Författar Arkiv

Hallén

Nyårsvädret och Nyårshelsningarna

”Nyåret ingick lika ruskigt som det gamla hade slutat. Och under hela den första dagen af detta allra nyaste år förblef det grått och dystert som skulle vi aldrig mer få se en klar dag. Men redan den andre hade bladet vändt sig. Solen strålade och det var […]

Rivningen av Kungsporten

En av stadens imponerande stadsportar, Kungsporten vid dagens Kungsportsplatsen, överlevde den inledande raseringen av fästningsverken kring staden. Det hade 1817 beslutats att porten skulle bli kvar. (Rydqvist, s. 35) När staten gav tillåtelse att sälja porten, som även inrymde ett fängelse, blev det början till slutet för stadsporten. […]

Resor och paket nyåret 1845

Gott Nytt År! Vi är mitt uppe i de stora helgerna där många väljer att resa till andra delar av landet, eller att skicka och ta emot paket. Nyårsdagen 1845 fanns följande annons införd i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Paket till Christiania i Norge skickades den 13, januari, […]

Pellerins margarinfabrik firade två framgångsrika år

”Pellerins margarinfabrik gaf i går, med anledning den framgångs­rika utveckling fabriken under sin två­åriga verksamhet härstädes uppnått, å Coldinuordens restaurant en vacker fest för sin kontors- och arbetspersonal — in­emot 200 personer. Efter intagen supé anordnades dans, hvarjemte fröken Ljungbeck och de från Folkteatern välkände hr Carl Engström […]

Arbetet med stadens nya tullhus har inletts

”Ett nytt tullhus af sten kommer som bekant att på vårsidan uppföras å nya skeppsbron strax öster om varuskjulet III. Sedan någon tid tillbaka bar en ganska stor arbetsstyrka varit sysselsatt med att att utföra det därför nödiga pålningsarbetet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 december 1897) Bilden i sidhuvudet […]

Gatubelysningen i Göteborg

”Man är nu betänkt på att härstädes i allt större omfattning tillämpa det genom Auerbrännarnes införande förbättrade gasbelysningasättet. För närvarande finnas 800 Auersljus. och inom mars månad nästa är skall detta antal varda ökadt till 1.400. Inom år 1899 har man för afsikt förse samtliga återstående stadens och […]

D:r Sven Hedin skall visa scioptikonbilder

”D:r Sven Hedin kommer att be­vista Kongl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets högtidsdag härstädes 24 nästa januari, hvilket lär skola få en särskildt högtidlig prägel. Följande dag den 25 torde d:r Hedin komma att hålla sitt offentliga föredrag härstädes, hvartill han medför åtskilliga stora kartor och ett fler­tal scioptikonbilder.” (Ur: […]

Så har det åter varit jul

”En så tyst och fridsam jul som väl någonsin. Det har varit en jul egnad åt det stilla familjelifvet och det kyrkliga firandet af den förstföddes nedstigande till jorden. Julaftonen, då från alla de tusen hem­men de tända julgranarne spredo sitt tind­rande ljus, hade ingått med lindrig frost […]

Äkta stenar

Juldagens berättelse är hämtad ur Göteborgs Aftonblads julnummer. Det fanns flera berättelser denna jul för läsarna att välja bland illustrerade av ingen mindre än Jenny Nyström. Idag får ni berättelsen i form av bilder för att få med den tidens typografi i julnumret. Klicka på bilderna för att […]

Julen för 200 år sedan

Inför julen är vi idag vana vid att se reklam i TV, höra den på radion och se olika reklambudskap utmed gator och även landsvägar. Butikerna kantar vissa gator i staden och fyller stora köpcentra utanför tätorterna och erbjuder juldekorationer och julklappar redan innan december månad har hunnit […]

Ny annordning för inlemnande af telegram

”Telegrafstyrelsen har låtit vid härvarande filialtelegrafstationer vidtaga en ny anordning för tillgodoseende af allmänhetens beqvämlighet vid inlemnande af telegram. Utanpå det hus, där filialtelegrafstationen år belägen, har nemligen uppsatts en telegramlåda, som dels genom sin mindre storlek och form, dels genom sin gula färg skiljer sig från de […]

Förbud mot maskeradupptåg!

”Inga maskeradupptåg på ga­torna under julhelgen! I anledning däraf att de senaste åren under julhelgen, isynnerhet på julaftonen, oordningar föranledts däraf att personer uppträda utklädda och maskerade å stadens gator, kommer poli­sen att i år förbjuda dylikt uppträdande och åtala alla, som på detta satt störa ordningen, hvilket […]

Skolhus i Annedal finansieras av brännvinspengar!

”Nytt skolhus i Annedal. Budgetsberedningen anser folkskolestyrelsens skäl för detta byggnadsföretag fullt gil­tiga, hvadan den tillstyrker bifall till det­samma och hemställer att härför måtte anvisas ett anslag af 68,984 kr. att utgå af brännvinsmedlen under 1898.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från […]

Julparaden i går – hårt kontrollerad av polisen

”I går afton sista söndagen före jul, denna enda helg­dag på året då affärsmännen få öppna sina butiker för köplystna kunder, hade Göte­borgs annars så folktomma gator ett något lifligare utseende än vanligt. De togo sig ut ungefär som de någorlunda trafikerade gatorna i en storstad hvilken annan […]