. Konungen helsades af borgmästaren […]

Olyckshändelse i hamnen

”Fyraårige Charles Sigurd Svenson, son till båtsmannen Sigurd Svenson boende nr 20 Mellangatan, träffades under lek vid Nya Skeppsbrokajen i går afton strax före klockan sju af en från koltunna nedfallande bygel, hvarvid han erhöll ett större blödande sår i ansiktet. Gossen fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset, där […]

Stadsbranden 1792

”Natten imellan den 2 och 3 dennes, närmare kl. 11, upkom uti Snickaren Lohmans hus wid Drottninggatan åt Wallen, en häftig wådeld, som ej af  grannarna märktes förr än huset stod i full låga; oaktadt alla möjeliga ansatser til eldens släckande, kunde ej, under tiltagande blåst av Sydost, […]

En helgdag i stadsqvalm

”Det saknar icke alldeles sitt behag att en söndag nu i sommarhettan taga lifvet i vår goda stad i närmare betraktande. Har man detta för afsikt, bör man emellertid icke sofva bort sin dag utan hafva i minne det gamla: »Morgonstund har guld i mun!» Vi begifva oss […]

Järnvägsspår läggs ut på den nya kajen

”Järnvägsspår på Nya kajen ha nu börjat utläggas a den del, som ligger närmast det redan öppna kajområdet. Detta arbete antages hinna afslutas i sommar, hvarofter platsens planering vidtager. Kajen i sin helhet torde bli tillgänglig för trafik i höst. En tilläggsbrygga med vänthus har uppförts för elftrafiken.” […]

Direkt automatisk telegrafering

”Direkt automatisk telegrafering kommer att af telegrafstyrelsen anordnas mellan Stockholm och Hamburg via Göteborg och Trelleborg—Sassnits-kabeln med mellanstation i Göteborg för antingen sändning till eller mottagning från Stockholm, därvid denna delen af hela sträckan användes för telegrafering i båda riktningarna samtidigt. Det är samma system som sedan i […]

Andrée-expeditionen

”Det är i dag tre år sedan ”Örnen” sträckte sin djerfva färd åt norr, åt den sedan århundraden sökta men ännu icke upphunna Nordpolen. Bilden här ofvan visar de tre män som deltogo i färden: i midten öfverdirektör S. A. Andrée, till venster om honom kand. Nils Strindberg […]

Tvist om en vattenmätare

”Till rådhusrätten i Göteborg instämde f. d. assuransdirektör Max Olbers i Stockholm byggmästaren Herman Dähn i Göteborg med yrkande att af denne utbekomma 200 kronor för en vattenmätare. Dähn invände, att ban, som enligt slutsedel 3 juni 1898 af Olbers med flere köpt fastigheten nr 92 A i […]

Revolverskott för stämningens höjande!

”I lördags afton kl. 9,15 anhöll direktören för Vestergötland— Göteborgs järnväg pr telefon till första polisdistriktets station om polishandräckning. En person hade nemligen å nedgående tåget mellan stationerna Qvarnabo och Anten affyrat fyra skarpa revolverskott från vagnens platform, riktade mot vägkanten. Med en vexelmaskin åkte polis genast uppåt […]

A.-B. Göteborgs Handelsbank

”Aktiebolaget Göteborgs Handelsbank grundades år 1897 och började sin rörelse den 3 juni samma år i förhyrd lokal vid Södra Hamngatan. En månad senare öppnades i Borås det första avdelningskontoret och tillkom under närmast följande år ett flertal kontor såväl inom staden Göteborg som i dess grannskap. Under […]

Från allmänheten: Om rakstugornas söndagsstängning

”Domen som fälldes öfver samtliga barberare i Göteborg, därför att de nu liksom alltid hade sina lokaler öppna under sabbatstid, förefaller undertecknad högst märklig. Icke någon, ej ens de mest kyrkligt sinnade, hade det minsta emot att barberarne sön- och helgdagar under några få timmar på förmiddagen utöfvade […]