Författar Arkiv

Hallén

”Jultomtarne” i Örgryte har fått en ny styrelse

”Sällskapet “Jultomtarne” i Örgryte har till styrelse utsett: fruarna E. Parelius, J. Eriksson, Amalia Svensson och G. Loberg samt hrr J. G. Busck, A. S. Svensson, J. G. Loberg och G. Jakobsson. Till revisorer hafva valts hrr G. A. Holmén och W. Hellström med hr R. Sundberg som […]

Göteborgs Museum under 1896

”Ur den af styrelsen för år 1896 afgifna berättelsen må meddelas: Vid den af sakkunniga personer efter ombyggnaden föreslagna värderingen af museihuset jemte inredning och samtliga inventarier har byggnaden med fast inredning och tomten bokförts till 600,000 kronor samt inventarier till 50,000 kr. Besöken hafva oaktadt samlingarna med […]

En nykterhetsdemonstration

”Ett möte hölls i förgår i Exercishuset härstädes med medlemmar af stadens olika nykterhetsföreningar med anledning af det svar som af k. bfhde nyligen afgafs på den resolution i nykterhetsfrågan, hvilken antogs på en nykterhetsdemonstration förlidet år. bfhde hade ansett att den ifrågavarande resolutionen ej borde till någon […]

Kontrollen öfver födoämnen

”Under Februari månad ha å härvarande besiktningsbyrå födoämnen i 172 fall varit undersökta, hvarat varorna i 113 fall blifvit fri­villigt aflemnade till undersökning och i 59 tall anhållna af helsopolisen. I 85 fall ha varorna eller vissa sjukliga defars aflägsnande ansetts användbara och fatt försäljas. I 87 fall […]

Göteborgsbeväringar

”Å kompaniområdenas n:ris 72 och 73 expedition, till hvilka områden Göteborgsbeväringen hör, råder nu före de blifvande mönstringarna en liflig verksamhet. Dessa områden äro bland de till numerären allra största i riket. Från dessa områden uttagas inga beväringsmän till kavalleriet, men öfningarna kunna få genomgås vid nämnda vapen­slag […]

Villor i Underås

”Intresserade personer hafva inbjudit till bildande af ett bolag ned syfte att omskapa parken vid Underås till ett villaqvarter. Upplysningar om företaget lemnas å hrr C. Uggla & C:s kontor, Norra Hamnga­tan 6.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 februari 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: […]

Och den nya banken skall heta….

”Den nya banken, som väl kom­mer att heta Göteborgs Handelsbank — den skall stå i förbindelse med Stock­holms Handelsbank, Skånska Handelsban­ken och Sundsvalls Handelsbank — är nu beslutad sak. Banken skall, enligt hvad det förljudes, icke vara filial till dessa banker, utan stå fullkomligt på egna ben, äfven […]

Domen mot O.V. Olsson

”Ynglingen O. V. Olsson, som uppträdt på ett oförsskämdt sätt inne i ett värdshus i Majorna, då han blifvit nekad servering för att han varit öfverlastad samt vid detta tillfälle äfven kallat poliskonstapeln André för bondtjuf m. m. dömdes för missfirmelse mot polis­man till 25 kronors böter och […]

Behövs en ny bank i Göteborg?

”Ny bank i Göteborg? Såsom förut ryktesvis förmälts har det ifrågasatts bildandeet af en ny aktiebank i Göteborg. I dagarne ha härstädes flera för företaget intresserade personer haft öfverläggningar frågan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 februari 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Sveriges […]

Beväringsmönstringar

”K.bfhde i Göteborgs och Bohus län har, ef­ter af chefen för Första Göta artilleri­regemente härtill meddeladt tillstånd, för­ordnat att innevarande års inskrifnings- förrättningar med värnpliktige, tillhörande Askims och Säfvedals kompaniområden n:r 74, skola ega rum å Qviberg den 26 och 27 nästa mars med början hvarje dag kl. […]

Läsvärt om våra riksintressen

Under rubriken ”Riksintressenas revansch” skrev Paul Hansson 2013 en läsvärd artikel i Byggnadsvårdsföreningens tidskrift om hur områden utsågs till Riksintressen och hur exploatörers företrädare försökt att nedvärdera deras betydelse. Debatten om riksintressena har fortsatt och det ledde Paul Hansson att skriva en ny debattartikel 2014 tillsammans med Stephan […]

Spårvägsbolaget och poli­sen

”Den häftiga snöstormen 9 d:s lade som bekant svåra hinder i vägen för uppehållande af trafiken å svårvägslinierna. Förhållandena blefvo slutligen sådana, att polisöfverkonstapeln Norrby ansåg sig böra afbryta trafiken, då hästarna synbarligen icke utan öfveransträngning förmåd­de släpa fram vagnarna i de snöuppfylda spåren. Häremot protesterades dock från […]

Telefoner i stadens folkskolehus

”Telefoner i stadens folkskolehus är en praktisk anordning, som folkskoleslyrelsen låtit komma till utförande. Så ha telefoner uppsatts i skol­husen i Landala, Qvarnberget, Redbergslid, Annedal, vid Koopmans gata och i Victoriaskolhuset. Hädanefter blifver det sålunda lätt för föräldrar, målsmän och arbetsgifvare, skolexpeditioner och andra af den stora allmänheten […]

Nya regler för resor till USA

Dagens historiska berättelse känns tämligen aktuell! I april 1897 skulle inresereglerna till USA ändras och det fick givetvis stort utrymme i Göteborg, som var den viktigaste avreseorten för svenska emigranter. ”Den nya amerikanska invandringslagen. Äfven för svenska invandrare till För­enta staterna torde det vara af intresse att få […]

Ett litet tillägg i kjortelfrågan

Vintern 1897 ”rasade” en debatt kring kjolarnas längd och utseende i tidningen. Följande svar till herrar med intresse för ”kjortelfrågan” gavs av en dotter av Eva: ”Undertecknad vill härmed frambära ett uppriktigt tack till ”En icke mötesdeltagarinna“, för de sunda åsikter, som i lördags uttalades i Eder aktade […]