Författar Arkiv

Hallén

Anders Vilhelm Levgren har avlidit

”En af vård stads mera bemärkta män af den äldre generationen, en man som på sin tid ganska mycket anlitats i allmänna värf, gick i går nr tiden, i det grosshandlaren Anders Vil­helm Levgren då afled å sin egendom Stora Katrinelund, nära 73 är gammal. Levgren var 1876—78 […]

Olyckshändelse med dödlig utgång

”Timmermannen August Pers­son var i lördags f. m. tillsammans med tre andra timmermän i nybygget å tom­ten n:ris 11 och 12 Linnégatan sysselsatt mod att upphissa bjelkar. Då en bjelke därunder kommit i jemnhöjd med andra våningen, gled han ur längan och träf­fade i fallet Persson i hufvudet […]

Utsigt från Stora Otterhällan

”En vacker tradition förmäler, att, då den store Gustaf Adolf tog platsen för Göteborgs anläggning i sigte, skall en dufva, som förföljdes af en hök, hafva sökt sin räddning och tillflygt vid konungens fötter, och att denna händelse stärkt konungen i hans beslut att der bygga Göteborg. Såsom […]

Cigarettrökande pojkar bakom brandtillbud

”Cigarettrökande pojkar voro sannolikt anstiftare till ett hotande eldsvådetillbud i torsdags å yinden till Göta Hallen. Tjensteflickan Elemina Engelbrektson varseblef lyckligtvis elden, som utbrutit i en med halmviskor fyld packlår tillhörig vin­firman Johnsson & Bogren. Hon tillkallade genast sin husbonde, handlande Jonas Jo­hanson, som lyckades qväfva elden genom […]

Spårvagnsfrågan behandlades av Stadsfullmäktige

”Stadsfullmäktige besluta med 35 röster mot 15 frågans ytterligare utredning. Den elektriska spårvägsfrågan, som nu i tre år redan legat under stadsfullmäk­tiges behandling, skulle omsider i går behandlas i stadsfullmäktige, och allmänt trodde man att Göteborg nu omsider skulle få gamla systemet utbytt mot ett nytt och mera […]

Lömskt öfverfall

”För ett lömskt öfverfall vid Skeppsbron var natten till i går hand­lande H. Ruben från Köpenhamn utsatt. Då han klockan 1,25 i sällskap med ett par personer passerade förbi Nya Ångslupsbolagets brygga, blef han bak­ifrån öfverfallen af en okänd mansperson, hvilken med något tillhygge tilldelade honom ett slag […]

Gå ej öfver bryggan!

Ännu 1898 fanns det många öppningsbara broar mitt i centrala Göteborg. Dessa öppnades regelbundet för passerande fartyg. Då stängdes broarna av för all trafik, men det fanns givetvis stressade stadsbor som inte klarade av att vänta! ”När en karl bar riktigt brådtom och en hel liten förmögenhet hänger […]

Anslag till renovering av Aschebergska grafkoret

”Af det anslag, som kyrkonämnden i sitt för­slag till budget för nästa är upptagit till reparationer inom Christinse kyrka, är endast en mindre del afsedd till re­staurering af Aschebergska grafkorets byggnad. Till sådana restaureringsarbeten däremot, hvilka afse kistor, vapen­sköldar, standar o. d., och hvilka icke kunna utföras på […]

Från allmänheten – Barrikader

”Till vederbörande. Huru länge skall södra delen af Vestra Hamngatan tjena som upplagsplats för missprydande trottoirstenar, hvilka ej blott hindra trafiken utan äfven verka störande för gatans utseende i sin helhet? Kunna ej lämpligare platser än just våra vackraste och mest trafikerade gator upplå­tas för dylika ändamål? frågar […]

Fiskhallen

”Det var år 1874, som Göteborg fick denna tillökning i sina fastigheter, hvilket skedde på bekostnad af Renströmska fonden, som för densamma fick punga ut med omkring 80,000 kronor. Man har påstått, att byggnaden, tillfölje felaktig konstruktion, ej rätt uppfyller sitt ändamål eller att åtminstone dess nytta ej […]

Lorensbergs villa-qvarter

”Inför byggnadsnämnden har grossh. hr August Kobb framlagt ett af arkitekten hr Eugen Thorburn uppgjordt förslag till bebyggande af det nuvarande Lorens- bergsområdet. Hr Thornburn hade tänkt sig att området skulle bebyggas med en villa-stad. Men pä det öfvergången från Kungsportsavenyens väldiga hyres­kaserner till de mera landtligt idylliska […]

Klockarna får löneförhöjning

”Klockarne i Göteborgs territori­ella församlingar, med undantag af Christinæ församling, ha begärt lönehöjning. Kyrkonämnden har beslutit tillstyrka att nämnda tjenstemäns löner matte höjas från och med 1899 för Domkyrkans klockare 2,500 kr. (från 2,000), för Mast­huggets från 1,500 till 2,000 samt i Majomas, Gamlestadens och Haga försam­lingar från […]

Nya sjömanshemmets årsredovisning

”Anta­let sjöfarande, som under tiden 1 okt. 1897 till 1 okt. 1898 besökt hemmet, utgör 2,336, och hafva dessa påförts betalning för 9,086 dagars full inackorde­ring, 3,821 nattherbergen och 1,880 enkla måltider, sammanlagdt motsvaran­de 10,986 betalande dagar. Medeltalet besökande pr dag har således varit 30 á 31. I […]

Utställning av förslagen till nya Kungsportsbron

”Förslagsritningarna till den nya Kungsportsbron äro nu uppsatta i stadsfullmäktiges kansli och utvisa sex olika förslag, utom det gamla förslaget att använda tre af gjutjärnsbroarne öfrer förra östra hamnkanalen, sammankopp­lade till en trespantig bro. De öfriga förslagen äro: Järnbro med ett hvälfdt spann af 191/2 meters längd och […]

Göteborgs schacksällskaps årsmöte

”Göteborgs schacksällskap hade i går afton å Hôtel Eggers sitt ordinarie höstsammanträde. Sedan års- och revisionsberättelserna för det gångna året föredragits, beviljades ansvarsfrihet åt vederbörande tjenstemän. Till styrelseledamöter för ingående arbetsår återvaldes hr Martin Andersson, ordförande, A. Mellgren, vice ordförande, och J. E. Engberg, kassaförvaltare. Till sekreterare efter […]

Sjukhuset å Änggården

”Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige måtte bifalla byggnadskomiténs förslag om ökning af tomtomrädet till plats för en cisternbyggnad. Värmelednings- och ventilationsanläggningen har projekterats af ingeniör H. Theorell i Stockholm och utföres af Gö­teborgs mekaniska verkstad. Den för de 16 sjukhusbyggnaderna erforderliga ångan lemnas från 5 st. i ekonomibyggnaden centralt […]