Författararkiv

Hallén

Flygmaskinen lyfte inte från Lorentsberg 1883

”Flygmaskinen, »den enda i sitt slag», som förevisats i vårt land och som i går skulle gå till väders å Lorenzberg, visade sig onekligen vara i sitt slag egendomlig: han icke blott icke rörde sig ur fläck, han gjorde ej ens något försök därtill. Det lärer ha »fattats […]

Nytt stopp på linbanan

”Vid tvåtiden i går middag blev det för tredje gången i sommar stopp på utställningens linbana. Man förklarar denna gång missödet med att bromskabeln på den åt Örgrytehållet vettande banan gick sönder. En sträng i kabeln har under den flitiga användningen nötts av och rullade upp sig på […]

Sago- och visafton med Signe Widell

”Signe Widells sago- och visafton i går å K.F.U. M:s hörsal hade lockat en rätt talrik publik föratt vara i rötmånaden, då staden är så godt som öfvergifven af de mera konstintresserade elementen. Aftonen blef en ny triumf för den intagande konstnärinnan, som redan vid sitt första inträdande […]

Tjufvarne togo kassaskåpet med sig

”I natt har ett rätt djärft inbrott för- öfvats här i staden, nämligen hos firman Park & Co. i dess kontor i gamla järnvågshuset vid Nya kajen. Vid lokalens öppnande i morse fann man ett fönster utslaget, tre dörrspeglar krossade och — kassathvalfvet uppbrutet — samt kassa­skåpet borta. […]

Velocipedist körde över flicka

”Öfverkörd af en velocipedryttare blef i går afton å Bangatan en minderårig flicka Hilma Andersson, boende nr 107 litt. B å nämnda gata, med den sorgliga påföljd, att hon fick högra benet afbrutet och måste afföras till sjukhuset. Velocipedisten var feg nog, att efter öfverkörningen ila så fort […]

Det regnar blommor över utställningen

”Blomsterregnet över utställningen har varit mer bildlikt tills i går. I huvudrestaurangens bankettsal och annorstädes i utställningsstaden har det sagts många vackra ord om utställningen och dem som byggt den. Och det har skrivits: Mera blommor! I går eftermiddag vid tretiden gick det rätt mycket folk i den […]

Nya droskor till Hyrverksbolaget

”Sextaxameterdroskor komma från och med nästa fredag att sättas i verksamhet af Hyrverksbolaget, som inköpt 61 dylika droskor, tillverkade af Dünhölter & Schölzel i Berlin. Ofannämnda sex åkdon som i dessa dagar profåkas af polisen blir enspnnardroskor. Taxan för den nya körningen innehåller: Taxa I: För 1-2 personer […]

Barnens Paradis kritiseras

”Under sommarens lopp ha flera gånger kritik riktats mot anordningar på utställningen, en kritik, som många gånger varit rättvis, andra gånger motsatsen. Stockholms-Tidningens härvarande medarbetare har nu gjort Barnens Paradis till föremål för skarpt klander, vilket inte torde få anses vara helt obefogat. Han skriver: ’Till utställningens nöjen […]

Det går bra för Lindholmens mek. värkstad

”Vid Lindholmens mek. värkstad har man dess bättre icke gjort den ledsamma erfarenhet, som så många andra affärer i samma bransch — senast Motala mek. värkstad — fått göra, den nämligen att arbetet icke vill räcka till. Tvärtom har man där haft tillfredsställelsen att se sig allt jämt […]

De elektriska spårvägarna i Göteborg – arbetet pågår

”Stolparna för ofvanjordsledningarna åt de nya elektriska spårväganra komma att levereras af Wockatz & C:o och Bohus mek. Värkstad. Wockatz & C:o lämnar Mannesmannstolpar, hvilka komma att användas i stadens intre delar. Bohus mek. värkstad lämnar fackvärkstolpar som användas i de yttre delarna av staden. Gjutjärnsgarnityren för båda […]

Utställningskrönikan 11 augusti

”Brittiska veckans avslutning. Även under veckans sista dag lade allmänheten i dagen ett mycket stort intresse för den brittiska musiken. På kvällen fingo hästgardisterna åter intaga sina platser på estraden. Kring Kongresshallen, där avslutningsmötet ägde rum, hade stora skaror av skådelystna samlats för att få se en skymt […]

Göteborgs stads äldsta vattenledning i ljuset

Det händer ibland att stockarna som utgjorde rören i stadens äldsta vattenledning kommer fram ur leran. 1915 fanns följande notis införd i Göteborgs Aftonblad. ”Under gräfningar för en kloakledning, hvilka som bekant för närvarande äga rum i Östra Hamnkanalen, har man funnit lämningar efter Göteborgs äldsta vattenledning. Det […]

En ståtlig flygdag på Torslanda

”Flygveckan hade i går en av sina största dagar, och trots det dåliga vädret hade mycket folk sökt sig ut till flygplatsen. Konungen anlände vid 2-tiden och hälsades välkommen av tävlingsledningen. Från restaurantens trappa åsåg han därefter tillsammans med minister Samuel Hoare de olika uppvisningarna och tävlingarna. Först […]

Lorensbergs djurgård

”En zoologisk anläggning i vår Slottsskog är ju ett gammalt önskemål, som väl vederbörande inte så värst länge till kunna visa från sig med mer eller mindre giltiga förevändningar. Början är ju gjord där med hjortarne och svanarne och att så småningom öka samlingen med lämpliga djur borde […]

Torghandelns ordnade – Framtida bebyggande av Kungstorget

”Köttaffärerna ute i det fria. År 1889 tillsatte stadsfullmäktige en beredning för att afgifva yttrande i en del frågor rörande torghandeln, och denna beredning föreslog bl.a. att stadsfullmäktige skulle med afseende på önskvärdheten af att – till befordrande af sundhet och renlighet – styckning och försäljning af kött […]