Kategori: Göteborgs omland

Trafikolycka vid Lilla Torp

”Ett sällskap utländska resande, bestående af 3 damer och 2 herrar, hade i förgår varit uppe vid Del­sjön och var vid 4-tiden på e. m. på åter­resa till staden, då-i den branta liden vid Lilla Torp tistelstången till vagnen brast, hvarvid vagnen stjelpte, och de resande ka­stades ut. […]

Bref från Torslanda

”Liksom i öfrigt å den stora ön Hisingen fö­res här ett idogt lif bland befolkningen, och är på grund däraf samt genom tillfälle till god afsättning af produkterna ett allmänt välstånd rådande bland innebyggame, af hvilka de jord­brukare som bo nära stränderna äfven deltaga i vintersillfisket och annat […]

Flottningsleden genom Göteborg

Mitt i centrala Göteborg gick en betydande flottningsled som var aktiv från stadens första tid till inledningen av 1900-talet. Stockar kom från bland annat Landvetter och Härryda för att användas vid byggen i staden eller exporteras.

Söndagsseglare får inte lägga till

”Tilläggningen vid Långedrags brygga. Det har genom pressen gått en notis om att båtar vid ett vite af 10 kr. ej finge lägga till vid Långedrags brygga. Man ber oss nu upplysa att detta för­bud ej gäller de olika segelsällskapens båtar, utan att förbudet tillkommit för att hindra […]

Ny villastad och industriområde planeras vid Fräntorp och Torpa

”Ett större egendomsköp bar i dagarne egt rum, i det att Säfvenäs aktiebolag genom stadsmäklaren Thure Strömbeck in­köpt följande egendomar till pris som ej bekantgjorts: 1 mtl frälse Frändtorp af landtbrukaren C. Bengtsson, 1/8 mtl kroskatte Torpa Nopgården af trädgårds­mästaren C. Ferm, l/8 mtl d:o d:o af landtbrukaren […]

En ballongfärd med Cetti

Bilden i sidhuvudet visar Francisco Cetti, till höger, och Oscar Halldin vid ballongen Frithiof Nansen i Lerum 1898. Idag är vi vana vid farkoster i luften men så var det inte 1898, då väckte en ballongfärd stor uppmärksamhet. Samma år som Cetti genomförde ballongfärden i Lerum flög han […]

Från Nya Varfvet

”Sedan forna tider, då hans majestäts flotta, som den då hette, var förlagd här, är Nya Varfvet en omtyckt sommarort. Då klingade regementsmusiken under ljusa sommarqvällar i den lummiga parken, och sjöofficerare samt käcka matroser syntes litet hvarstädes. På Nya Varfvets kyrkogård erinras man ännu om flottans tid, […]

Vestergötland – Göteborgs järnväg når Varatrakten

”Å Vestergötland —Göteborgs järnväg har railsutläggningen nu tagit sin början i Varatrakten, hvarest en del af den från Belgien inköpta railsen fin­nes upplagd. En annan del har förts till linien närmare Göteborg. Åt Skara­hållet har terrasseringsarbetet hunnit strax intill staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juni 1898) Bilden i […]

Telegrafstationen å Brännö

”Då denna station visat ett dåligt ekonomiskt resultat, har telegrafstyrelsen gjort förfrågan hos Handelsföreningens fullmäktige, om från deras sida vore något att erinra mot statio­nens förändring till telefonstation, å hvilken telegrammer skulle till befordran emottagas och i vanlig ordning utsändas. Med erinran, att telegraf behöfves å platsen, då […]

Lustfärd till Särö

”Lustfärd till Särö företogs i går vid 2-tiden med ångaren “Tärnan“ af lärarepersonalen vid Majornas elementarläroverk för flickor på inbjudan af f. d. rektorn vid nämnda skola C. F. Winkrans. Vid 4-tiden anlände de lustresande till Särö, som genomströfvades i skilda riktningar. Middag och förfriskningar uppdukades ombord och […]

Eldsvåda i Jonsered

”Natt­vakten å Jonsereds fabriker upptäckte i lördags afton vid 1/2 10-tiden att eld utbrutit i det s.k, ”lakhuset”, hvarest ett större parti garn inlagts för att torka. Alarm gjordes och fabriksarbetarne skyn­dade från alla håll till för att deltaga i släckningsarbetet, som bedrefs kraftigt och planmessigt. Lågorna hade […]

Tjufskyttemål vid Sävdals häradsrätt

Sävedals häradsrätt höll sina förhandlingar i Göteborg under slutet av 1800-talet och domarna fick därmed också lite utrymme i Göteborgs tidningar. Före 120 år sedan fördes två tjuvskyttar inför rätten. ”Stationskarlen A. R. Norén vid Härryda station har af häradsrätten blifvit dömd för oloflig jakt å Dansereds egor […]

Varför upphör skärgårdstrafiken att anlöpa Brottkärr?

”Ett ord om skärgårdstrafiken. Till Redaktionen af Göteborgs Aftonblad. Haf godheten inför uti Eder aktade tidning nedanstående. Med stor förvåning har jag erfarit att styrel­sen för Göteborgs Nya Ångslupsbolag kommer att till sommaren inställa sina turer till vissa af skärgårdens platser, däribland ett riktigt litet vackert ställe, nemligen […]

Tjolöholms vara eller icke vara

”Det har diskuterats man och man emellan huruvida Tjolöholms stuteri skulle efter hr J. Fr. Dicksons frånfälle fortgå, och om det nya slottet där skulle uppföras. Hvad stuteriet angår, så lärer grefve Bonde, svärsonen, icke vara vidare intresserad för den saken. Att det kommer att nedläggas, är nästan […]

Nyktra fridstörare i Gårda

En insändare klagade över hur nykteristerna uppförde sig på gatorna i Gårda: ”I Gårda finnes en goodtemplarloge, Svanen n:r 455 af Nationalgoodtemplarne, hvilken har sin logelokal i Sparfven n:r 6 och klubblokal i Mühlenbockska huset därstädes. Om denna loge har man i Gårda gjort åtskilliga erfarenhe­ter, som man […]

Bref till Göteborgs Aftonblad – Mölndals sjukhus

”Vid sjukhuset i Mölndal, hvilket underhålles af länets landsting men hvars tomt och åbyggnader egas af Fässbergs kommun, har under sistlidne höst betydliga arbeten blifvit utförda. Sedan kommunen för en längre tid förvärfvat sig dispositionsrätt till en angränsande tomt, ha å densamma befintliga åbyggnader — gamla vanprydande och […]