Från Fiskebäck – om hummerfisket

”Från Fiskebäckskil skrifves till Göteborgs Aftonblad: Hummerfisket, hvilket i början af säsongen tycktes komma att gifva ett särdeles godt utbyte, har till följd af det ihållande stormiga vädret ej kunnat utöfvas af våra fiskare med det gifvande resultat som bättre väderleksförhållanden vanligen medföra. Ofta, särskildt i de yttre […]

Kollision i hamnen

”I fredags vid 7-tiden på aftonen kolliderade på elfven utanför Packhuset Åmålsångaren “Hildur“ och kanalångaren “lngeborg“. “Hildurs“ befälhafvare, kapten A. Olsson, berättar att han vid sjutiden i fredags qväll på uppgående från Nya kajen i afsikt att gå igenom Hisingsbron midt för Packhuset märkte ett rödtljus, hvilket han […]

Det nya Göteborg: Ahrenbergska affärshuset

”Torggatan är en af våra lifligaste trafikleder. Den är infartsvägen till staden från Hisingen, Göteborgs rika kornbod, som täflar med socknarne i öster och söder om att tillfredsställa stadsbornas omättliga begär efter landtmannaprodukter. Särskildt fardagarne företer denna pulsåder den lifligaste bild, det myllrar svart af menniskor och djur, […]

Utgräfningarna vid Gamla Elfsborg

”Vid gräfningarna har man funnit väldiga gångar djupt under det forna slottet och fästningen. Dessa gångar hafva varit hvälfda och stensatta med granit och synas hafva sträckt sig i olika riktningar, stundom härs och tvärs under fästningen. De hafva varit så breda, att flere man där kunnat gå […]

Stadens nye spårvägschef

”Den nye spårvägschefen, ingeniör Sigfrid Edström, har nu anländt hit och inträdt i sin befattning tom verkställande direktör för stadens spårvägar. Ingeniör Edström har, såsom förut nämnts, under de senaste åren innehaft chefsbefattning vid spårvägarne i Zürich och deltog i arbetet för ombyggnaden af hästspårvägarne därstädes till elektriska. […]

Remfabriken snart återuppförd

”Göteborgs Remfabrik å Gårda, hvilken i våras härjades af eldsvåda, har nu till största delen åter uppbygts. Den tre våningar höga stenbyggnaden har trots murarestrejken fortskridit så långt mot sin fullbordan, att taklagsöl kunde firas i lördags. Uppförandet af den nya fabriksbyggnaden har utförts af byggmästarefirman Hollander och […]

Kungsbackalöpningen

”Kungsbackalöpningen, som i år anordnas af Majomas Idrottsällskap, försiggår nästa söndag och är öppen för amatörer tillhörande svenska sport- och idrottsföreningar. Starten sker i Kungsbacka utanför ”Gästis” och målet är södra grindarne vid Slottsskogen, där de snabbaste kunna väntas omkring kl. 3. Segraren i förra årets Kungsbackalöpning, herr […]

Beväpna ingenjörerna

”Chalmers Skytteförening hade i måndags sitt första sammanträde för arbetsåret, hvarvid flera viktiga frågor diskuterades. Bland annat uttalades det önskemålet, att föraningen kunde införa revolverskjutning å sitt arbetsprogram. Samtliga närvarande medlemmar ansågo detta vara ytterst önskvärdt, då det ju ej så sällan händer, att ingeniörer från Chalmers finna […]

Invigningen av det nya Stadsbiblioteket

”Stadsbibliotekets invigning egde rum, i lördags middag klockan två i närvaro af stiftets biskop och länets höfding, stadsfullmäktige, magistraten, drätselkammaren, lärarekåren vid Göteborgs högskola m. fl. Samlingen skedde i stora läsesalen. Biblioteksstyreisens ordförande, professor Vising, inledde den högtidliga akten med följande tal: Då stadsbibliotekets styrelse i dag har […]

5179 krigsfångar skola utväxlas

”Göteborg, tisdag. Greve Folke Bernadotte hade på tisdagen konferenser angående krigsfångeutväxlingen över Göteborg med överkommendanten i Göteborg, general major Malmberg, och chefen för Västkustens marindistrikt, kommendör Björklund. Vidare närvoro representanter för Göteborgs stad och polisen med polismästare Fontell i spetsen, järnvägsmyndigheterna, Svenska Amerika Linien och engelska fartyget Arundel […]

Från Polisdomstolen

”Dyrt fyrverkeri. Kolhandl. Johan August, Dahlén, boende i nr 72 vid Stampgatan, hade tre särskilda gånger roat sig med au af bränna raketer dels i en trädgård, dels å öppen plats, trots tillsägelse han polis. Nöjet uppskattades af polisen till 15 kr. Vettvillingar. Trädgårdsarbetaren Gustaf Rundqvist, boende Olskroksgatan […]

Häktad posttjuv

”Postvaktbetjenten Johannes Andersson Dahl blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset. Dahl erkände att han sedan sistl. augusti tillgripit dels sjutton bref i sorteringsrummet å postlokalen och dels sex bref i en postlåda som hitkom 2 dennes från Alingsås. Samtliga dessa 23 bref hafva påträffats i […]

Explosionen å ”Rollo”

”Tredje maskinisten å ångaren, hvilkens rätta namn var Harry Wouldy och som af den utströmmande ångan svårt brändes i synnerhet på framsidan af kroppen, har i natt efter svåra plågor aflidit å Sahlgrenska sjukhuset å Änggården. Donkeymanuen, som heter A. M. Packlewald och äfven erhöll betydliga brännskador, är […]

Dyr fisk och smygförsäljning av hummer

”Å Fisktorget voro i dag priserna å fisk ovanligt högt uppdrifna, eaktadt rätt mycket sill inkommit. Af större rödspotta fanns ytterst litet och fick man härför betala 5 à 6 kr. pr tjog. Mindre torsk måste betalas med 50 öre pr styck. Rätt länge ha en del fiskare […]

Centralbadanstalten vid Drottninggatan

”Ett nytt, tidsenligt bad öppnas i dag i huset n:r 37 Drottninggatan. I de centrala delarna af vår stad hade man länge saknat en badanstalt, tills en så­dan inrättades i Arkaderna. Freqvensen här har emellertid visat att ännu en sådan vore af behofvet påkallad. Då beslöt grossh. Ernst […]

Mycket folk på Trädgårdsföreningen

”Trädgårdsföreningens konsertsalong var redan vid 7-tiden i går afton till trängsel fyld af en lifligt intresserad publik, som infunnit sig för att åhöra säsongens sista konsert därstädes, hvarvid Vulkans-fabrikens vid Tidaholm arbetare musikkår under anförande af hr I. Wedelin utförde programmets första afdelning. Direktör Fernando Sevesos kapell, hvars […]