Kategori: Brott & straff

Hämnd mot f. d. husbonde

”Åkaredrängen Anders Bernhard Larsson, boende n:r 8 vid Snickaregatan, har anhållits för svårt våld mot åkaren Gustaf Albin Olofson, n:r 1 Snickare­gatan. För oordentlighet hade Larsson tre gånger afskedats af Olofson, men ett par gånger åter tagits till nåder. Senast i fredags hade han åter fått afsked, hvarefter […]

Cigarettrökande pojkar bakom brandtillbud

”Cigarettrökande pojkar voro sannolikt anstiftare till ett hotande eldsvådetillbud i torsdags å yinden till Göta Hallen. Tjensteflickan Elemina Engelbrektson varseblef lyckligtvis elden, som utbrutit i en med halmviskor fyld packlår tillhörig vin­firman Johnsson & Bogren. Hon tillkallade genast sin husbonde, handlande Jonas Jo­hanson, som lyckades qväfva elden genom […]

Lömskt öfverfall

”För ett lömskt öfverfall vid Skeppsbron var natten till i går hand­lande H. Ruben från Köpenhamn utsatt. Då han klockan 1,25 i sällskap med ett par personer passerade förbi Nya Ångslupsbolagets brygga, blef han bak­ifrån öfverfallen af en okänd mansperson, hvilken med något tillhygge tilldelade honom ett slag […]

Gå ej öfver bryggan!

Ännu 1898 fanns det många öppningsbara broar mitt i centrala Göteborg. Dessa öppnades regelbundet för passerande fartyg. Då stängdes broarna av för all trafik, men det fanns givetvis stressade stadsbor som inte klarade av att vänta! ”När en karl bar riktigt brådtom och en hel liten förmögenhet hänger […]

Razzia efter lösdrifvare

”Razzia efter lösdrifvare verkställdes i natt af polisen med resul­tat att tio manspersoner från olika delar af riket infångades i en lada å landeriet Gibraltar. Af dessa voro flera straffade för stöld. Inför poliskammaren var i dag på e. m. inkallad en af de infångade, Karl Erik Olsson […]

Ligapojke till cellfängelset

”Anföraren för Annedals ligapoj­kar, ynglingen Gustaf Albert Bergman, blef i dag på e m. införpassad till cellfängelset. Han har innevarande år för fylleri, slagsmål m. m. fällts till 100 kronors böter. Härom dagen hade han i sällskap med en annan ligapojke, Oskar Adamson eller Andersson sönderslagit 8 fönsterrutor […]

Handel med stulet gods

”Efter angifvelse af mekanikern Frans Ramberg åtalade stadsfiskal Mellqvist vid Göteborgs rådhusrätt kommissionshandlanden Marcus Pollack i Göteborg, för det Pollack af eldaren Karl Au­gust Svensson köpt åtskilliga äldre silfvermynt och en minnespenning af brons, hvilka Svensson tillgripit från Ramberg, ändå att Pollack haft skälig anledning att misstänka Svensson […]

En oförbätterlig

”Förre tvångsarbetsfången, den bekante gatudrifvaren och s.k. fönsterputsaren Johan Edvard Olsson, stod nu åter inför poliskammaren. Han är därjemte en svår drinkare och bråkmakare. Härom dagen hade han oombedd putsat ett fönster till en affärslokal vid Södra Hamn­gatan, hvarefter han i pockande och hotande ton fordrade betalning. Från […]

Gripna plåttjufvar

”En husegare vid Norra Hamngatan har anmält att från hans hustak bortstulits zinkplåt, värd 33 kr. Detektiva polisen häktade i går på misstanke plåtslagaren Gustaf Adolf Hollander och lärlingen Birger Jo­hansson, båda anstälda hos plåtslagare C. E. Nilsson på Pusterviksgatan. Hollander erkände snyftande att han föröfvat tillgreppet och […]

Var den försvunne passageraren banktjufven?

”Vi omnämnde härom dagen en passagerares mystiska försvinnande från ångaren “Temis“ natten till 20 dennes under om­ständigheter, som antyda att sjelfmord föreligger. Vid ångarens återkomst till Göteborg fann “Temis“ befälhafvare kapten Andersson i stadens aftontidningar en notis om att en ungersk banktjuf János Kriván efterlystes i Sverige för […]

Rymmare från ångaren Tellus

”Från ångaren ”Tellus”, kap­ten Otto Ekman, rymde 15 dennes här påmönstrade hemmahörande ynglingen Anders Amandus Andersson. Rymmaren som i dag på e. m. var instäld inför poliskammaren anförde att han såsom varande sjuk flera gånger förgäfves bedt kaptenen att få afmönstra. Han företedde nu ett i dag utgifvet […]

Knifhuggande ligapojkar

”I natt vid ½ 12-tiden inkom å polisstationen vid Spannmålsgatan arbetskarlen August Lars son, boende å Qvillebäcken, blödande ur ett sår å högra handens pekfinger och anhöll bli förbunden. Han berättade att tre okända ynglingar kort förut å Fontänbron utan rin­gaste anledning omringat honom, hvarefter en af dem […]

Misshandeln i Haga

”Målet Hansson contra Anders Nilsson och A. Andersson förevar i dag åter inför rådhusrätten. Intet nytt förekom. Målsegaren Hansson inlemnade sitt ansvarsyrkande: hon begärde 500 kr. för den henne öfvergångna misshandeln, 400 kr. för att A. Nilsson inför sittande rätt kallat henne “lösaktig qvinna“, m. m., och 10 […]

Dömda till tvångsarbete

”Till tvångsarbete bortdömdes i går af poliskammaren ej mindre än fem lösdrifvare, för hvilkas bedrifter vi närmare redogjort under de senaste dagarne. Den bekante Hilde Johansson, född 1867 i Romelanda, fick tio månader; Johan Adolf Jönsson, som snattar kläder då han är berusad, åtta månader; Johan August Andersson, […]

Efterspelet till ”Göthas” förlisning

”Som bekant sjönk natten till 1 septem­ber 1897 ångaren ”Götha” i Göteborgs hamn (länk till denna händelse), och därvid omkommo matroserna Henning Berntsson och Gustaf Pettersson samt kokerskan Elin Sörensson. Förlisningen hade orsakats däraf att vid lastning af stenkol i ångaren kolen lämpats akterut i så stor myckenhet, […]