Författar Arkiv

Hallén

Skorstenseld å Otterhällan

”Angående skorstenselden i Elektriska anstalten å Otterhällan var skorstensfejaren Englund i dag på e.m. inkallad till poliskammaren. Som förut nämnts hade maskinskorstenen sotats två dagar före eldens utbrott. Hr Englund anförde att sotningen som verkställes hvarje månad ej kunde rik­tigt utföras enär man ej, oaktadt hr Englunds anhållan […]

Hövågen

”Drätselkammaren har hemställt att den vid skjutsinrättningen befintliga hövågen skall bibehållas för all­mänhetens begagnande och stå under drät­selkammarens förvaltning. Som förut meddelats, bar stadsfullmäk­tige beslutat att öfverlemna skjutsningsskyldigheten till en entreprenör och försälja hästar och fordon. Drätselkamma­ren har därför vidare fått bemyndigande att uthyra den af skjutsinrättningen an­vända […]

Schackparti pr telegraf

”Un­der förutsättning att telegraikorrespondensen icke hindras, har telegrafstyrelsen medgifvit att grosshandlare S. Salomon med sällskap får under natten till den 19 nästk. december anlita en telegrafledning mellan Stockholm och Göteborg för att återgifva vissa tecken, som skola lända till ledning för pjesernas ställning å ett vid hvardera stationen […]

Falskt allarm

”Den sinnesförvirrade ynglingen Erik Kornelius Andreasson från Örgryte, hvilken i början af månaden un­der högljudda rop uppträdde på utsidan af Domkyrkotornet, allarmerade i går middag vid ½ 2-tiden brandcorpsen från brandskåpet å Nordströmska huset snedt emot Eriksbergs bryggeri å Getebergsängen. Då brandmanskapet såväl från hufvudstationen som från stationen […]

Prioriteringslista för skydd av natur i Göteborg

Idag (2017-11-28) kommer Byggnadsnämnden att ta ställning till en prioriteringslista som tagits fram av Stadsbyggnadskontoret. (Eriksson) Denna lista har skapats efter ett yrkande från Mp, S, V 2016 där man bland annat skriver. ”När staden växer med ny bebyggelse är det viktigt att samtidigt bevara och utveckla naturområden. […]

Osäker farled vid Qviberg

”Från flera håll har uttalanden förekommit att båtvägen till Qviberg nu under den mör­kare årstiden är högst osäker till följd däraf att nödig belysning saknas. Ett större pålvirke är nemligen uppfördt tvärs öfver elfven och gör farleden mycket riskabel. Visserligen är å ena ändan af detta pålvirke en […]

”Aktiebolaget Göteborgs Arkader” har bildats

”Aktiebolaget Göteborgs Arkader” är namnet på det bolag som skall anordna den blifvande storstadsmessiga ”Passagen” i qvarteret vid Östra och Södra Hamngatorna. På inbjudan af konsul Gustaf Bolander, grosshandlarne Chr. Röhss och Emil Fischer, disponent G. D. Kennedy och häradshöfdingen N. A. T. von Sneidern har i dessa […]

Budgetberedningen om Östra hamnkanalens igenfyllande

”Östra hamnkanalens igenfyllande. Budgetsberedningen har i fråga om förslaget att igenfylla Östra hamnkanalen och ombygga Kungsportsbron hemställt att Stadsfullmäktige måtte be­sluta: Fyllning af kanalen emellan Stora hamnkanalen och Vallgrafven; uppförande af kajer vid båda de nuvarande slutpunkterna af sag­da del af kanalen; borttagning af de nuva­rande broarne öfver […]

Vägfrågor i Lundby

Även idag håller vi oss kvar ute i Lundby, denna gång avhandlas frågan om anläggandet av en ny väg. ”Vägstyrelsen i Lundby har hos länsstyrelsen be­gärt att vägen mellan nya kommunalhuset i Lundby och aktiebolaget Strömman och Lars­sons snickerifabrik måtte anläggas och under­hållas på vägkassans bekostnad. Denna fråga […]

Brandförsvaret i Lundby

”För förslag till brandsläckningsväsende inom Lundby kommun å Hisingen lemnar försäkringstidningen “Gjallarhornet“ en redogörelse, hvaraf i hufvudsak framgår följande: Släckningsmaterielen skall utgöras af en ångspruta om 750 liters kapacitet, två 12-mans handkraftsprutor samt en 8-mans och en 6- mans handkraftspruta. Redskapen skall placeras sålunda: ångsprutan samt den ena […]

Ny ”slumstation” i Tjörbostaden

”En ny ”slumstation” ledd af föreståndarinnan för slumstationen i Masthugget Elin Fredriksson, öppnas 1 inst. december i Tjörbostaden i ett af de s. k. kaptenshusen. Stationen omfattar äfven ”barnkrubba”, där mödrarna kunna lemna in sina barn om morgnarne, då de gå till arbetet, för att återtaga dem vid […]

Då & Nu: Sanatoriegatan 1950-tal och 2017

Denna månads Då & Nu bild kommer från Sanatorie- och Utjordsgatorna. Fotografen under 1950-talet lyckades få en annan vinkel, från en högre punkt, än den plats som fotograferats 2017. Ändå framgår det tydligt att det finns stora likheter, men längst till höger i bild syns de nya hus […]

Sillen är kommen!

”Sillen är kommen, och tusentals lådor Saltas och spikas och vinschas ombord. Spända stå vadarnes rutiga vådor, Rikt fylda med fångster i vikar och fjord. Sillen är kommen! Man sjunger och larmar Dagar och nätter och morgon och qväll. Hundrade flitiga fiskares armar De skimra likt silfver af […]

Ett helt menageri på Första Långgatan

”Scholtzska menageriet öppna­des i onsdags för den skådelystna allmänheten som ock talrikt infunnit sig. Lejonens rytande, hyenors, schakalers och vargars tjutande, elefantens trumpetliknande vrål skakade byggnaden i dess grundvalar och injagade skräck hos åskådarne. Men man behöfver dock ej vara rädd. Dessa ståtliga vilddjur förvaras i säkra järnburar. […]

Renlighet är en dygd

Vademecum för munnens, tändernas och hudens vår m.m! Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Liten vit tandkrämstub av märket Vademecum med skruvkork och grön och röd text. Innehåller tandkräm.

Göteborgs fasta försvar

”I en till k. m:t inlemnad, den 13 den­nes dagtecknad framställning om de arbe­ten, som år 1899 böra utföras med extra ordinarie anslag för rikets fasta försvar, yttrar chefen för fortifikationen beträffande de i 1895 års försvarsplan äfven ingående befästningarna vid Göteborg, å Gotland och vid Boden, att […]