”Förutvarande polismästaren i Stockholm, verkställande direktören i Stockholms utskänknings-aktiebolag Semmy Rubenson, har i dagarne besökt Göteborg för att bese vara utskänkningslokaler. I sällskap med polismästare Elliot och direktör André företog hr Rubenson i går en rundtur i staden och besåg de storartade och i sitt slag väl enastående lokaler, som Göteborgs utskänknings-aktiebolag under senaste tid iordningställt. Efter hvad vi försport skall hr Rubenson hafva uttalat sig i hög grad berömmande om desamma, och det lär väl ej vara osannolikt att såsom en följd af detta besök utskänkningsställena i Stockholm komma att undergå en välbehöflig förändring.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utskänkningsvärdshus, (Hörnet av Smedjegatan och Kronhusgatan.) det s.k. ”Franska värdshuset.” Foto år 1900.