Författar Arkiv

Hallén

Så har det åter varit jul

”En så tyst och fridsam jul som väl någonsin. Det har varit en jul egnad åt det stilla familjelifvet och det kyrkliga firandet af den förstföddes nedstigande till jorden. Julaftonen, då från alla de tusen hem­men de tända julgranarne spredo sitt tind­rande ljus, hade ingått med lindrig frost […]

Äkta stenar

Juldagens berättelse är hämtad ur Göteborgs Aftonblads julnummer. Det fanns flera berättelser denna jul för läsarna att välja bland illustrerade av ingen mindre än Jenny Nyström. Idag får ni berättelsen i form av bilder för att få med den tidens typografi i julnumret. Klicka på bilderna för att […]

Julen för 200 år sedan

Inför julen är vi idag vana vid att se reklam i TV, höra den på radion och se olika reklambudskap utmed gator och även landsvägar. Butikerna kantar vissa gator i staden och fyller stora köpcentra utanför tätorterna och erbjuder juldekorationer och julklappar redan innan december månad har hunnit […]

Ny annordning för inlemnande af telegram

”Telegrafstyrelsen har låtit vid härvarande filialtelegrafstationer vidtaga en ny anordning för tillgodoseende af allmänhetens beqvämlighet vid inlemnande af telegram. Utanpå det hus, där filialtelegrafstationen år belägen, har nemligen uppsatts en telegramlåda, som dels genom sin mindre storlek och form, dels genom sin gula färg skiljer sig från de […]

Förbud mot maskeradupptåg!

”Inga maskeradupptåg på ga­torna under julhelgen! I anledning däraf att de senaste åren under julhelgen, isynnerhet på julaftonen, oordningar föranledts däraf att personer uppträda utklädda och maskerade å stadens gator, kommer poli­sen att i år förbjuda dylikt uppträdande och åtala alla, som på detta satt störa ordningen, hvilket […]

Skolhus i Annedal finansieras av brännvinspengar!

”Nytt skolhus i Annedal. Budgetsberedningen anser folkskolestyrelsens skäl för detta byggnadsföretag fullt gil­tiga, hvadan den tillstyrker bifall till det­samma och hemställer att härför måtte anvisas ett anslag af 68,984 kr. att utgå af brännvinsmedlen under 1898.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från […]

Julparaden i går – hårt kontrollerad av polisen

”I går afton sista söndagen före jul, denna enda helg­dag på året då affärsmännen få öppna sina butiker för köplystna kunder, hade Göte­borgs annars så folktomma gator ett något lifligare utseende än vanligt. De togo sig ut ungefär som de någorlunda trafikerade gatorna i en storstad hvilken annan […]

Utslag i Polisdomstolen

”Djurplågeri. Åkaredrängen August Fri­berg, boende i huset nr 40 Paradisgatan, bo­tade 20 kr., för det han vid körslor begagnat en med brottsår behäftad häst. Droskkusken Johan August Hessel, anställd hos droskegaren Janne G. Jonsson, körde i tisdags så ovarsamt i Nya allén invid Järn­torget, att han körde på […]

En påstötning till vederbörande

En missnöjd skattebetalare klagar över de dåliga förhållandena för fotgängare vid Järntorget. ”Ehuru här flere gånger påpekats det högst bedröfliga skick, hvari Järntorget och den snedt däröfver befintliga gångbanan befinner sig, tyckes dock vederbörande ej därvid fästa det ringaste afseende, Om man betraktar de dyrbara planeringar, som göres […]

Stenexporten på Tyskland

”Svenske och norske generalkonsuln i Stettin har till kommerskollegium insändt meddelande om att Bezirkseisenbahnatn i Berlin vid sitt vintersammanträde uttalat sig för en fraktnedsättning af gällande undantagstariff för gatsten för understöd­jande af de inhemska stenbrottens afsättning, med motarbetande af införseln från Sverige och Norge. Det lemnas i en […]

Tänk på droskkuskarne!

”Julen stundar och det gäller att göra den tilldragande och angenäm för de sämst lottade. Till dessa torde tvitvelsutan droskkuskarne räknas. Samtidigt som deras yrke är enfor­migt och förenadt med en oerhördt lång ar­betstid äro de utsatta för allt slags väder. Likväl kan det icke nekas att de […]

En “samhällsangelägenhet” – Sic svarar M

Idag fortsätter debatten om Östra Hamnkanalens igenfyllande, signaturen Sic har skrivit ett genmäle till M. ”Ehuru hr “M:s” genmäle icko torde erfordra något svar, skall jag dock anhålla att med an­ledning af detsamma få fastslå: l:o) Ö. Hamnkanalens helsovådlighet har icke blifvit styrkt. Den har veterligen aldrig utbredt […]

Knivattack eller olyckshändelse?

”För knifhugg mot stufveriarbeta­ren Johan Johanson n:r 25 Bergsgatan har stufveriarbetaren Charles Emil Anderson n:r 40 Vegagatan i dag på e. m. undergått för­hör inför poliskammaren. Då de båda i lördags qväll vid ½ 9-tiden passerade Packhusgatan, hade enligt Johahsons uppgift hans kamrat med dragen knif mättat ett […]