Kategori: Göteborgs omland

Vestergötland – Göteborgs järnväg når Varatrakten

”Å Vestergötland —Göteborgs järnväg har railsutläggningen nu tagit sin början i Varatrakten, hvarest en del af den från Belgien inköpta railsen fin­nes upplagd. En annan del har förts till linien närmare Göteborg. Åt Skara­hållet har terrasseringsarbetet hunnit strax intill staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juni 1898) Bilden i […]

Telegrafstationen å Brännö

”Då denna station visat ett dåligt ekonomiskt resultat, har telegrafstyrelsen gjort förfrågan hos Handelsföreningens fullmäktige, om från deras sida vore något att erinra mot statio­nens förändring till telefonstation, å hvilken telegrammer skulle till befordran emottagas och i vanlig ordning utsändas. Med erinran, att telegraf behöfves å platsen, då […]

Lustfärd till Särö

”Lustfärd till Särö företogs i går vid 2-tiden med ångaren “Tärnan“ af lärarepersonalen vid Majornas elementarläroverk för flickor på inbjudan af f. d. rektorn vid nämnda skola C. F. Winkrans. Vid 4-tiden anlände de lustresande till Särö, som genomströfvades i skilda riktningar. Middag och förfriskningar uppdukades ombord och […]

Eldsvåda i Jonsered

”Natt­vakten å Jonsereds fabriker upptäckte i lördags afton vid 1/2 10-tiden att eld utbrutit i det s.k, ”lakhuset”, hvarest ett större parti garn inlagts för att torka. Alarm gjordes och fabriksarbetarne skyn­dade från alla håll till för att deltaga i släckningsarbetet, som bedrefs kraftigt och planmessigt. Lågorna hade […]

Tjufskyttemål vid Sävdals häradsrätt

Sävedals häradsrätt höll sina förhandlingar i Göteborg under slutet av 1800-talet och domarna fick därmed också lite utrymme i Göteborgs tidningar. Före 120 år sedan fördes två tjuvskyttar inför rätten. ”Stationskarlen A. R. Norén vid Härryda station har af häradsrätten blifvit dömd för oloflig jakt å Dansereds egor […]

Varför upphör skärgårdstrafiken att anlöpa Brottkärr?

”Ett ord om skärgårdstrafiken. Till Redaktionen af Göteborgs Aftonblad. Haf godheten inför uti Eder aktade tidning nedanstående. Med stor förvåning har jag erfarit att styrel­sen för Göteborgs Nya Ångslupsbolag kommer att till sommaren inställa sina turer till vissa af skärgårdens platser, däribland ett riktigt litet vackert ställe, nemligen […]

Tjolöholms vara eller icke vara

”Det har diskuterats man och man emellan huruvida Tjolöholms stuteri skulle efter hr J. Fr. Dicksons frånfälle fortgå, och om det nya slottet där skulle uppföras. Hvad stuteriet angår, så lärer grefve Bonde, svärsonen, icke vara vidare intresserad för den saken. Att det kommer att nedläggas, är nästan […]

Nyktra fridstörare i Gårda

En insändare klagade över hur nykteristerna uppförde sig på gatorna i Gårda: ”I Gårda finnes en goodtemplarloge, Svanen n:r 455 af Nationalgoodtemplarne, hvilken har sin logelokal i Sparfven n:r 6 och klubblokal i Mühlenbockska huset därstädes. Om denna loge har man i Gårda gjort åtskilliga erfarenhe­ter, som man […]

Bref till Göteborgs Aftonblad – Mölndals sjukhus

”Vid sjukhuset i Mölndal, hvilket underhålles af länets landsting men hvars tomt och åbyggnader egas af Fässbergs kommun, har under sistlidne höst betydliga arbeten blifvit utförda. Sedan kommunen för en längre tid förvärfvat sig dispositionsrätt till en angränsande tomt, ha å densamma befintliga åbyggnader — gamla vanprydande och […]

Spårväg till Långedrag och Särö?

”Något rätt ovanligt är det att två sådana badorter som Särö och Långedrag samtidigt äro till försäljning utbjudna. Hvad Långedrag angår har det uppgifvits, att man tänkt af detsamma göra ett slags utvärdshus, något à la Köpen­hamns Klampenborg. Till sistnämnda plats leder som bekant spårväg, och en sådan […]

Gårda en verklig fabriksort

”En verklig fabriksort synes Gärda arta sig att blifva. De fabriker som finnas där äro nu af rätt mångfaldig art, och Underås tomtaktiebolag tyckes åstadkomma ännu fler genom tomtplatsers försäljning. Nu håller en elektrisk fabrik på att byggas strax bredvid den nyupp­förda Göteborgs kamgarnsaktiebolags fa­brik, hvilken senare sysselsätter […]

Färjenäs förändras

”Färjenäs är en plats som går framåt. Det bygges nemligen rätt lifligt å plat­sen i det vanligen ett eller flere nybyg­gen årligen förekomma. Platsen har också under årens lopp förändrat sig icke så litet till det bättre. I närheten finnes också det vackra Fogelro med sina framåtgående planteringar, […]

Belönade vid trädgårdsutställningen i Stockholm

”Guldmedalj har tilldelats bland andre trädgårdsmästaren John Larsson på Gåsvadholm. vid Kongsbacka for en kollektivutställning af frukter och bär från 18 mindre jordbrukare i trakten samt trädgårdsmästaren Törngren på Öfverås, som erhöll Malmöhus läns hederspris för meloner. För en samling krukväxter, alla slag, har silvermedalj tilldelats hr L. […]

Auktion på Råda säteri

Kanske vill du göra en utflykt den 7:e eller 8:e oktober och åka ut på landet och Råda säteri? Då kan du vara med på en stor auktion, den är ”frivillig”, alltså den är inte orsakad av någon konkurs. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Råda […]

Påverkade tullen Tjolöholmstäflingen?

”Förutom de förut omnämnda prisbelönta täflingsritningarne till ny slottsbyggnad vid Tjolöholm har på prisdomarnes enhälliga förslag hofstallmästaren hr James F. Dickson yt­terligare inköpt de af signaturen “Arne“, arkitekt Carl Malmström, Stockholm, inlemnade förslagsritningarne. Efter täflingstidens utgång har till pris­domarne anländt ytterligare en förslagsritning, afsänd frän någon svensk arkitekt […]

Björkö havsbad

”Vid denna allt mer framåtgående badort gafs i lördags afton en sällskapssoirée med dans. hvilken utföll till de talrika besökandes synner­liga belåtenhet. Trots det förfärliga vä­dret och de uppblötta vägarne var societetssalen full af besökande. Att de saker som presterades ej voro af den lättvindigaste arten framgår däraf, […]