Kategori: Brott & straff

Kortvarig frihet för Axel

”Friheten blef kort för ynglingen Axel Ludvig Edvin Jönsson, hvilken för ett par veckor redan lösgafs ur fängelset, där han undergått 18 månaders straffarbete för miss­handel af polis med lifsfarligt vapen. Han har nu återigen slagit sig i slang med en liga illa kända ynglingar och qvinnor, hvilka […]

Ostsmörgåsar, vin och pengar blev tjuvarnas byte

”Ett band inbrottstjufvar var natten till gårdagen i liflig verksamhet å den aflägsna Mariebergsgatan där de gjorde påhelsning på ej mindre än fyra olika ställen. På en snickareverkstad tillgrepo de åtskilliga verktyg. I två speceributiker utgjordes rofvet af vexelkassorna, 2 butel­jer vin, 4 buteljer porter och en mängd […]

Okynnige pojkar bråkade vid Liseberg

”Flere okynnige pojkar hafva af polisen blifvit skarpt varnade, för det de under bråk och stoj om qvällarna ryckt i ringklockan vid Liseberg. Sedan fabrikör Vahlgren anmält ofoget, lyckades polisen en qväll infånga hela pojkligan. Deras lärare hafva underrättats om saken, så att pojklymlarne äfven af dem ha […]

Oj! OJ! Oj! Oj! Oj!

”Oj! OJ! Oj! Oj! Oj! Hvad i all världen nu då? tänkte vi när vi i går middag med maje­stätiska steg inklefvo i polisdomstolens sal och våra öron uppfångade ångestskri som vi sökt skildra, temligen matt i. ö., genom ofvanståendo oj-oj etc. Tre gummor hade intagit plats vid […]

Överfall på Kaserntorget

”Öfvevfallen och omkullslagen af tre okända personer blef mureriarbetaren Bernhard Svensson i måndags afton å Kasern­torget, Han inkom å polisstationen starkt blö­dande ur ett par sår i ansiktet hvilka han er­hållit, då han af våldsverkarne kastats i ga­tan. Svensson fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset där såren förbundos. Ännu […]

Stöld av silfverur

”Stöld af ett silfverur med kedja värderadt till 20 kronor från arbetaren Sjöström boende n:r 6 Bläsgatan har förut närmare om­nämnde förre kyparen Karl Fritiof Högberg erkänt sig hafva föröfvat. Högberg som i förra veckan häktades för inbrottsstöld hos sin principal värdshusidkaren Pålsson har nu vidgått att han […]

Domen i målet Levén

Den 2:a augusti berättades det om Levéns bedrägeriförsök, idag berättas vilken dom han fick. ”Gustaf Levén erhöll i dag sin dom. Den lydde på 5 månaders straffarbete för första resan stöld och ett års förlust af medborgerligt förtroende utöfver straffti­den. Dessutom ålades han att till Sören Bjerre återbetala […]

Roligt men dyrt

”Robert Anderson hade det i går qväll så roligt att så roligt har han aldrig haft förut. Han hoppade och dansade på Fiskkajen och sjöng så det rungade i bergen. Polisen ditlockades af den ljufliga stämman och då blef Robert ännu roligare. När polisen sökte häkta honom, beslöt […]

“Låntagaren” Levén fast!

”Kontorsbiträdet Gustaf Adolf Pettersson- Levén, hvars tillgrepp af 10,000 kr. från principalen Sören Bjerre vi i lördags omnämnde, hann ej långt med sitt rof. Efter tillgreppet inköpte han en velo­ciped samt åkte på denna ned till Varberg. I Bastebro, Träslöfs socken, blef han bekant med en qvinna, som […]

Pojklymmel

”En pojklymmel, 11-årige Manritz Stenqvist, hade härom dagen tagit plats uppe i ett träd å kyrkoplanen vid Domkyrkan där han roade sig med att bryta ned grenar och qvistar. Pojken har varnats inför polis­myndigheten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juli 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, […]

Fest i finkan

”På cellfängelset härstädes var här om dagen af fängelsedirektören F. Almén en fest anordnad för hela den tjenstgörande personalen från och med pastorn och befälhafvaren till vaktkonstaplar och gevaldiger med anledning af att vaktkonstapeln och medaljören Olof Rasmusson, som varit i fångvårdens tjenst 35 år, nu slutade denna […]

Små mordbrännare

”I går middag vid halv 2-tiden uppstod ljungbrand vid Sanna. Två pojklymlar, 7-årige Hj. Ossian Nordstrom och 6-årige Gunnar Edvin Claesson, boende n:r 11 i Majornas första rote hade med en tändsticka at okynne antändt ljungen. Branden blef raskt släckt af bruksarbetarne Johan Eliasson, Aug. Karlson och pojken […]

Grafplundring

”Grafplundring har senaste tiden föröfvats å våra kyrkogårdar utan att man kunnat få spaning på de skyldige. I tisdags på e. m. blef emellertid en närmare 80 år gammal gumma, ogifta Johanna Jernberg, boende nr 32 Litt. B i Majornas sjette rote, gripen på bar gärning af arbetskarlen […]

Rusiga personer på utflykt

”Rusiga personer händer det icke sällan att man får se på intill staden liggande platser som vanligen besökas på utflykter. Det händer nemligen stundom att personer komma dit ut med fylda brännvinsbuteljer i fickorna och supa sig så fulla att ångslupsbefälhafvarne icke vilja taga dem med till­baka, och […]

Försvunnen

”Försvunnen från sin bostad n:r 149 i Majornas första rote är sedan 22 sistl. febru­ari bageriarbetaren Johannes Vesterman. Hans hustru har först nu anmält hans försvinnande, enär han några gånger förut dunstat af men efter några veckor återkommit Vesterman är 36 år gammal och medelstor, har ljust hår […]