Författar Arkiv

Hallén

En 500-lamps-ångmaskindynamo

”En 500-lamps-ångmaskindynamo af ovanlig konstruktion afprofvades i går å Göteborgs elektriska aktiebolags station vid Kyrkogatan. Maskinen, som jemte en annan dylik skall användas för elektrisk belysning å Falköping—Rantens järnvägstation, utgör en kombination af en Westinghouse auto­matisk ångmaskin och en dynamomaskin på en gemensam bottenplåt, med dynamons rörliga del, […]

Trevlig 1:a advent!

Alla läsare önskas en trevlig 1:a advent med denna nya sidhuvudsbild. Bilden föreställer Arkaden med julskyltning och -illumination. Från Östra Hamngatan mot Södra Hamngatan under 1950-talet. Den är hämtad från Göteborgs stadsmuseums bilddatabas Carlotta.

Myteri å Göteborgsångare

”Från Köpenhamn skrifves till ”Sk. A”.: Ombord på Göteborgsångaren ”Tua” gick det i lördags hett till. Lossningen var slutad, och ett par af matroserna hade i anledning häraf fått landlof. Duktigt ”stagade” återkommo de på aftonen till fartyget, och då styrmannen förmanade dem att vara lugna, drogo de […]

Det kunde gått illa!

”Det kunde gått illa. Droskkusken Johan Viktor Andersson stod tilltalad för en oförsvar­lig vårdslöshet, som han härom dagen gjort sig skyldig till. Han hade fått i uppdrag att köra en familj bestående af man, hustru och barn till uppgifvet ställe. Han skulle härvid taga vägen öfver Rosenlundsbron, hvilken […]

Scholz djursamling vid För­sta Långgatan

Förra hösten berättades det här om Scholz menageri på Första Långgatan, även denna höst återkom djursamlingen till staden och lockade många besökare. ”Scholz djursamling vid För­sta Långgatan, “världens största menageri“, utöfvar alltjemt stor dragnings­kraft på göteborgspubliken. Och under­ligt vore det annars. Ty det är verkli­gen en stor och […]

En vädjan till helsovårdsnämnden

”På grund af det allmänt gängse talet att mjölk skulle orsakat den febersjukdom, som den senast förflutna tiden härjat här i Gö­teborg, vill insändaren vördsammast anhålla att herrarne i helsovårdsnämnden måtte noga taga i betraktande mjölkkärlen i försäljningsbutikerna. Man kan få se flaskor som äro snart sagdt öfvertäckta […]

Swalanders kaffehandel

”År 1897 grundade köpman John E. Swalander en specialaffär i rostat kaffe, vilken torde ha varit en av de första i Sverige. Affären förlades till lokaler belägna vid Kungsgatan 17, och i samma fastighet inrättades år 1902 även ett kafferosteri. Företaget tillvann sig snart allmänhetens förtroende och för […]

Gatuarbeten 1899

”Byggnads­chefen hemställer: att en del af Storgatan, som nu är makadamiserad, må beläggas med tuk­tad sten; att trakten rundt omkring den blifvande Vestgötabanans station vid Lilla Bommen må ordnas, och att gatorna kring godsstationen utläggas. Af den beräknade kostnaden härför, 18,000 kr., skall järnvägen betala 9,100 kr.; att […]

Änggårdens införlifning

Ett av besluten i Stadsfullmäktige under gårdagen: ”I enlighet med drätselkammarens framställning beslöts att hos k. m:t göra underdånig ansö­kan om afskiljande från Örgryte socken och införlifvande med Göteborgs stad och Haga församling i ecklesiastikt, judicielt och administrativt hänseende at dels den den del af egendomen Änggården, som […]

För trafikanter å Göta elf

”Konungens befallningshafvande har fun­nit skäligt ålägga befälhafvarne å ån­gare, som trafikera Göta elf, vid vite af 60 kr. och skyldighet att ersätta all uppkommande skada, att på den sträcka af elfven, som ligger emellan 90 meter från ena sidan till 90 meter å den an­dra af den virkeshandlanden […]

Tomter till salu

Hösten 1898 fanns det möjlighet att köpa tomtmark inom Kommendantsängen och idag visas en av de annonser som då kunde vara synliga i tidningen. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Djupedalsgatan med nybyggda landshövdningehus på Skansbergets västra sida. I bildens nedre kant Linnégatan.

En antastad på Vestra Hamngatan

Idag fortsätter vi på temat insändare, ”Från Allmänheten” som lyfter frågan om ligapojkar på Västra Hamngatan. ”Herr Redaktör! Anhålles vördsammast om plats för nedanstående : De hvilka bo i husen vid Vestra Hamn­gatan nödgas nu ofta, särskildt om qvällarne, smyga sig hem för att ej riskera att störa […]

Blockerar polisen gångbanorna?

Den 16 november 1898 skrev några uppretade Krokslättsbor en insändare; ”Hur länge skall det få passera att den trafikerande allmänheten skall få stiga ur vägen för på trottoiren posterande polis? Om den ändå makade sig lite åt åt sidan, så att man slapp gifva sig ut i den […]

Salteriet och glasbruket

Mellan socker- och porterbrukets gamla byggnader och älven finns idag en stor parkeringsplats. Den ligger på mark som skapats genom att gradvis flytta älvstranden mot norr. Byggandet av ett salteri på bryggor ut i älven var ett steg i den förändringen, förmodligen finns det lämningar efter salteriet begravda […]

Oregerlig sjöman

”Vikingablodet jäste öfver hos sjömannen Alexander Högman här om aftonen. Han hade varit full och oregerlig på Smedjegatan samt satt kronan på verket genom att våldsamt’ slå och sparka på dörren till cigarrbutiken n:r 10 N. Hamngatan Pengar hade han naturligtvis ej att godtgöra sina mandater med, och […]

Hästar i sken

”I vildt sken rusade i går afton ett par hästar, förspända Hyrverksbolagets droska n:r 6, från stationen vid Nya Skepps brokajen, skrämda af ånga, som hastigt ut­släpptes Irán ångaren “Carl Fredrik Wærn”. Kusken Sven Svensson hann ej fasttaga hästarne som fortsatte den vilda farten till Linnégatan, där de […]