Författar Arkiv

Hallén

Om Kielkanalens öppnande på Panorama International

Före biografer och TV kunde man uppsöka Panorama International för att få se bilder från händelser ute i världen. I november 1897 visades bilder från öppnandet av Kielkanalen. ”I Panorama International, Norra Hamngatan nr 28, förevisas denna vecka andra serien från Kielkanalens öpp­nande. Serien börjar med en rad […]

Stadens budget inför 1898

Budgetläget pekade mot ett ganska rejält underskott i stadens kassa inför 1898. Det saknades 444 619,61, vilket motsvarar 29 891 125 SEK år 2017 mätt med konsumentprisindex (historia.se). Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg och Börsen, troligen 1860-tal.

Ny asyl för sinnessjuka på Västkusten

”En större asyl för sinnes­sjuka är man som bekant betänkt att på statens bekostnad uppföra å lämplig plats vid vestkusten, enär hospitalen och asylerna vid Lund och Göteborg visat sig otillräckliga, så att lång tid ofta måst förflyta, innan anmälda personer, som behöft hospitalsvärd, där kunnat vinna in­träde. […]

En vädjan från Vestra Frölunda

”Sistlidne måndag den 8:de november ned­brann fiskaren Gustaf Nathanael Gustafssons I Hammar nybygda ladugård med inbergad gröda och i ladugården förvarade sillgarn och backor. Endast genom kraftig ansträngning af tillstädeskomna grannar kunde manhuset räddas, ehuru äfven det blef så ramponeradt att det icke kan bebos förrän det blir […]

Flertalet ledare för pojkligorna är nu i fängelse

Det kanske blev lite lugnare på gatorna i Göteborg efter att polisen lyckats med att rensa bort ledarskiktet:  ”De fleste anförarne för pojkligorna sitta nu inom lås och bom. I dag på e. m. häktades en ökänd ligapojke David Laurentius Lundbäck, som 6 sistl. sep­tember varnades för lösdrifveri. […]

Göteborg – Hamburg: ny ångare beställd

”Förbindelsen mellan Göte­borg och Hamburg upprätthålles, som bekant, sedan flere år af Svenska Lloyds ångare med en regelbunden tur hvarje vecka fram och åter. Då det emel­lertid visat sig att denna förbindelse en gång i veckan icke år tillräcklig, kommer en nybestäld ångare att insättas på tra­den, så […]

Eldsvådor

”Inför poliskamaren hölls i dag på e. m. förhör angående följande tre under förra veckan timade förut omnämnda eldsvådor. Elden i grosshandlare Berggrens fastighet n:r 7 Drottninggatan hade uppstått genom en bristfällighet i en värmeapparat. I kontorslägenheten blef kassaskåpets botten skadad och några däri förvarade kassaböcker delvis uppbrända, […]

Götaälvbron – Göteborgs pulsåder under åtta decennier

Rosengren, Lage, Götaälvbron: Göteborgs pulsåder under åtta decennier, Göteborgs stad trafikkontoret, Göteborg, 2016 Göteborgs stads trafikkontor anlitade ekonomiske historikern Lage Rosengren att skriva Götaälvbrons historia och resultatet publicerades 2016. Boken belönades i samband med Göteborgs bokens dag med utmärkelsen Årets Göteborgsbok 2016 som delas ut av Göteborgs Hembygdsförbund […]

Gustaf Adolfs-dagen

Det är nog högst osannolikt att Göteborgs-Posten idag skulle införa en text som idag presenteras. Men 1897 togs firandet av Gustaf Adolfs-dagen på allvar i åtminstone konservativa tidningar som Göteborgs Aftonblad. ”Soluppgång och flaggning. Det är en gammal häfdvunnen tradition att den här dagen går solen upp på […]

Trafikolycka

”Öfverkörd blef i går e. m. i hör­net af Kronhus- och Torggatorna 5-årige Karl Georg Persson, son till änkan Kristina Pers­son, boende nr 17 Torggatan. En åkareskjuts, körd af åkaredrängen Johan Adolf Nilsson Lund, boende nr 28 Redbergsvägen, stötte omkull den lille, hvarvid den lastade kärran gick öfver […]

Utvidgning af Allmänna vägen

”Drätselkammaren gör härom till Stadsfullmäktige följande framställan: att i stadens utgifts- och inkomststat för år 1898 upptages kostnaden för utläggning till gata emellan Andrews- och Betzensgatorna af i Karl Johansgatan, enligt gällande stadsplan ingående mark norr om nuvarande Allmänna vägen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1897) Bilden i […]

Många kockar koka dålig soppa

Idag görs det reklam för en Vegetarisk kokbok: ”En handledning i konsten att till båtnad för helsa och kassa, på ett smakligt sätt tillgodogöra vårt bord trädgårdens och åkerns alster, utgifven af Fru Richard Andersson. Med beskrifningar på mat och dryck jämte matsedlar för morgon, middag och qväll […]

Nya häktningar af tjufaktige ligapojkar

Problem med ungdomsgäng har alltid funnits, på 1890-talet kallades de för ”ligapojkar”. Deras framfart skildrades utförligt den 2 november 1897 av Göteborgs Aftonblad. ”Utom förut omnämnde häktade Georg Kristian Niklasson (“Geta“ kallad), Axel Vilhelm Högström, Herbert Amandus Olsson och Karl Viktor Hansson i Haga blef i dag på […]

Från vår merkantila och industriella värld utkommer snart

”Ett illustreradt bokarbete af särskildt intresse för vårt samhälle utkom­mer i dessa dagar från Bonnierska tryckeriet härstädes. Det är ett illustreradt arbete med titel ”Från vår merkantila och industriella värld”, hvari utgifvaren, literatören C.R.A. Fredberg lemnar histori­ker, biografier, porträtter och autografier från Sveriges handel och industri. Första bandet […]