”Tisdagen den 13 i denna månad inträffade såsom allmänt bekant en svårare olyckshändelse i vår skärgård, då sex å fiskläget Knippla hemmahörande fiskare omkommo.

Den sorg, som drabbade det fattiga fiskläget, är så mycket kännbarare, som därigenom fyra änkor med sexton (snart sjutton) oförsörjda barn blefvo försänkta i stor nöd.

Då fiskläget är beläget på kala klippan och dess befolkning således uteslutande är hänvisad åt fisket för sin nödtorftiga bergning, är den hjelp, som grannane kunna lemna, nästan ingen. Vi tillåta oss därför vädja till för sina likar ömmande medmenniskor, att de ville, hvar i sin mån, bidraga till nödens lindrande.

Anteckningslista finnes utlagd å Göteborgs Aftonblads räkenskapskontor, som ock redovisar influtna bidrag.

Snar hjeip är dubbel hjeip.

Göteborg den 21 November 1900.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Knippla.