Fynd från Gamla Elfsborg – sålt som skrot

”Under den allmänna ovilja, som drabbat företaget att ödelägga detta gamla historiska minne, har man dock i någon man tröstats af hoppet att de därvid gjorda fynden skulle omsorgsfullt tagas till vara och på detta sätt komma vetenskapen till godo. Tyvärr synes detta hopp icke komma att förverkligas; […]

Så firades Gustaf Adolfsdagen år 1900

”Utom vid stadens läroverk firades Gustaf Adolfsminnet äfven vid folkskolorna. På aftonen vimlade det af folk på Gustaf Adolfs torg och på Hamngatorna. Gustaf Adolfs stoden var illuminerad med de vanliga ljusdekorationerna; på Östra Hamngatan var äfven uppsatt ett vackert namnchiffer af acetylengaslågor, hvarjemte butiksfönster voro illuminerade. Kl. […]

Arbetet med Kungsportsbron – kanske blir klart snart

”Kungsportsbron nalkas nu med stora steg sin fullbordan. I dagarne ha nemligen de sista hvalfstommarne borttagits, så att nu de smäckra hvalfven sväfva fritt öfver den 10,5 meter stora spännvidden. Man håller nu som bäst på med att gjuta beton öfver hvalfstenarne. Allt grundläggningsarbete har fullbordats, så att […]

Årsdagen av föreningen mellan Sverige och Norge

”Årsdagen af föreningen mellan Sverige och Norge i går högtidlighölls med salut från batteriet å Qviberg samt med flaggning från offentliga och flera enskilda byggnader äfvensom från fartyg i hamnen. Göteborgs studentförening skickade följande helsningstelegram till Kristania studentersamfund: ”Göteborgs studenter sända de norska bröderna sin helsning. Stånde brödrafolken […]

Riv inte i Nordstan – Skapa idyll

Idag återges en insändare i GT från 1970 då Nordstaden var på väg att rivas. Idag är huset borta och dess tomt ligger inom Nordstadens stora köpcentrum. ”Jag vet att jag är sent ute, men jag anmäler mig till protest mot rivningshotet mot 1700-talshuset Kronhusgatan 30 i Nordstan. […]

Johan Jacob Ekman fyller 85

En något fylligare beskrivning ges i Svenskt biografiskt lexikon: ”Efter privat undervisning i föräldrahemmet, studier vid doktor Beckmans skola samt merkantil och teknisk utbildning i Göteborg anställdes Janne E. vid sexton års ålder söm kontorist i den av hans far grundade handelsfirman Ekman & Co. Under sex år […]

Småfåglarnas vänner skall hålla årsmöte

”Sällskapet Småfåglarnes Vänner (Göteborgs Djurskyddsförening) håller sin årsfest i Latinläroverkets högtidssal den 8 instundande december. Omkring 600 folkskolebarn inbjudas till festen, vid hvilken bl. a. förekommer körsång under magister Gisslows ledning och sång af barn under styckjunkaro E. Lemmings anförande. Barnen erhålla frukt, hvartill medel erhållits genom frivilliga […]

Miss Moors trolleriseance

”Miss Moors trolleriseance i går afton i Handelsinstitutets stora sal hade, tack vare förträffliga reklamer, dragit en talrik publik. Hvad beträffar den där presterade trollerikonsten, så var detta helt vanlig taskspelarkonst. Och hvad angår tankeläsningen sedan, gissa vi att flertalet af publiken kom under fund med den och […]

Höga hastigheter på den nya järnvägen

”Den största tåghastighet, som hittills medgifvits någon smalspårig bana i vart land, är den, som vid afsyningen nu medgifvits Vestergötland— Göteborgs järnväg. Järnvägen får trafikeras med en tåghastighet af högst 45 kilometer i timmen å linien Skara—Gunnilse och högst 35 kilometer i timmen å linien Gunnilse —Göteborg, undantagandes […]

Olyckshändelse med dödlig utgång

”Enligt rapport i dag på e. m. till poliskammaren anträffades i går afton kl. 7,20 liket af verkmästare Johan August Jonsson flytande i Lilla Gommens hamn. En pojke hade strax förut varseblifvit ryggen af en menniskokropp ofvanför vattenytan och anmält saken för poliskonstapel Moberg, hvilken genast föranstaltade om […]

Grosshandlare Aug. Johansson Mark har avlidit

”Grosshandlare Aug. Johansson Mark afled härstädes i går kl. 11,15 på f. m. efter en längre sjukdom. I likhet med sina förut aflidne bröder Claes Johansson och Joh:s Johansson har han i vår trakt intagit en aktad och betydande ställning såsom affärsman och industriidkare. Aug. Johansson Mark var […]

Häst som springer i elfven och drunknar

”Då hernmansegarea Joh. Johansson från Torslanda i dag på morgonen var inne i en handelsbod i närheten af Klippan, blef hans häst, som stod förspänd en kärra med diverse landtmannaprodukter, inne på gården i samma hus, af någon anledning skrämd och rusade ned efter Klippgatan mot Färjestaden. Innan […]

Pristäflan om stadsplaneförslag

”Den beredning, som fått i uppdrag att för stadsfullmäktige framlägga fullständigt förslag, dels till inbjudning att täfla om uppgörande af förslag till ny stadsplan för södra delen af stadens 14:de rote samt obebygda reglerade delarne af 15:de roten med Excercisheden äfvensom stadens egor söder om 14:de roten intill […]

Göteborgs Velociped-Klubbs vinteraktiviteter

”Göteborgs Velociped-Klubb kommer att på förändradt sätt, hvad afgifter etc. beträffar, fortsätta öppethållande af “Nordens“ isbana, som fortfarande benämnes Nordens, dock är meningen lemna skridskoåkare i allmänhet rättighet att äfven tillfälligt besöka banan. En del förbättringar och utvidgningar för skridskoåkarnes beqvämlighet komma att företagas, äfven har man för […]

Ring till Bergen!

”Mellan Göteborg och Bergen kan man nu telefonera, sedan telefonlinien från Kristiania till Bergen blifvit färdig. Linien kommer möjligen att på torsdag afprofvas af kronprinsenregenten och medlemmar af stortinget samt på fredag af pressen. Nästa vecka blir den nya linien öppen för allmän trafik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 […]