Författar Arkiv

Hallén

Olyckshändelse

”En fyra och ett halft år gammal flicka, Ragnhild Isabella Berndtson, råkade i går qväll vid 8-tiden under lek med ett par äldre bröder i en båt i Östra Hamnkalen midtför S:t Eriks torg taga öfverbalansen och falla i vattnet. Den lilla blef dock genast oskadad uppdragen af […]

Egobyte med staden

”Drätselkammaren hemställer hos stadsfullmäktige, att staden till Robert Dicksons stiftelse må öfverlåta eganderätten till dels det till stiftelsen upplåtna qvarter i Vestra Haga, som begränsas af Haga Öster-, Östra Skans-, Haga Ny- och Kapuniergatorna, och dels med tillträdesrätt den 1 oktober 1897, tomterna n:ris 21 och 22 i […]

Ut på sjöresa?

För 120 år sedan rådde det nyhetstorka i Göteborgs Aftonblad, dagens utdrag ur tidningen blir därför en bild som visar några olika annonser för resor med fartyg. Kanske vill du åka till Kristiania (d.v.s. Oslo), till Stettin, Avanti och Aarhuus om det inte är så att Hull lockar […]

Björkö havsbad

”Vid denna allt mer framåtgående badort gafs i lördags afton en sällskapssoirée med dans. hvilken utföll till de talrika besökandes synner­liga belåtenhet. Trots det förfärliga vä­dret och de uppblötta vägarne var societetssalen full af besökande. Att de saker som presterades ej voro af den lättvindigaste arten framgår däraf, […]

Osnyggt

”Hemslaktaren Alfred Lundqvist, från Kullagården i Partille socken, hade anmälts för att han å Ö. Larmgatan haft ett parti fläsk liggande å sitt fordon ibland inelfvor, hudar och halm och ej haft inelfvorna förva­rade i tinor eller korgar och hudarne i säc­kar. Hemslaktaren Axel Niklasson, från Ting­stad i […]

Eldsvådan på Rosenlunds fabriker

”Angående eldsvådan 14 den­nes på morgonen i Rosenlunds fabriker hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. Fastigheterna som ej togo någon nämnvärd skada äro försäkrade i Städernas allmänna bolag för 413,800 kronor samt inventarier, la­ger, maskiner m. m. i tio bolag (däraf 6 ut­ländska) för sammanlagdt […]

Arbetet med Vestergötland — Göteborgs järnväg inleds

”Byggnadsarbetena vid denna bana komma, såsom förut omtalats, att oförtöfvadt taga vid, och under de när­maste dagarne skall början göras vid Skräppekärr. Sedermera kommer så små­ningom, i den mon man hinner få ordnadt med folk, materiel o. s. v., arbetet att samtidigt sättas igång utefter hela linien.” (Ur: […]

Bref från Partille till Onkel Fritz

”Från min tillfälliga sommarbostad i Partille skrifver jag dessa rader för att göra dig mara bekant med förhållandena här, särskildt under denna sommar, hvilken kan anses som början till en nydaningsperiod för denna Göteborg närbelägna plats. När du på järnvägen närmar dig Partilles station, framstår för din blick […]

Tom Mann höll tal inför stuveriarbetarna

Tom Mann var en brittisk arbetarledare som reste runt i flera länder under 1890-talets slut. Han hade innan besöket i Göteborg både blivit arresterad i Hamburg och utvisad från Frankrike, läs mer via denna länk. ”Tom Mann hade i går afton åter ett möte med hamnarbetarne härstädes. Det […]

Stökigt vid Nya Varvet

”Från Nya, Varfvet skrifves till Göteborgs Aftonblad: Inbergningen af skörden har nu egt rum, och synes resultatet vara temligen godt. Ett ymnigt regn har fallit här de senaste veckorna, hvadan vi ej längre behöfva klaga på vattenbrist. En massa öldrickande personer ha i betänklig grad börjat störa friden […]

Lindholmens slott

Göteborg betraktas ofta som en ”ung stad” blott 400 år, men då glömmer man bort att människor varit verksamma inom stadens nuvarande gräns långt innan staden Göteborg var påtänkt. Nästa mitt i den nuvarande staden finns ett litet berg på Lindholmen där de små arbetarbostäderna från 1800-talet döljer […]

Domen i målet Levén

Den 2:a augusti berättades det om Levéns bedrägeriförsök, idag berättas vilken dom han fick. ”Gustaf Levén erhöll i dag sin dom. Den lydde på 5 månaders straffarbete för första resan stöld och ett års förlust af medborgerligt förtroende utöfver straffti­den. Dessutom ålades han att till Sören Bjerre återbetala […]

Påfyllda fotogénsisterner vid Färjenäs

”Vestkustens petroleumaktiebolag har i går fått sin nya fotogénsistern vid Färjenäs fylld från den i ons­dags hit anlände danske cisternångaren “Christine“. Ångaren, som för det nämn­da bolagets räkning från New York med­förde en last af öfver 8 millioner liter fotogén, har aflastat en del i bolagets cistern vid […]

Andra till varning!

”Enligt amerikanska tidningar lär den bekante svenske bicykelyttaren John Lawson (The terrible Swede) ligga för döden i Arling­ton, Maryland. Han har öfversträngt sig vid sina upprepade rekordtäflingar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 augusti 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från KFUM:s velocipedlopp i Slottsskogen […]

Blixtens offer

”Det qvalmiga och olidligt varma vädret under gårdagen ändade på qvällen i ett förfärligt åskväder, som vid half 9-tiden drog öfver Göteborg med omnejd. Himmelens fönster tycktes ha öppnat sig och regnet föll i kaskader till jorden, förvandlande våra gator till vildt forsande bäckar. Den af svarta åskmoln […]