Författararkiv

Hallén

Telegraf och telefon på utställningen

”Även telegrafen är en institution med gamla anor. Det är något, som man blir lvligt övertygad om, när man gör ett besök på Telegrafverkets historiska utställning i den vita staden. Skulle man döma efter utvecklingen av apparaterna borde den vara minst tusen år gammal; så oerhörd är skillnaden […]

En vacker Kristi himmelsfärdsdag

”Kristi himmelfärdsdag ingick med strålande vackert väder, som lockade nog så många ut i naturens sköte. Med matsäckskorgarne under armen syntes stora massor folk redan tidigt på morgonen bege sig ut i allas vår Slottsskog, som nu just fått sommarhabiten färdig, för att tillbringa dagen med barn och […]

Huvudrestauranten är utställningens svaga punkt

”Skarpa anmärkningar i huvudstadspressen mot orimliga priser och förbluffande ransonering. Stockholm den 17. I en artikel i dag betecknar Svenska Dagbladet huvudrestauranten i Göteborg som utställningens svaga punkt och framhåller, att det bör vara utställningsstyrelsen angeläget att kontrollera det sätt, varpå restauratören, direktör Jacobsson, handhar sitt grannlaga värv. […]

Vanvårdad folkpark

”En vanvårdad folkpark är fortfarande det planterade området å Redbärget. I år bedrifves där samma lif som i fjol, hvilket vi då anmärkte. Det har sagts oss, att vederbörande finna det för kostsamt att göra något för platsens iordninghållande. Men att tusentals plantor förstöras, måtte väl också blifva […]

Göteborg andas ut efter en vecka i festrus

”Sju av de numrerade jubileumspublikationerna färdiga – Stort intresse bland allmänheten för serien. När allt kommer omkring, är det först idag, göteborgaren vaknat efter den senaste veckans festrus. Ty i jämnt en veckas tid ha de stora jätteflaggorna vajat över Drottningtorget och Gustaf Adolfs torg, och alla gator […]

Rättegångs- och Polissaker

”Från Polisdomstolen Efterdyningar från muraresträjken. Muraren August Bengtsson, hvilken, henligt hvad förut omtalats, förolämpat en å ett bygge sysselsatt mureriarbetare och genom detta beteende åstakommit folksamling, dömdes att för förargelseväckande uppförande å allmän plats böta 15 kr. Från Poliskammaren Gatubalkonger får ej begagnas till piskbalkonger, äfven om de […]

Slottsskogsvallens invigning

”Göteborg har äntligen fått sin stora idrottsanläggning Slottsskogsvallen, invigd. I lördags förklarade nämligen kronprinsen under mängdens jubel den nya idrottsborgen invigd för sitt ändamål. Den stora apparat, som satts i gång, gick till större delen väl i lås, även om det ibland blev lite väl långa pauser mellan […]

I konserthusbyggnadsfrågan

”Glädjande är det i sanning, att äfven Göteborg med sina 130,000 invånare insett behofvet af en ny lokal för större konserters hållande. Komitén, som erhållit uppdrag att inkomma med förslag till dena frågas lyckliga lösning, har nu fullgjort sitt uppdrag; men den tycks helt och hållet förbisett hufvudändamålet […]

Fiskeutställningen

”Utställningsbesökare från upplandet, som resa till Göteborg i vanliga fall för att äta saltsjöfisk och se stora båtar, uppmanas att hålla sig kring Minneshallen. Går man in till vänster och över gården. stöter man på fiskets vrå, ett koncentrerat utav allt, vad som hör till fisk och fiske. […]

Utställningens mest gigantiska avdelning

”Har man vid sina besök på den historiska minnesutställningen erfarit en lika kraftig som uppbygglig och angenäm känsla över att vara göteborgare, förtätas denna känsla till något o-ändligt högre och värdefullare, när man passerat över viadukten och kommit in på utställningens industriella område. Träder man in i stora […]

587 hundar på Lilla Otterhällan

”Hundutställningen öppnades i dag vid 9-tiden i Tivolilokalen å Lilla Otterhällan. Det är en talrik och vacker samling hundar, som här sammaniörts från vidt skilda håll i landet och jemväl från Norge och Danmark. Katalogen upptager icke mindre än 587 nummer. Talrikast äro settern, stöfvaren och pointern. För […]

De kungliga på utställningsbesök

”Konungen och kronprinsen studerade stora maskinhallen, prinsessorna Röda korset och avdelningen för kyrklig konst. Efter alla de ansträngande officiella festligheterna på tisdagen och onsdags förmiddag fingo de kungliga gästerna behålla onsdags eftermiddagen för sig själva. Helt naturligt använde de den för att göra ännu ett besök på utställningen. […]

Velocipedernas nummerplåtar

”Inregistreringen av velocipeder, som ännu inte är genomförd här i Göteborg, öfvervakas med största noggrannhet i en stor del andra städer. I Eskilstuna är höjden på siffrorna å velocipedernas nummerplåtar bestämd till 8 centimeter. En del velocipedåkare därstädes, som haft endast 6 c.m. höga siffror, har bötfällts.” (Ur: […]

Storartad donation till Göteborg

”Dir. Dan Broström skänker 300,000 kr. För professur i etnografi och ett akvarium i Sjöfartsmuséet. Göteborg har på sin jubileumsdag fått mottaga en lika vacker som frikostig donation från skeppsredare Dan Broström, vilken genom ett gåvobrev överlämnade en summa av 300,000 kr. att förvaltas av drätselkammaren under benämningen […]

Urspårning på Västerberget

”Ofog å Västerbärget föröfvades söndagen den 14 april af ett 10-tal ynglar från Majorna, i det att de satte sig att åka i två vagnar, afsedda för transport af sten, utför en sluttning ned till sjön, hvarvid den ene vagnen urspårade och ramponerades och den andra äfven tog […]