Stadsdelen Rödbo

Idag är stadsdelen ett primärområde som har ingått i stadsdelsnämnden Norra Hisingen under senare år, fram till dess att stadsdelsnämnderna avskaffades 2019. Den senaste statistiken från 2018-19 visar att det bodde 993 personer inom primärområdets gränser, vilket även motsvarar den gamla stadsdelens gränser. Stadsdelen skapades av två områden […]

Hemskt blodsdåd – Mördad portvakt

”I morse spred sig i staden ett ryktet att ett blodsdåd af synnerligen uppseendeväckande art blifvit föröfvadt inom samhället. En äldre man skulle, sades det, under utöfvandet af sin plikt som egendomsvårdare hafva blifvit öfverfallen af en eller flere personer och ihjelslagen, hvarefter mördaren skulle sökt bryta sig […]

Domkyrkoförsamlingens nya kyrka

”Utan debatt beslöto fullmäktige i afseende å platsen för Domkyrkoförsamlingens nya kyrka, i öfverensstämmelse med drätselkammarens senaste utlåtande i ärendet: att medgifva kyrkoinstitutionen att å det område, som kommer att omslutas af Engelbrektsgatan, Götabergsgatan, den till samma gata framdragna Föreningsgatan samt Molinsgatan, sistberörda tre gator med läge och […]

Legning af hästar

”För Kongl. Första Göta Artilleri regemente skola innevarande år legas 57 st draghästar att användas under 44 dagar från och med den 2 nästkommande Augusti. Till spekulanters kännedom meddelas: att häst för att kunna antagas skall, oberäknadt skons höjd. vara minst l.41 meter hög bakom sadelstaden. ej under […]

Nya cirkus växer med nästan amerikansk raskhet!

”Göteborgs nya Cirkusbyggnad på Lorensbevg, hvilken uppstått med nästan amerikansk raskhet — hvilket är något vida skildt från t. ex. göteborgsk brobyggnadsfart (se den nya Kungsportsbron!) — står nu färdig att afsynas. Redan omkring den 21 d:s lär den första ”hästopera”-föreställningen ega rum. Den nya byggnaden skiljer sig […]

Nya möbler?

Vid Vasaplatsen kunde du år 1900 handla möbler i Olsson & Svenssons möbelaffär. Kanske vill du heller köpa bamburörsmöbler? Då får du gå till Kungsgatan 11, se bilden i sidhuvudet. Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 24 mars 1900.

Sjömän redo för våren

”Vid Skeppsbron börjar det blifva allt lifligare, tydande på att seglationens vårsäsong närmar sig. På tjogtals upplagda båtar är man i färd med att feja och reparera, vid hvilket arbete en del hyreslediga sjömän äro sysselsatta. Snart är emellertid den tid kommen, då sjömansskarorna åter försvinna efter sin […]

Husmor ringer hem allt hon behöver

”Dagens husmor släpar årligen hem ca 3 ton varor från olika butiker. Systemet tar tid och kostar 6-8 miljarder om året. Skandinaviens enda professor i transportteknik, Harald Lindahl, Göteborg skisserar framtidsvisionen: Morgondagens husmor slår in olika kodnummer på telefonens fingerskiva – inte till butiken (den finns inte) utan […]

Hamnens utvidgning

”Ett förslag till hamnens utvidgning har som bekant varit under utarbetning hos en af hamnstyrelsen tillsatt beredning, hvilken vid sammanträde i går aflät en hemställan till hamnstyrelsen om att åtgärder måtte vidtagas för att den nu utarbetade planen för utvidgningen af hamnen skall vinna stadfästelse. Enligt detta förslag […]

Sahlgrenskas nya sjuktransportvagnar

”Två sjuktransportvagnar till hvilka medel anslagits af stadsfullmäktige och som af Sahlgrenska sjukhusets styrelse införskrifvits från Köpenhamn, hafva i dessa dagar hitkommit. I hvardera vagnen finnes en bår och två lådor förbandsartiklar, hvarjemte en sittplats är anordnad för en sjukvårdare. Vagnarna äro försedda med flera ventiler för luftväxlingen […]

Äpplet faller ej långt från trädet

”Axel Eugen Napoleon Bergman, son till den sorgligt bekanta hustru Hildegard Bergman, blef i går på e. m. inmanad i häkte. Bergman, född 1883 och kyrkoskrifven i Haga men nu boende å Lilla Gårda, erkände att han 23 sistl. september i Lorensbergs cirkus tillgripit 4 jackor, 4 par […]

Onaturlig fader

”Förre tvångsarbetsfången Fritz Oskar Samuelson Sköld, boende nr 9 Paradisgatan, blet i går på e. m. införpassad till cellfängelset, för det han under två års tid föröfvat nesligt brott mot sin trettonåriga dotter Han hade hotat att slå ihjel dottern om hon yttrade något för modern eller de […]

Theodor Mannheimer är död

”Efter endast några dagars sjukdom afled i natt vid ett-tiden härstädes bank­direktören m. m. Theodor Mannheimer. Dansk till börden inflyttade Mannheimer vid ett par och tjugu års ålder till Göteborg år 1855. I förstone egnade han sig åt spannmålsaffärer under firma Pinæus, Mannheimer & Co., men efter några […]

Nykterhetsundervisning

”Nykterhetstalarinnan fru Alli Trygg-Helenius höll i lördags kl. 5 e. m. å Handelsinstitutet föredrag öfver den i Amerika och England samt äfven i Belgien, Frankrike m. fl. länder införda Scientific Temperance Instruction, s. k. vetenskaplig nykterhetaundervisning. Hufvudtanken i fru Holenius föredrag var, att den radikalaste och säkraste metoden […]

Utländska trawlare förstörde backor för fiskarna på Knippla

”Utländske ”trawlare” husera fortfarande i våra farvatten. Under torsdagen och fredagen har särskildt en större ångare, troligen tysk, trawl-fiskat fram och åter mellan Vinga och Hamneskär. Som vanligt har detta icke gått af utan ganska kännbar direkt skada för våra fiskare. Trawlaren i fråga förstörde nämnda dagar fiskeredskap […]