Kategori: Berömda personer

Andrée-feber i Göteborg

”I dag på förmiddagen har hela Göteborg varit i en oro och en upphetsning som skulle man ha uppdagat en komplott att spränga staden i luften. Ett rykte hade nemligen kommit ut om att Andrée skulle ha nedstigit någon stans i arktiska Nordamerika. Aldrig sedan den här tidningen […]

Konung Oscars Särödag

”Badsocietetens festligheter i går för konungen och kronprinsiamiljen gynnades af det bästa väder. Konung Oscar stannade qvar å ”Drott” tills tiden för lunchen i Vesterskog var inne. Sent på qvällen förut hade han emellertid gjort ett besök i land, hvarvid han spelade piano hos konsul G. Krafft. Till […]

Gefion har anlänt

”Gefion”, det tyska krigspansarfartyget, ankom i dag från Stavanger och ank­rade på Riföfjorden. Strax efter kl. 9 lade en af “Gefions“ ångslupar till vid nya Skeppsbron och landsatte den bayer­ske fursten Karl Theodor och hans ge­mål. Det furstliga paret for i vagn ned till Vestkustbanan, med hvars 9,35-tåg […]

Grefvinna Casa Miranda – Kristina Nilsson

Det märks i tidningen att sommaren var en period då de rika och berömda var ute och reste. För 120 år sedan noterades att ”Kristina Nilsson, grefvinnan Casa Miranda, afreste i går middag med Vestkustbanan från Göteborg för att gästa vänner och bekanta i de halländska och småländska […]

Prins Paribatra resa i Göteborgsområdet

Igår berättades det om att Siams prins anlänt till Göteborg, idag kommer nästa rapport om vad han gjorde under sitt besök i staden. ”Prins Paribatra, den lille siameser fursten, tillbrakte sin gårdag med en promenad i vagn till Danska Vägen. Kl. 1 e. m. begaf han sig till […]

Prinsen av Siam på besök

”Prins Paribatra af Siam anlände hit i går morse med Vestkustbanans tåg och tog in i den för honom beställda våningen å Hôtel Eggers. På förmiddagen kl. 11 gjorde prinsen med ångaren “Göta“ en utflykt åt Södra skärgården och steg i land vid Styrsö hafsbad. Efter att ha […]

Konung Leopold af Belgien gästar

”Göteborg. Under allra djupaste inkognito anlände hit i lördags morse ombord å den engelska ånglustjakten “Clementine“ — ingen mindre än konung Leopold af Belgien. Med 8,25 tåget på morgonen begaf sig konungen till Trollhättan och det var först här han blef igenkänd och hans inkognito röjdt. Han åtföljdes […]

Hur rik var Dickson?

”Oscar Dickson förmögen­het uppgifves i tidningarna vara omkring 15 millioner kr. Sanna förhållandet är — heter det i “Nytt fr. Göteborg“ — att det är alldeles omöj­ligt att uppgifva någon exakt summa. Förmögenheten är alldeles för stor och ba­ronen var med i allt för många affärs­företag, att man […]

Oscar Dickson har avlidit

”På sitt herresäte Almnäs, dit han de senare åren allt mera drog sig tillbaka afled lugnt och stilla, utan föregående sjukdom, natten till pingstdagen gross­handlaren, friherre Oscar Dickson 73l/2 år gammal. Friherre Dickson hade på senaste tiden lidit af en lindrigare hjertåkomma och hans utseende tydde på att […]

Kronprinsessan Victoria på Särö

”Kronprinsessan Victorias sommarbostad å Särö har ett mycket vackert läge vid Gövik bland furu­skog och ekar. Kronprinsessan anländer till Särö omkring den 15 juli och stannar därstädes cirka 5 veckor. Platsen har nu ett fyrtiotal villor, och naturen är där som bekant i åtskilligt olik skärgårdens med en […]

Andrée förbereder ny polarfärd

”Förberedelserna till Andrées nya polarfärd hafva oafbrutet fortgått under hösten och vin­tern skrifver A.-B. Till det mesta hafva de be­stått i reparation, underhåll och komplettering af den förutvarande utredningen, men åtskilligt nytt har dock tillkommit. Ballongen har af mon­sieur Lachambre blifvit försedd med nya tätningslistor öfver alla skarfvarne. […]

Konungens Marstrandsbyst

”Konungens Marstrandsbyst är nu kommen till Göteborg, där den ligger väl inpackad för att i sommar resas på sin plats framför societetsbuset i Marstrand. Man väntar kungen säkert dit vid aftäckningshögtidligheten. Det blir det första offentliga minnes­märke öfver konungen i Sverige. Bysten lär vara mycket vacker och be­drar […]

Andrées nästa nordpolsex­pedition

”K. m:t lär ha beviljat öfveringeniör S. A. Andréas ansökan att för innevarande års nordpolsexpedition få be­gagna kanonbåten “Svensksund“ att föra expeditionen till Spetsbergen. Som emellertid “Svensksund“ är för li­ten för att kunna transportera hela ut­rustningen, kommer en del af godset att med annat fartyg fraktas till Spetsbergen. […]

Gustaf Delbanco har avlidit

”I lördags middag afled å Sahlgrenska sjukhuset grosshandlanden Gustaf Delbanco i en ålder af 33 år. Då vi i lördags morgse efterhörde hans helsotillstånd svarades det att det var betänk­ligt, men man tänkte ej, att slutet var så nära. Han hade opererats för en svå­rare magåkomma. Gustaf Delbanco […]

Axel Krooks minne

”Den gamle publicisten, som tecknat så många sven­ska mäns minnesrunor, har nu fått sin egen minnesvård i varaktig svensk granit rest å sin graf å stadens östra begrafningsplats. Monumentet är 3 meter högt och krönes af en marmorurna. Det har rests af Göteborgs Arbetareförening, som för ungefär ett […]