Kategori: Byggnader

Kommendanten i Göteborg är nu “en saga blott“

”Fordom residerade kommendanten i kommendantshuset invid rådhuset. Kom­mendantshuset, som från början hade tillhört grefliga Aschebergska familjen, inköp­tes af staden år 1731 för 11,000 daler s. m, och tjenade tillika till boställe åt chefen för det i Göteborg förlagda artilleriregementet, sedan huset år 1813 genom tillbyggnad blifvit utvidgadt. Det […]

Ett litet lusthus från Kärralund

Kärralund är för senare generationer mest känd som en campingplats, fram till dess att den bytte namn till Lisebergs camping och det gamla namnet försvann från skyltarna. Gården har dock en historia som stäcker sig tillbaka till medeltiden, men den har stadens företrädare gjort sitt bästa (värsta) att […]

Vad skall hända med artillerikasernen och dess byggnader?

”Artillerikasernen och dithörande byggnader komma nu, vill det synas, att användas till litet af hvarje. Stallen ut hyras sålunda genom fortifikationsbefälhafvaren, och uppe på höjden lär man önska få uthyrdt till serveringslokaler, samman­komster, upplag o. d. Fyrkanten där är som man vet ganska innehållsrik på lo­kaler. Gymnastikhuset har […]

Staden förbereder sig inför kungabesöket

”Stora tillrustnin­gar göras för att få staden strålande i ljus de dagar konungen kommer att uppe­hålla sig härstädes. Så skola utom de offentliga byggnaderna flere enskilde prydas med gasramper, namnschiffer och guirlander, eller medels elektriska belysningseffekter. Bland de hus som sålunda komma att stråla i ljus uppgifvas: Kjellbergska […]

Arsenik i tapeterna

”I det för några år sedan nyuppförda, vid Köpmansgatan belägna pastorsbostället för Kristine församling ha kyrkoherdens familj och andra i huset boende en längre tid lidit af illamående, hvilket man slutligen miss­tänkte kunna vara förorsakadt af arsenik­förgiftning. Undersökning visade att den­na förmodan var riktig. Stadskemisten d:r Alen har […]

Renovering av Landshöfdingeresidenset

”Landshöfdingeresidenset lär i vår komma att undergå en storartad restaurering. Nästan samtliga rummen skola målas eller omtapetseras och en del ganska omfattande förändringar komma att göras. Sålunda är man betänkt på att helt och hållet borttaga skiljeväggen mellan de två stora salarne i andra våningen och om­dekorera den […]

Rivningen av Karlsporten och Drottningporten

Den 2:a januari berättades det här om rivningen av Kungsporten 1838, den sista kvarvarande av stadens portar. De två andra portarna i fästningsvallen hade då sedan länge varit jämnade med marken. Karlsporten (Carlsporten), kallades ibland även för Lille Port eller Hållgårdsporten, ledde ut på allmänna vägens sträckning mot […]

Rivningen av Kungsporten

En av stadens imponerande stadsportar, Kungsporten vid dagens Kungsportsplatsen, överlevde den inledande raseringen av fästningsverken kring staden. Det hade 1817 beslutats att porten skulle bli kvar. (Rydqvist, s. 35) När staten gav tillåtelse att sälja porten, som även inrymde ett fängelse, blev det början till slutet för stadsporten. […]

”Aktiebolaget Göteborgs Arkader” har bildats

”Aktiebolaget Göteborgs Arkader” är namnet på det bolag som skall anordna den blifvande storstadsmessiga ”Passagen” i qvarteret vid Östra och Södra Hamngatorna. På inbjudan af konsul Gustaf Bolander, grosshandlarne Chr. Röhss och Emil Fischer, disponent G. D. Kennedy och häradshöfdingen N. A. T. von Sneidern har i dessa […]

Den gamla vattenreservoaren

”Gamla vattenreservairen härstädes, som nu åter kommit på tal i sam­band med frågan om Ö. Hamngatans igenfyllande, är bygd i slutet at 1700-talet och hade en cistern som rymde 1,700 tunnor vatten. Därjemte fanns ofvanpå den stora cisternen en mindre dylik. Vattnet leddes genom ihåliga stockar in under […]

Huru Göteborg utvidgas och förskönas

Göteborg växte kraftigt under slutet av 1800-talet och staden förändrades. Denna skildring från 1897 berättar om några av förändringarna. Artikelförfattaren berömmer mycket av förändringarna men det uttrycks också oro för att det sparas in på kvalitet i materialen och att byggnaderna blir allt för lika varandra utan variation, […]

Stadshuset renoveras

”Det forna stadshuset i Göteborg har undergått många öden. För närvarande pågår inuti detsamma ett rätt om­fattande restaureringsarbete för att där anordna lämpliga privatbostäder etc. I detta hus var på sin tid den beryktade s. k. korfkitteln, där stadssoldaterna, i dag­ligt tal benämnde “korfvarne“, höllo till. Under senare […]

Sveriges främsta idrottare till Heden och Exercishuset

”Svenska Idrottsförbundets täflingar om söndag torde komma att blifva för idrottevänner af stort intresse. Täflingarna på lördagen i Exercishuset komma att räkna det bästa som Sverige eger af idrottsmän på de områden där det täflas, såsom t. ex. hr Erik Lindström från Stockholm, innehafvare af skandioa-viska mästerskapet i […]