Herr Salchow kommer till Göteborg!

”Skridskotäflingarna och uppvisningarna i konståkning å Idrottsplatsen i morgon kl. 1 e.m. komma nog att räkna tusentals åskådare. Ensam hr Salchow är värd ett besök; till hans uppvisningar i London, Berlin och Wien hafva många tusentals personer strömmat från äfven aflägsna orter. En telegrafiisk anmälan från Helsingfors af […]

Varning

”Enligt meddelande till denna tidning har en ung man uppehållit sig förliden vecka i Majorna med omnejd och där besökt de olika samlingslokalerna, än föregifvaode sig vara baptist, än metodist. I familjer, där han lyckats vinna förtroende, har han lånat pengar samt fått mat och logis hvarefter han […]

Qvinnofridstörare inför polisdomstolen

”En rask flicka. En medelålders arbetskarl Edvard Fritiof Tunberg, boende n:r 20 B. Carl Gustafsgatan, vandrade i fredags 4:de Långgatan fram, då en bättre flicka kom från motsatta hållet. Tunberg gick då enligt angifvelsen rakt emot flickan under uttalande af grofva och ohyfsade förnärmelser. Flickan var emellertid en […]

Wargarne förlorade vaden

”Från Fiskebäckskil skrifves till Göteborgs Aftonblad: För ett svårare missöde var vadlaget ”Wargarne”, hemmahörande härstädes, förliden tisdags qväll utsatt Man hade just “kastat” vaden, som det heter, vid härvarande ångbåtsbro ocb höll på med ilanddragningen af densamma, då det visade sig, att en mängd ”loddsill” och “halfsill” blandad […]

Rökförhindring och mekaniskt drag

”Tekniska Samfundet sammanträder å Coldinuorden i morgon afton klockan åtta, hvarvid val af kassaförvaltare för 1901 företages. Ingeniör Conrad Skarstedt häller föredrag om “Ångkraftanläggningar, specielt rökförhindring och mekaniskt drag” och arkitekt O. Dymling öfver ämnet “Slakthusanläggning i Göteborg”. Dessutom föredragas års- och revisionsberättelser samt skrifvelse från Göteborgs Arkitektförening […]

Annedal dömdes till totalsanering – kall ekonomi avgjorde

”På tisdagen föll dödsdomen över stadsdelen Annedals landshövdingehusbebyggelse. Byggnadsnämnden godkände med mindre, tekniska ändringar slutgiltigt det tidigare utställda stadsplaneförslaget, som innebär totalsanering av stadsdelen. Det innebär inte bara att de doktorerande Chalmersarkitekternas förslag till bevarande och upprustning av de gamla husen förkastas. Beslutet innebär också att nämnden ånyo […]

Professor Brögger föreläser om istiden

”Professor Bröggers föreläsningsserie, hvartill Högskolans styrelse inbjudit honom, och som kommer att bilda en länk i samarbetet mellan nordens universitet, tager sin början nästa måndag kl. 7 e. m. i Högskolans stora hörsal. Hela seriens ämne utgöres af Skandinaviens förhållande under och efter den sista isperioden. Den första […]

The Continental Hippodrome

”The Continental Hippodrome, med hvilken hästopera göteborgarne i går å Lorensberg fingo göra bekantskap, gjorde sin entrée inför nästan fullsatt salong. Sällskapet förfogar öfver flere goda krafter, och de flesta numren vunno rikligt bifall. Af sällskapet “great attractione“ må i första rummet nämnas Achermann, som i frihet framför […]

Är Kungsportsplatsen lämplig för ryttarstatyn?

”Carl IX-statyn. Den af stadsfullmäktige tillsatta beredningen för yttrande angående Carl IX-statyns resande å Kungsportsplatsen har, efter hvad vi erfarit, hemställt att, om statyn skall resas å nämnda plats, den måtte resas å samma ställe som Gatu- och Väg- förvaltningen föreslagit, d. v. s. ungefär vid nuvarande spårvexeln […]

Knifskärningen å Härlandavägen

Den 23 januari 1901 dominerades tidningarna av nyheten att drottning Viktoria i Storbritannien hade avlidit. Här skall dock en mer lokal angelägenhet behandlas, åtalet mot Gunnar Viktor Esaias Sylvan efter knivskärningen vid Härlanda. ”Målet mot Gunnar Viktor Esaias Sylvan, åklagad för misshandel med knif å arbetskarlen August Jonsson […]

Branden på Bangatan

”Angående eldsvådan natten till i fredags i handlande E. Svans hus nr 26 Bangatan hölls i dag förhör inför poliskammaren. Elden utbröt strax före midnatt i sömmer­skan Elisabet Magnussons lägenhet i tredje våningen och spred sig med stor hastighet. Brandkåren alarmerades raskt af typograf Lilljebjörn som bor vägg […]

Ödsligt på Delsjön

”Skridskokappseglingen å Delsjön i går — arrangerad af Göteborgs idrottsförbund — försiggick under en ganska god, men dock stundom mojnande sydlig bris, under ett rägnblandadt snöglopp och på en is som på sina ställen var ända till flera tum betäckt med en snösörja, som både hindrade farten och […]

Elektriska blixttåg? Till Stockholm på 2 timmar!

”Göteborg—Stockholm på två timmar? I Berlin har bildats ett syndikat af de förnämsta elektricitetsfirmorna jämte Krupp för att i Tyskland börja experimentera med elektriska blixttåg. Den bekanta firman Siemens & Halske samt Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft ha redan konstruerat hvar sin vagn, och militärlinien Berlin— Zossen, 30 kilometer lång, har […]

Besättningen mönstrar på isbrytare N:o 2

”Göteborgs stads isbrytare n:o: 2 inmönstrar i dag besättning för att under befäl af hamnmästaren, kapten Borgstedt, i morgon börja sin kampanj mot isen i Göteborgs skärgård. De få köldgrader som under senare dagarne varit rådande ha dock framkallat en ganska betydande isbildning, hvilken visserligen ej är hindersam […]

Rimfrosten ger svåra störningar i telefon- och telegrafnäten

”Stora rubbningar å telegraf- och telefonledningarna ha under denna vecka rådt i hela västra Sverige. Telefonlinierna i Västergötland, särskildt näten i Falköping, Alingsås, Vårgårda o. s. v., ha varit nästan obrukbara med undantag af den stora, nyanlagda interurbana linien. Orsaken är att söka i rimfrosten, som lägger sig […]