Författar Arkiv

Hallén

Nya Barnbördshuset

”Nya Barnbördshuset öfverlemnades i går eftermiddag åt staden. Till högtidligheten hade inbjudits stadsfullmäktiges medlemmar, drätselkammaren och magistraten. Efter det byggnadskomiténs ordförande d:r Westman lemnat en historisk öfversikt öfver Göteborgs barnbördshus tillkomst, utveckling och verksamhet samt uttalat några tacksamhetens ord till dem som bidragit till förverkligandet af den storartade […]

Wijkander motionerar om ryttarestatyn

Under gårdagens Stadsfullmäktigesammanträde presenterades en motion: ”Hr Wijkander framlade som egen motion en anhållan af komiterade för Carl IX:de-statyn att stadsfullmäktige mot öfverlemnandet af en i brons utförd ryttarestaty af Carl IX.de till Göteborgs stad såsom dess fulla egendom mätte: l:o) upplåta plats för denna staty å Kungsportsplatsen […]

Högt uppdrifven hortikultur i Örgryte

”Hösten, fruktens gyllene tid, är inne, vårt Grönsakstorg är öfverfullt af frukter af allehanda slag, fruktutställningar i vårt lands olika delar hållas. Det är måhända icke allom bekant att det ställe i Sverige, ja i norden, där fruktodling bedrifves i den vidsträcktaste skala, ligger i vår omedelbara närhet, […]

Sjelfmord

”I går på e. m. anträffades i ett träd uppe bland bergen vid Hjortparken i Slottsskogen en gubbe hängande död med en snara om halsen. I dag har det konstaterats, att den döde var arbetskarlen förre åkardrängen Johannes Andersson, boende nr 55 i Majornas andra rote och 82 […]

Trädgårdsföreningens restaurant stänger om en vecka

”Trädgårdsföreningens restaurant har nu blott en vecka qvar innan den stänges för säsongen. Det gäller därför nu att begagna tillfället att på den lilla tid som återstår njuta af dir. Sevesos förtjusande sång, som presteras af Düringska damqvintetten. Qvintetten ja, den få vi endast höra tre aftnar till; […]

P4 Göteborg storsatsar under 2021

Stadens firande må ha blivit flyttat till 2023 men P4 Göteborg satsar på att varje vardag berätta om stadens historia med hjälp av sitt omfattande ljudarkiv. Det finns även möjlighet att lämna förslag på ämnen som borde lyftas fram under året, stort som smått. På P4 Göteborgs hemsida […]

Gripen vexelförfalskare.

”Från Falkenberg telegraferades i går afton: Postexpeditören vid Falkenbergs postkontor L. A. Olsson har, enligt hvad som nu upptäckts förfalskat alla namnen å en i Skand. Kreditaktiebolaget i Göteborg 23 april i år belånad vexel å 8 500 kr. Som acceptant har O. skrifvit prosten G. L. Björck […]

Flexibelt centrum i Angered

”Det blir ingen kritikstorm à la Skärholmen kring Angereds centrum om intentionerna i den centrumutredning, som på tisdagen framlades i byggnadsnämnden, fullföljs i detaljplaneringen. Centrumutredarna generalplanekontoret och konsultföretaget Vattenbyggnadsbyrån — det vill närmare bestämt säga generalplanechefen Axel Lund och arkitekten N-F Leufstadius — understryker vikten av att inte […]

Utläggning af gator

”Drätselkammaren hemställer: att — under vilkor, att före utgången af mars månad 1901 dels all den i Ingeniörsgatan enligt gällande stadsplan ingående mark at tomterna n:r 101 B i andra roten och 7 A i nionde kvarteret blifvit med eganderätt å staden öfverlåten, och dels i stadskassan inbetalts […]

S.A. Hedlunds jordfästning

”Vid 4-tiden i går e. m. strömmade menniskor in på Östra begrafningsplatsen och samlade sig omkring grafkapellet, där redaktören S. A. Hedlunds stoft skulle vigas till griftero. Klockan half 5 anlände liktåget till kyrkogården. Efter likvagnen med den af blommor och kransar öfverhöljda kistan kom tre vagnar med […]

Bergningsarbetet med sjunkna ångaren ”Otterbäcken”

”Bergningsarbetet med sjunkna ångaren “Otterbäcken“ skrider raskt framåt, tack vare det vackra vädret. På torsdagen och fredagen upptogos 20 à 30 tons styckegods, däribland en hel del rätt dyrbara saker. En del befanns nästan oskadadt, hvaremot det på lördagen upptagna kaffet är förstördt. Sistnämnda dag upptogos ock 10 […]

Göteborgs kamratförbund vandrade till Delsjön

”Göteborgs kamratförbund hade i går anordnat utflykt till den vackra Delsjön, hvartill äfven inbjudits utom förbundet stående “kamrater“. Vid 10-tiden, då afmarschen skulle ske, hade i Vasaparken samlats ett 40-tal kamrater lätt igenkända på den glänsande kamratskölden. Den molnfria himmelen och glänsande solen tydde på en riktig sommardag, […]

Första Mjölkbaren rivs i Otterhällesaneringen

”Norra Lidens sista hus, hörnhuset vid Lila Torget 2, är nu klar för rivning. Fastigheten har också gatunumreringen Norra Liden 24 och ingår i saneringsarbetet på Otterhällan. Några större omvälvningar i stadens liv kommer väl inte rivningen att innebära. En liten anteckning kanske man kan göra i sambandet […]

Ett affärskomplex i stor stil

”Ett affärskomplex i stor stil — en tillökning till de många affärspalats, som redan förut pryda vår stad — begränsar nu vårt salutorg åt norr. Det är uppfördt af Fastighetsaktiebolaget J. F. Petterssons arfvingar midt för. Saluhallen å Kungstorget med facad såväl åt torget, som åt den bakom […]