Kategori: Byggnader

Är Skanstorget snart historia?

I ett praktikarbete 2009 inventerade Martina Eliasson, Siri Sigrand och Helén Thomasson 12 platser och torg i Göteborg, Skanstorget var ett av dessa. De konstaterade att platsen är sliten och utsatt för ständigt trafikbrus men också att det fanns goda möjligheter att lyfta denna entré till Haga. Torgets […]

Renovering av Stora teatern

”Reparationsarbetena å Stora teatern i Göteborg bedrifvas nu under sommaren i en omfattning, som vida öfverstiger hvad besiktningsmannen föreslagit. Teaterns egare meddelar att det redan i fjol var hans afsikt att vidtaga ganska betydande åtgärder för teaterns tidsenliga iståndsättning och att endast den bekanta kontraktstvisten vållade uppskof. I […]

Gasexplosion i Göta källares kök

”En gasexplosion inträffade i söndags e.m. i Göta källares kök, hvarvid hushållerskan Christina Bizet och två tjensteflickor af lufttrycket och knallen bedöfvades. En skärfva af ett porslinskärl träf­fade därjemte hushållerskan i pannan och åstadkom ett mindre sår som af eftersänd lä­kare blef förbundet. Enligt polisrapporten som i dag […]

Exercishuset å Lilla Otterhällan flyttar till Uppsala

”Exercishuset Lilla Otterhällan började i går att afflyttas från Göteborg till Uppsala. Uppfördt åren 1885—86 af byggmästaren J. H. Jakobsson för Första Götas räkning, öfvergick huset Tid regementets för­flyttning från staden till Qviberg i arf till Andra Göta. Sedan detta regemente nu äfven flyttat sina penater från Göteborg, […]

Kommendanten i Göteborg är nu “en saga blott“

”Fordom residerade kommendanten i kommendantshuset invid rådhuset. Kom­mendantshuset, som från början hade tillhört grefliga Aschebergska familjen, inköp­tes af staden år 1731 för 11,000 daler s. m, och tjenade tillika till boställe åt chefen för det i Göteborg förlagda artilleriregementet, sedan huset år 1813 genom tillbyggnad blifvit utvidgadt. Det […]

Ett litet lusthus från Kärralund

Kärralund är för senare generationer mest känd som en campingplats, fram till dess att den bytte namn till Lisebergs camping och det gamla namnet försvann från skyltarna. Gården har dock en historia som stäcker sig tillbaka till medeltiden, men den har stadens företrädare gjort sitt bästa (värsta) att […]

Vad skall hända med artillerikasernen och dess byggnader?

”Artillerikasernen och dithörande byggnader komma nu, vill det synas, att användas till litet af hvarje. Stallen ut hyras sålunda genom fortifikationsbefälhafvaren, och uppe på höjden lär man önska få uthyrdt till serveringslokaler, samman­komster, upplag o. d. Fyrkanten där är som man vet ganska innehållsrik på lo­kaler. Gymnastikhuset har […]

Staden förbereder sig inför kungabesöket

”Stora tillrustnin­gar göras för att få staden strålande i ljus de dagar konungen kommer att uppe­hålla sig härstädes. Så skola utom de offentliga byggnaderna flere enskilde prydas med gasramper, namnschiffer och guirlander, eller medels elektriska belysningseffekter. Bland de hus som sålunda komma att stråla i ljus uppgifvas: Kjellbergska […]

Arsenik i tapeterna

”I det för några år sedan nyuppförda, vid Köpmansgatan belägna pastorsbostället för Kristine församling ha kyrkoherdens familj och andra i huset boende en längre tid lidit af illamående, hvilket man slutligen miss­tänkte kunna vara förorsakadt af arsenik­förgiftning. Undersökning visade att den­na förmodan var riktig. Stadskemisten d:r Alen har […]

Renovering av Landshöfdingeresidenset

”Landshöfdingeresidenset lär i vår komma att undergå en storartad restaurering. Nästan samtliga rummen skola målas eller omtapetseras och en del ganska omfattande förändringar komma att göras. Sålunda är man betänkt på att helt och hållet borttaga skiljeväggen mellan de två stora salarne i andra våningen och om­dekorera den […]

Rivningen av Karlsporten och Drottningporten

Den 2:a januari berättades det här om rivningen av Kungsporten 1838, den sista kvarvarande av stadens portar. De två andra portarna i fästningsvallen hade då sedan länge varit jämnade med marken. Karlsporten (Carlsporten), kallades ibland även för Lille Port eller Hållgårdsporten, ledde ut på allmänna vägens sträckning mot […]

Rivningen av Kungsporten

En av stadens imponerande stadsportar, Kungsporten vid dagens Kungsportsplatsen, överlevde den inledande raseringen av fästningsverken kring staden. Det hade 1817 beslutats att porten skulle bli kvar. (Rydqvist, s. 35) När staten gav tillåtelse att sälja porten, som även inrymde ett fängelse, blev det början till slutet för stadsporten. […]

”Aktiebolaget Göteborgs Arkader” har bildats

”Aktiebolaget Göteborgs Arkader” är namnet på det bolag som skall anordna den blifvande storstadsmessiga ”Passagen” i qvarteret vid Östra och Södra Hamngatorna. På inbjudan af konsul Gustaf Bolander, grosshandlarne Chr. Röhss och Emil Fischer, disponent G. D. Kennedy och häradshöfdingen N. A. T. von Sneidern har i dessa […]