Kategori: Berömda personer

Hyllning

”Direktör Erik Lilje­strand, som med nattåget i går afreste till sitt nya verksamhetsfält (han har som bekant utnämnts till direktör för försäk­ringsbolaget “Norrland” i Stockholm), blef å banstationen uppvaktad af en sångkör under ledning af hr Gottfrid Gisslow. Hr G. uttryckte sångarnes tacksamhet och aktning för hvad dir. […]

Ryttare och häst dödade i ballongolycka

”Ohygglig Cirkusolycka – Signor Corradini nedstörtar under ballongfärden Å cirkus ute vid Lorensberg hade i går liksom föregående aftnar samlats en talrik publik för att åskåda det så populärt vordna cirkussällskapets presta­tioner, Clownerna Adolpho och Estio hade sin bénéfice. Publiken hade applåderat dem gång på gång tillika med […]

150,000 kr. donerade till Göteborgs Högskola

”Konsul Oscar Ekman i Stockholm har meddelat styrelsen för Göteborgs Högskola att han den 15 nästk. maj kommer att öfverlemna ej blott de 100,000 kr., som han donerade åt Högskolan förlidet år, utan ytterligare ett lika stort belopp. Genom denna donation uppgår Oscar Ekmans- fonden till 300,000 kr. […]

Halta Lottas krog och kärlekspoppeln

Denna söndag var det långfredag år 1898 och därmed utkom inte någon tidning. Vi skall istället fördjupa oss i historia kring Halta Lottas krog i en artikel signerad Erik Bergendahl, som förutom att skriva artiklar i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, även var ordförande i Göteborgs Hembygdsförbund. ”Det finns […]

Underrättelse från Andrée ?

”Victoria (British Columbia) den 5. En man som förut varit postbud i Förenta staterna har ankommit hit från Dawson City. Han meddelar att Andrée befinner sig i Klondyke. Han medför bref från Andrée. Enligt en annan version säges Andrée befinna sig i S:t Michael (fort och ö å […]

Konungen på besök i Göteborg

”Konungens ankomst Vid 9-tiden i dag på morgonen ström­made stora folkskaror ned till statens järnvägsstation. Å Drottningtorget hade hela Första Göta artilleriregemente samt 4 batterier af An­dra Göta tagit plats. Inne i den mattbelagda och med växter smyckade väntsalen församlades efter hand alla de som skulle officiellt mottaga […]

Drottning Kristinas spinnrock

”För några dagar sedan afsändes från Göteborg till Stockholm en liten sam­ling antika möbler och husgerådssaker, som tillhört framlidne landshöfdingen grefve Snoilsky. I samlingen fanns äfven en liten tingest af ovanligare slag, nemligen drottning Kristinas spinnrock från den tiden hon var barn och fick hålla till godo med […]

Till Andrées uppsökande

”Tyske polarfararen Lerner, hviiken förlidet år ledde en expedition i de arktiska farvattnen ombord på ”Express“, skall en­ligt “Berliner Localanzeiger“ i maj må­nad med ett tyskt fartyg, ångaren “Helgoland“, företaga en ny arktisk expedi­tion, som skall räcka hela sommaren och under hvilken ett område, sträckande sig från Yan […]

Staden förbereder sig inför kungabesöket

”Stora tillrustnin­gar göras för att få staden strålande i ljus de dagar konungen kommer att uppe­hålla sig härstädes. Så skola utom de offentliga byggnaderna flere enskilde prydas med gasramper, namnschiffer och guirlander, eller medels elektriska belysningseffekter. Bland de hus som sålunda komma att stråla i ljus uppgifvas: Kjellbergska […]

Kongl. stallmästaren J. F. Dicksons död

”I sitt gårdagsnummer lemnade Handels­tidningen en längre skildring af nyligen aflidne kongl. stallmästaren James Fredrik Dicksons person och lefnad, hvari den af­lidne beskrifves som ”en framstående konst­vän, mäcenat och samlare”. Uppsatsen i sin helhet är hållen i en mycket sympa­tisk att ej säga panegyrisk ton. Mot slutet af […]

Andrée-feber i Göteborg

”I dag på förmiddagen har hela Göteborg varit i en oro och en upphetsning som skulle man ha uppdagat en komplott att spränga staden i luften. Ett rykte hade nemligen kommit ut om att Andrée skulle ha nedstigit någon stans i arktiska Nordamerika. Aldrig sedan den här tidningen […]

Konung Oscars Särödag

”Badsocietetens festligheter i går för konungen och kronprinsiamiljen gynnades af det bästa väder. Konung Oscar stannade qvar å ”Drott” tills tiden för lunchen i Vesterskog var inne. Sent på qvällen förut hade han emellertid gjort ett besök i land, hvarvid han spelade piano hos konsul G. Krafft. Till […]

Gefion har anlänt

”Gefion”, det tyska krigspansarfartyget, ankom i dag från Stavanger och ank­rade på Riföfjorden. Strax efter kl. 9 lade en af “Gefions“ ångslupar till vid nya Skeppsbron och landsatte den bayer­ske fursten Karl Theodor och hans ge­mål. Det furstliga paret for i vagn ned till Vestkustbanan, med hvars 9,35-tåg […]

Grefvinna Casa Miranda – Kristina Nilsson

Det märks i tidningen att sommaren var en period då de rika och berömda var ute och reste. För 120 år sedan noterades att ”Kristina Nilsson, grefvinnan Casa Miranda, afreste i går middag med Vestkustbanan från Göteborg för att gästa vänner och bekanta i de halländska och småländska […]

Prins Paribatra resa i Göteborgsområdet

Igår berättades det om att Siams prins anlänt till Göteborg, idag kommer nästa rapport om vad han gjorde under sitt besök i staden. ”Prins Paribatra, den lille siameser fursten, tillbrakte sin gårdag med en promenad i vagn till Danska Vägen. Kl. 1 e. m. begaf han sig till […]