Kategori: Brott & straff

Gripna plåttjufvar

”En husegare vid Norra Hamngatan har anmält att från hans hustak bortstulits zinkplåt, värd 33 kr. Detektiva polisen häktade i går på misstanke plåtslagaren Gustaf Adolf Hollander och lärlingen Birger Jo­hansson, båda anstälda hos plåtslagare C. E. Nilsson på Pusterviksgatan. Hollander erkände snyftande att han föröfvat tillgreppet och […]

Var den försvunne passageraren banktjufven?

”Vi omnämnde härom dagen en passagerares mystiska försvinnande från ångaren “Temis“ natten till 20 dennes under om­ständigheter, som antyda att sjelfmord föreligger. Vid ångarens återkomst till Göteborg fann “Temis“ befälhafvare kapten Andersson i stadens aftontidningar en notis om att en ungersk banktjuf János Kriván efterlystes i Sverige för […]

Rymmare från ångaren Tellus

”Från ångaren ”Tellus”, kap­ten Otto Ekman, rymde 15 dennes här påmönstrade hemmahörande ynglingen Anders Amandus Andersson. Rymmaren som i dag på e. m. var instäld inför poliskammaren anförde att han såsom varande sjuk flera gånger förgäfves bedt kaptenen att få afmönstra. Han företedde nu ett i dag utgifvet […]

Knifhuggande ligapojkar

”I natt vid ½ 12-tiden inkom å polisstationen vid Spannmålsgatan arbetskarlen August Lars son, boende å Qvillebäcken, blödande ur ett sår å högra handens pekfinger och anhöll bli förbunden. Han berättade att tre okända ynglingar kort förut å Fontänbron utan rin­gaste anledning omringat honom, hvarefter en af dem […]

Misshandeln i Haga

”Målet Hansson contra Anders Nilsson och A. Andersson förevar i dag åter inför rådhusrätten. Intet nytt förekom. Målsegaren Hansson inlemnade sitt ansvarsyrkande: hon begärde 500 kr. för den henne öfvergångna misshandeln, 400 kr. för att A. Nilsson inför sittande rätt kallat henne “lösaktig qvinna“, m. m., och 10 […]

Dömda till tvångsarbete

”Till tvångsarbete bortdömdes i går af poliskammaren ej mindre än fem lösdrifvare, för hvilkas bedrifter vi närmare redogjort under de senaste dagarne. Den bekante Hilde Johansson, född 1867 i Romelanda, fick tio månader; Johan Adolf Jönsson, som snattar kläder då han är berusad, åtta månader; Johan August Andersson, […]

Efterspelet till ”Göthas” förlisning

”Som bekant sjönk natten till 1 septem­ber 1897 ångaren ”Götha” i Göteborgs hamn (länk till denna händelse), och därvid omkommo matroserna Henning Berntsson och Gustaf Pettersson samt kokerskan Elin Sörensson. Förlisningen hade orsakats däraf att vid lastning af stenkol i ångaren kolen lämpats akterut i så stor myckenhet, […]

En fälla för inbrottstjufvar

”Jag bröt mig en natt in hos en förmögen ungkarl, berättade en f. d. inbrottstjuf, som upphört att praktisera sitt brottsliga och farliga yrke. Jag kom in i hans sofrum, där mannen låg. Hårda snarkningar öfvertygade mig att han var för­sänkt i djup sömn. På stolen vid sängen […]

Domar

Tidningarna denna dag var fyllda med rapporter kring det spända läget mellan USA och Spanien, hur skulle handeln påverkas av ett krig? Skulle spanska kapare härja på haven? Skulle USA invadera Kanarieöarna? Men i Göteborg pågick livet ändå som vanligt och ett par domar avkunnades: ”Arbetskarlen Karl Oskar […]

När brännvin går in….

Dagens berättelse kommer från Polisdomstolen. ”När brännvin går in. En af de beskedli­gaste pojkar vi ha i Göteborg heter Axel Sig­frid O., och hans högsta njutning är att stå vid städet och i städad takt svänga släggan för att ur den formlösa eldröda massan framslå än ett, än […]

En usel familjefar

”En usel familjefar är förre måleriarbetaren Anders Olsson i Majorna, straf­fad för fem resor stöld. Enligt anmälan af hustrun för han i hemmet skoj och oväsen, störande för deras grannar, samt lemnar nä­stan intet bidrag till underhåll af hustru och barn, hvilka också måst anlita fattigvården. Vidare har […]

Misshandel å hyresgäst

”Anne Charlotte Hansson har nu till laga åtal hos stadsfiskalen i Göteborg anmält husegaren Andreas Nilsson och dennes son handlanden Herman Nilsson, begge boende i huset n:r 9 vid Kaponniergatan, samt timmermannen Herman Andersson, boende i huset n:r 13 vid samma gata, för det de lördagen den 11 […]

En f.d. stadsfiskal häktad för lösdrifveri

”I morse anträffa­des en äldre gråhårig man liggande i en tom järnvägsvagn å Lilla Bommens torg. Han uppgaf sig vara förre stadsfiskalen i Östersund Karl Magnus Robert Palm. Redan 1895 hade Palm gjort ett besök här i Göteborg men blef då genast afsänd till Stockholm. Den 11 sistl. […]

Rädsla och vandalism Biskopsgården

”Dörrar sönderslagna, en hel vägg raserad, sex entrérutor krossade, väggputsen sönderslagen, klotter, takplattor i entréer krossade. På detta sätt har ungdomar i kvarteret kring Blidvädersgatan 14 i Biskopsgården lyckats fördärva nära nog varenda entré och källarutrymme. Men detta är inte det uppseendeväckande, i ställe frapperas man av den […]

Sjöförklaring

”Kollisionen på elfven. Ång. “Vestkustens“ befälhafvare, kapten J. B. Cederberg, afgaf i dag sjöförklaring inför rådhusrättens första afdelning. Den var af följande innehåll: ”Vestkusten” anlände kl. 1,10 e. m. fredagen den 4 dennes till hamnmynningen, då farten vid passerandet af nyckelbojen utanför Röda sten saktades till “sakta maskin“. […]

Statistik över domar vid polisdomstolen under 1897

”I polisdomstolen ha under förlidet år följande antal personer blifvit dömda: man. qvinnor. för   våld mot polis ………………………..  81          4 för   våldsamt motstånd ………………..252          7 för   fridsbrott………………………………….. 3        — för   misshandel……………………………. 494          4 för   sedlighetsbrott ……………….. ……   27          2 för   djurplågeri……………………………. 101          3 för   sabbatsbrott ……………………………..5        […]