Författar Arkiv

Hallén

Landerier & stadsplan för Lilla Otterhällan

Stadsfullmäktige hade många ärenden på sitt bord den 9:e september 1897. Två av dessa rörde ganska betydelsefulla beslut för stadens framtid, men inga beslut fattades denna dag. ”Landerierna Katrinelund och Norra Burgården. Frågan om förvärfvande åt staden af dessa landerier till ett pris af 130,000 kr. bordlades. Stadsplan […]

Olskrokens kreatursmarknad

”Kreatursmarknaden härstädes i går företedde stor tillförsel å det för denna marknad afsedda torget ute vid Olskroken. Det högsta pris som betaltes för kor var 170 kr. Goda tidkor höllo sig i 100 à 150 kr. Unga kor med någon storlek torde icke hafva betingat lägre pris än […]

Spårvagnshäst orsakade olycka

I de äldre tidningarna rapporterades det mesta, även olyckor som idag inte skulle ges utrymme i tidningarna. En vrickad arm exempelvis, vilken tidning skulle skriva om det idag? (om det inte rör sig om sport givetvis…) ”Då 13-årige Harry Baade, fosterson till snickaren Lars Emil Andersson, igår e […]

Påverkade tullen Tjolöholmstäflingen?

”Förutom de förut omnämnda prisbelönta täflingsritningarne till ny slottsbyggnad vid Tjolöholm har på prisdomarnes enhälliga förslag hofstallmästaren hr James F. Dickson yt­terligare inköpt de af signaturen “Arne“, arkitekt Carl Malmström, Stockholm, inlemnade förslagsritningarne. Efter täflingstidens utgång har till pris­domarne anländt ytterligare en förslagsritning, afsänd frän någon svensk arkitekt […]

Staden vill köpa besittningsrätten till två landerier

”Besittningsrätten till områden af landerierna Katrinelund och Norra Bur­gården föreslår drätselkammaren stadsfull­mäktigo att förvärfva åt staden. Köpeskillingen, 130,000 kr., skall gäldas med öfverskott af under innevarande år sålda tomter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 september 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Katrinelund, barngrupp. Årtal […]

Tobaksindustrins gryning

Tobak började brukas i Europa under 1500-talet men när den nya njutningsprodukten kom till Göteborg är oklart. I Bodmans skildring av Göteborgs äldre industri hävdar han att det skulle dröjt nära hundra år innan tobaken kom till Sverige. (Bodman, s. 160) Det förefaller märkligt då de svenska hamnarna, […]

Arbetet med att bärga ångaren Göta

”Bergningsarbetet med ångaren ”Göta“ fortskred i går gan­ska raskt. Den gamle erfarne dykaren Abraham Eristenson hade vid 4-tiden på e. m. fått “brokarne“ placerade under “Göta“ och länspumpningen af pontonerna började. Redan hade man lyckats lyfta det i lera nedsjunkna skrofvet en half fot, de bjelkarne, hvari brokarne […]

Sveriges främsta idrottare till Heden och Exercishuset

”Svenska Idrottsförbundets täflingar om söndag torde komma att blifva för idrottevänner af stort intresse. Täflingarna på lördagen i Exercishuset komma att räkna det bästa som Sverige eger af idrottsmän på de områden där det täflas, såsom t. ex. hr Erik Lindström från Stockholm, innehafvare af skandioa-viska mästerskapet i […]

Antal besök i Renströmska badanstalten

”I Renströmska badanstalten har under aug. månad de badandes antal varit: i l:sta klass 2,962 (däraf 2,453 män och 509 qvinnor) med en inkomst af kr. 2.250: 40; i 2:dra klass 2,729 (däraf 1,745 män och 984 qvinnor) med en inkomst af kronor 1,179: —; i 3:dje klass […]

Målareskolan öppnar åter på Valand

”Museii rit- och målareskola i Valand öppnas åter 1 oktober. Efter artistparet Pauli, som afflyttat från orten, har styrelsen för skolan såsom lärare och föreståndare lyckats vinna den framstå­ende genremålaren Carl Wilhelmson, hvilken för Göteborgspubliken redan är väl känd genom de många konstverk ban sedan flere år tillbaka […]

Omkommen vid badning

”Igår afton vid 7-tiden inträffade vid Styrsö hafsbadanstalt den sorgliga olyckshändelsen, att förmannen för telegrambärareafdelningen vid härvarande telegrafstation Axel Adelin under badning gick till bot­ten och omkom. Han hade simmat om­kring 40 meter utanför bassängen, då han torde drabbats af hjertförlamning eller krampanfall. En hans broder, som jemte […]

Lingonexporten

Idag besvaras frågan som alla funderat över men ingen vågat fråga, hur stor var lingonexporten under 1897 (fram till den 25 augusti)! ”Lingonexporten har nu börjat. Till och med 25 dennes har härifrån ut­ skeppats : till Stettin: 32 190 kg Kiel: 18 620 kg Hamburg: 7 200 […]

Mathilda Halls skola för flickor

Mathilda Hall hade börjat med skolverksamhet på Drottninggatan 1857, då i liten omfattning. Efterhand växte verksamheten och 1886 flyttade skolan in på Karl Gustavsgatan 10. Antalet elever under slutet av 1800-talet var strax över 200. Läs mer om skolan via denna länk.