Dagen efter den stora branden publicerade Göteborgs-Posten en historik över fabriksanläggningen som ödelagts.

”På området nedanför Lilla Otterhällans bärgshöjd, där ända in på 1840-talet frodades en mängd vilda rosenbuskar, hvaraf platsen fick namnet Rosenlund, begyntes år 1847 anläggning af ett bomullsspinneri. Fabriksplatsen, omkring 60,000 kvadratfot, hade köpts för blott cirka 8,0000 riksdaler. Idén till anläggningen gafs af grosshandlaren Carl David Lundström, och sedan han lyckats intressera ett par af den tidens största handelsfirmor, Alex. Barclay & Co. Och Röhss & Brusewitz, för företaget, reste sig snart under ledning af civilingeniör Alex. Keiller s:or den stora fabriken med fasad åt Vallgrafven. Disponent för bolaget, Rosenlunds spinneribolag, var C.D. Lundström.

Allt ifrån sina första värksamhetsår intog Rosenlunds fabriker en ansedd ställning i vår industriella värld och det stora etablissementet har i viss mån varit banbrytande för denna industrigren i Göteborg. Redan 1854 började fabrikens värksamhet utvidgas, i det att det gamla Sahlgrenska sockerbruket i Gamlestaden af firman Alex. Barclay & Co. Inköptes och ombyggdes till filial åt Rosenlund. På detta område uppförde Rosenlundsbolaget år 1873 en ny väldig industribyggnad och samma år inköptes Anderstorps spinneri i Halland. Sedan fabriken i Gamlestaden 1875 blifvit fullbordad, drefs rörelsen i kolossal utsträckning och vid nämda tidpunkt voro c:a 50,000 spindlar i gång. En tid uppgick arbetareantalet till öfver 1,000 och värkningsvärdet till omkring 2 ½ milioner kronor.

Omsider inträffade emellertid en stockning i affärerna och det stora bolaget måste år 1880 inställa sina betalningar och afveckla affären. Därvid övergick Rosenlunds fabrik, oberoende af Gamlestadens, i den kraftfulle Charles Hills händer och förblef under hans ledning till år 1883, då tomter, byggnader, maskiner och inventarier köptes af ett bolag för 625,000 kr. I detta voro Charles Hills son, nuvarande disponenten för fabriken hr Edmund Hill och generalkonsul G. Rettig i Stockholm intressenter. Detta bolag utvidgade i hög grad fabrikerna och uppförde å inre gårdsplanen en fem våningar hög fabriksbyggnad, afsedd för väfveri och spinneri.

År 1894 rekonstruerades affären och fick namnet Rosenlunds fabriksaktiebolag, hvars nuvarande styrelse utgöres af hrr Edmund Hill (värkställande direktör), Gusttaf Werner och konsul Robert Schumburg. För tre år sedan uppfördes en tredje stor fabriksbyggnad parallellt med den första fabriksbyggnaden.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rosenlunds fabriker 1850.