Författar Arkiv

Hallén

Camilla Collet i den nordiska qvinnofrigörelsens tjenst

”Camilla Collet  och hennes verksamhet i den nordiska qvinnofrigörelsens tjenst utgjorde ämnet för ett föredrag, som i går afton hölls å Högskolan af fröken Gina Krogt utgifvannna af den norska tidskriften ”Nylæde”. Född år 1813 sammanföll Camilla Colletts ungdom med det återuppståndna Norges egen första ungdomstid, då en […]

En julbild af mycken effekt

”En julbild af mycken effekt har anordnats i Velocipedbolaget Rustan Lindman och Gösta Nordgrens stora expositionsfönster i Arkaden. Större delen af butiken bar förändrats till ett särskildt lapplandskap, i hvars fond synes en kåta, på hvars härd eld brinner. En lapp i sin akja med förspänd ren bar […]

I julbrådskan

”Vi äro nu midt uppe i julbrådskan. Endast några få dagar till, och så är det jul igen. Det hade varit mera julelikt, om vi fått behålla den lilla vinterknäpp vi egde. Att fira jul, medan regnet står som spön i backen, är aldrig stämningsfullt. Men hr Bore […]

Nytt glasbruk

”Ett nytt glasbruk har anlagts i närheten af Nols station vid Göta elf af Aktebolaget Göteborgs glasbruk. Bruket, som fabricerar fönsterglas, står under ledning af bolagets verkställande direktör, hr Sten J:eon Mark, under det att arbetschefen är en belgisk fackman, ingeniör Clements Jungers. Fabrikationen, som pågått ett par […]

Öltjufvar

”Förre tvångsarbetsfågnarna Johan Alfred Bengtson, boende nr 35 Majornas första rote, och Hugo Fritiof Valdemar Olsson, utan fast bostad, stodo i dag på e.m. inför poliskammaren för det de i går afton å Magasinsgatan ur en bryggerivagn tillgripit en korg med ett dussin ölbuteljer. Med sitt byte smögo […]

Teater

”Stora teatern. I dag gifves ”Läderlappen” och i morgon för näst sista gången samma operett. Om lördag gifves efter en från flera håll uttalad önskan ”Lilla helgonet”, då fröken Sigrid Eklöf utför Denise’s role. På söndag gifves som billighetsmatiné ”Värmländningarne” och på qvällen ”Läderlappen” för sista gången. Folkteatern […]

Sylvan på fri fot

Förhören i fallet med knivskärningen vid Härlanda fortsatte idag: ”Målet mot Gunnar Viktor Esaias Sylvan från Stora Härlanda, häktad för knifskärning å arbetskarlen Aug. Jonsson, förekom i dag inför rådhusrättens tredje afdelning å cellfängelset.   Sylvan vidhöll sin inför poliskammaren afgifna berättelse, enligt hvilken bröderna S. blifvit antastade […]

I Pehrssons bokhandel

”I Pehrssons bokhandel exponerar den kända målarinnan Lotten von Gegerfelt för närvarande fem vackra landskapstaflor, på hvilka vi fästa intresserades uppmärksamhet för julinköpen. Den största är ett motiv från Alingsåstrakten, en stuga med en skogsvägg bakom. De öfriga äro: ”Vid ån”, en solig sommarbild från Alingsås (i mahognyram), […]

Folkteatern gav “Trollkarlen vid Nilen“

”Folkteatern såg i går på sina tiljor celebra gäster. Det var ingen mer och ingen mindre än Stockholms Olympiateaters sedan någon månad beryktade “Trollkarlen vid Nilen“, som gjorde den äran. Som en exotisk potentat egnar och anstår gjorde han sin visit med all önsklig pomp. Folkteaterns lilla scen […]

Sjukhuset vid syrenbusken

”När man kommer in genom porten till Älvsborgs fästning ligger strax till höger en byggnad i lä för hörnverkets murar. Dessa långsidor lyser lingonröde mot de grönmålade fönsterkarmarna och den något enformiga blekrosa gaveln livas upp av bortfallande putsflagor där handslagen tegelsten tittar fram. Vore det inte för […]

Is stoppar trafiken på Göta kanal

”Trafiken på Göta kanal har från och med i går på grund af ishinder upphört. Angarne ”Sätra” och “Diana” gingo natten till i går genom kanalen till Venern. I förgår och i går hade ångarne “Diana“, “John Ericsson” och ”Bylgia“ efter ett ansträngande arbete forcerat isen i kanalen […]

Fler interurbana trådar önskas

Handelsföreningens fullmäktige har haft årsmöte och där presenterades en motion av hr Boman angående den interurbana telefontrafiken, beslutet blev att ingå till telegrafstyrelsen med följande framställning: ”att det närmast till hands liggande och mest genomgripande mediet för att bereda lättare tillgång till interurbana samtal vore att öka möjligheterna […]

Isen brast

”Isen å en af Slottsskogsdammarna brast i förgår under gossen Oskar Olausson, boende nr 11 vid Änggatan, hvarvid pojken fick sig ett försvarligt kallbad en ganska lång stund, innan hjelp på hans nödrop hann anlända. Då han var mycket medtagen, fördes han genast till Sahlgrenska sjukhuset, där han […]

Häktad knifskärare

”Vid 9-tiden .i måndags qväll blef a Härlandavägen arbetskarlen August Jonsson, boende å Munkebacken n:r 12 i stadens 12:te rote, öfverfallen och tilldelad två knifstyng i bröstet och ett mindre skärsår å ena handens lillfinger. Såren voro af så farlig beskaffenhet, att tillstädeskommande läkare, doktor Rydelius, måste remittera […]

Olyckshändelse

”Stationskarlen vid Statens järnvägar Adolf Fredrik Lagerström råkade i natt under tågvexling vid Nya Skeppsbrokajen att få ett 10-tal från en järnvägsvagn nedfallande plankor öfver sitt högra ben, som därvid afbröts strax ofanför fotleden. Genom polisens försorg blef han i sjuktransportvagnen afförd till Sahlgrenska sjukhuset, där han fortfarande […]

Nu stundar det till jul!

”Det stundar till jul, det såg man i går, den första decembersöndagen, äfven på de folkskaror som på aftonen vimlade på gatorna för att åskåda butikernas fönsterutställningar, hvilka vid de större affärsgatorna redan börjat antaga julexpositionsprägel. Måtte julaffärsmarknaden nu också blifva god ocb liflig!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 […]