Kategori: Byggnader

Lorensberg sålt

”Källarmästaren Olof Möller har nu af hr Victor Norman köpt de denne tillhöriga byggnaderna inom detta utvärdshus område, nemligen Cirkusbyggnaden och Alhambrateatern samt magasins- och maskinhus m. m. tilllika med elektriska ledningar etc. Den utlysta auktionen å det rikhal­tiga och värdefulla lösöreboet m. m. rub­bas ej af ofvannämnda […]

Renoveringen av länsresidenset

”Länsresidenset, som f. n. un­dergår en inre restaurering, kommer att i sin andra våning få en betydligt rymlig sal, därigenom att de forna skjutdörrarna mellan matsalen och balsalen bort­tagas. Tredje våningen har stundom blifvit kallad kungsvåningen, men staten eger där icke mer än åtskilliga väggspeglar samt några kornischer. […]

Fritz Bruce öppnar en elegant fotografiatelier

”En ny, elegant fotografiatelier har i dag öppnats vid Kungsgatan 57 i Wettergrenska huset af den unge, fram­stående fotografen hr Fritz Bruce. Atelieren, som säkerligen är en af de största i staden, är inrymd i de lokaler där den stora konfektionsfirman förut haft sin kapptillskärning. Det är höga, […]

Kungsportsavenyen på 1880-talet

”Denna aveny lofvar att bli hvad den i viss mån redan är: en palatsgata. Vi säga i viss mån, ty den tillhör till hälften det Göteborg, som kommer. Med undantag af det s. k. engelska kvarteret, som isynnerhet åt Teatergatan företer en sällsam blandning af fulhet och oregelbundenhet, […]

Ett stiligt affärshus

”Den gamla aktade Göteborgsfirman P. Em. Lithander & Co. inflyttar nästa vecka i det nya, statliga och tidsenliga affärshus firman låtit åt sig uppföra i hörnet af Stora Nygatan och Lilla Kungs­gatan. Den magnifika byggnaden, som år en af de största i sitt slag i hela Skandi­navien och […]

Sorgligt olycksfall

”En tioårig gosse blef i dag på f. m. vid 10-tiden träffad af en från en vid huset n:r 63 Postgatan uppförd ställning nedfallande planka i hufvudet och erhöll svåra, lifsfarliga skador. Plankan kom från en så­dan höjd, att den i fallet bröts tvärt af. Huset n:r 63 […]

Källarne under Stora Sa­lutorget

”Invid Bazaren å Salutor­get håller man för närvarande på med ett i sitt slag ovanligt arbete. Det är nemligen meningen utvidga de under ba­zaren varande lagerkällrarne ett betyd­ligt stycke utanför bazaren under torget ända till närheten af byggnaderna å tor­gets ena sida. Källrarne komma att uppbäras af flera […]

Göteborgs nya stadsbibliotek

”Tidigt i varas påbörjades grundläggningsarbetet till det nya biblioteket å Hagaplatsen, och man har nu hunnit så långt med uppförandet af byggnaden, att man nått bjelklaget till första våningen. Mot slutet af året hoppas man vara under tak. Arbetet bedrifves för närvarande med en styrka af 35 man. […]

Kommendantsängens gummor

”Skanstorgets saluhall har nu hunnit blifva till största delen uppförd och kommer att gifva platsen ett helt annat utseende, liksom det blifvande tor­get kommer att inverka på omgifmingarna, så att kaféer etc. uppstå invid. Nedanför Skansen åt Bergsgatan till finnas ännu gamla byggnader på kronans område. På Kommendantsängens […]

Är Skanstorget snart historia?

I ett praktikarbete 2009 inventerade Martina Eliasson, Siri Sigrand och Helén Thomasson 12 platser och torg i Göteborg, Skanstorget var ett av dessa. De konstaterade att platsen är sliten och utsatt för ständigt trafikbrus men också att det fanns goda möjligheter att lyfta denna entré till Haga. Torgets […]

Renovering av Stora teatern

”Reparationsarbetena å Stora teatern i Göteborg bedrifvas nu under sommaren i en omfattning, som vida öfverstiger hvad besiktningsmannen föreslagit. Teaterns egare meddelar att det redan i fjol var hans afsikt att vidtaga ganska betydande åtgärder för teaterns tidsenliga iståndsättning och att endast den bekanta kontraktstvisten vållade uppskof. I […]

Gasexplosion i Göta källares kök

”En gasexplosion inträffade i söndags e.m. i Göta källares kök, hvarvid hushållerskan Christina Bizet och två tjensteflickor af lufttrycket och knallen bedöfvades. En skärfva af ett porslinskärl träf­fade därjemte hushållerskan i pannan och åstadkom ett mindre sår som af eftersänd lä­kare blef förbundet. Enligt polisrapporten som i dag […]

Exercishuset å Lilla Otterhällan flyttar till Uppsala

”Exercishuset Lilla Otterhällan började i går att afflyttas från Göteborg till Uppsala. Uppfördt åren 1885—86 af byggmästaren J. H. Jakobsson för Första Götas räkning, öfvergick huset Tid regementets för­flyttning från staden till Qviberg i arf till Andra Göta. Sedan detta regemente nu äfven flyttat sina penater från Göteborg, […]

Kommendanten i Göteborg är nu “en saga blott“

”Fordom residerade kommendanten i kommendantshuset invid rådhuset. Kom­mendantshuset, som från början hade tillhört grefliga Aschebergska familjen, inköp­tes af staden år 1731 för 11,000 daler s. m, och tjenade tillika till boställe åt chefen för det i Göteborg förlagda artilleriregementet, sedan huset år 1813 genom tillbyggnad blifvit utvidgadt. Det […]

Ett litet lusthus från Kärralund

Kärralund är för senare generationer mest känd som en campingplats, fram till dess att den bytte namn till Lisebergs camping och det gamla namnet försvann från skyltarna. Gården har dock en historia som stäcker sig tillbaka till medeltiden, men den har stadens företrädare gjort sitt bästa (värsta) att […]

Vad skall hända med artillerikasernen och dess byggnader?

”Artillerikasernen och dithörande byggnader komma nu, vill det synas, att användas till litet af hvarje. Stallen ut hyras sålunda genom fortifikationsbefälhafvaren, och uppe på höjden lär man önska få uthyrdt till serveringslokaler, samman­komster, upplag o. d. Fyrkanten där är som man vet ganska innehållsrik på lo­kaler. Gymnastikhuset har […]