Författar Arkiv

Hallén

En “samhällsangelägenhet” – Sic svarar M

Idag fortsätter debatten om Östra Hamnkanalens igenfyllande, signaturen Sic har skrivit ett genmäle till M. ”Ehuru hr “M:s” genmäle icko torde erfordra något svar, skall jag dock anhålla att med an­ledning af detsamma få fastslå: l:o) Ö. Hamnkanalens helsovådlighet har icke blifvit styrkt. Den har veterligen aldrig utbredt […]

Knivattack eller olyckshändelse?

”För knifhugg mot stufveriarbeta­ren Johan Johanson n:r 25 Bergsgatan har stufveriarbetaren Charles Emil Anderson n:r 40 Vegagatan i dag på e. m. undergått för­hör inför poliskammaren. Då de båda i lördags qväll vid ½ 9-tiden passerade Packhusgatan, hade enligt Johahsons uppgift hans kamrat med dragen knif mättat ett […]

Ännu en gång kanalfyllnadsfrågan

Insändaren ”Sic” fick i detta nummer svar på tal av signaturen ”M”! ”Herr Redaktör! En ins. “Sic” har i Eder ärade tidning gjort några anmärkningar mot hrr Stadsfullmäkti­ges beslut att fylla östra hamnkanalen. Det är väl sannt att våra vederbörandes beslut icke alltid äro de allra bästa men […]

Spårvagnsmissöde

”Då en spårvagn vid 1-tiden i går e. m. kom å Södra vä­gen i riktning mot staden blef hästen i när­heten af cirkusbyggnaden af okänd anledning skrämd och kastade sig hastigt åt sidan af vägen med den påföljd att spårvagnen urspå­rade, hvarjemte hästen stötte så häftigt ena bakbenet […]

Falskt brandlarm

”Brandcorpsen allarmerades i går qväll till sjöförsäkringsaktiebolaget Oceans hus vid Vestra Hamngatan. En person hade observerat ett ljussken å taket till ofvannämnda hus och på grund däraf slagit allarm. Då brandmanskapet kom till platsen syntes emellertid ingen som helst eld. Ljusskenet hade förmodligen härledt sig från några öfver […]

En “samhällsangelägenhet“

Idag kommer ett inlägg från ”Allmänheten”, alltså en insändare till tidningen. Signaturen Sic är minst sagt ironisk och påtalar flera märkligheter i frågan om Östra hamnkanalens igenfyllande. Slutet av insändaren tycks spegla en misstanke om att hela projektet var till för att gynna det nya affärscentrumet ”Arkaden”. ”Ett […]

Småfoglarnes vänner firade höstfest

”Småfoglarnes vänner firade i lördags qväll sin höstfest å Latinläroverkets högtidssal, som till sista plats var fyld af skolbarn, deras lärare, lärarinnor och andra för saken intresserade personer. Festen inleddes med afsjungandet af “Småfoglarnes vänners sång”, utförd af Realläroverkets sångkör jemte folkskolans barn, anförda af musikdirektör Assar, hvarpå […]

Göteborgarna firade Sebastopols fall 1855

På senhösten 1853 utbröt ett krig mellan Turkiet och Ryssland som efter några månade växte i omfattning till en storkonflikt då Storbritannien och Frankrike gick in i kriget på Turkiets sida. De fick även sällskap av kungariket Sardinen som hoppades på att vinna västmakternas stöd för sina egna […]

Varor inför julen

Julen närmar sig snabbt och det är hög tid att tänka på både klappar och mat. Det fanns många annonser i tidningarna 1897 och jag återger här ett axplock ur Göteborgs Aftonblad den 4 december 1897. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julgrytsinsamling. foto tagen […]

Beslut om Östra Hamnkanalens igenfyllande

Frågan om Östra Hamnkanalens igenfyllande var viktig för staden och de märktes på debatten inför själva beslutet som pågick under två timmar. Vi lever idag med konsekvenserna, bra som dåliga sådana, av det beslut som fattades en december dag 1897 i Göteborgs stadsfullmäktige. I dag blir det en […]

Skorstenseld å Otterhällan

”Angående skorstenselden i Elektriska anstalten å Otterhällan var skorstensfejaren Englund i dag på e.m. inkallad till poliskammaren. Som förut nämnts hade maskinskorstenen sotats två dagar före eldens utbrott. Hr Englund anförde att sotningen som verkställes hvarje månad ej kunde rik­tigt utföras enär man ej, oaktadt hr Englunds anhållan […]

Hövågen

”Drätselkammaren har hemställt att den vid skjutsinrättningen befintliga hövågen skall bibehållas för all­mänhetens begagnande och stå under drät­selkammarens förvaltning. Som förut meddelats, bar stadsfullmäk­tige beslutat att öfverlemna skjutsningsskyldigheten till en entreprenör och försälja hästar och fordon. Drätselkamma­ren har därför vidare fått bemyndigande att uthyra den af skjutsinrättningen an­vända […]

Schackparti pr telegraf

”Un­der förutsättning att telegraikorrespondensen icke hindras, har telegrafstyrelsen medgifvit att grosshandlare S. Salomon med sällskap får under natten till den 19 nästk. december anlita en telegrafledning mellan Stockholm och Göteborg för att återgifva vissa tecken, som skola lända till ledning för pjesernas ställning å ett vid hvardera stationen […]

Falskt allarm

”Den sinnesförvirrade ynglingen Erik Kornelius Andreasson från Örgryte, hvilken i början af månaden un­der högljudda rop uppträdde på utsidan af Domkyrkotornet, allarmerade i går middag vid ½ 2-tiden brandcorpsen från brandskåpet å Nordströmska huset snedt emot Eriksbergs bryggeri å Getebergsängen. Då brandmanskapet såväl från hufvudstationen som från stationen […]