Kategori: Nöjen

En ballongfärd med Cetti

Bilden i sidhuvudet visar Francisco Cetti, till höger, och Oscar Halldin vid ballongen Frithiof Nansen i Lerum 1898. Idag är vi vana vid farkoster i luften men så var det inte 1898, då väckte en ballongfärd stor uppmärksamhet. Samma år som Cetti genomförde ballongfärden i Lerum flög han […]

Cettis ballonguppstigning fick förhinder

”Hr Cettis tillämnade ballong uppstigning i går afton från Lorensberg hade samlat talrika folkskaror å de när­gränsande gatorna, hvilka tålmodigt vän­tade på sina “plankbiljettsplatser“ ett par timmar, oaktadt man redan tidigt tillkännagifvit att uppstigningen inhiberats. Det regnade nämligen så mycket vid mid middagstiden och frampå eftermidda­gen, att man […]

Göta Källare och Lorensberg förlorar utskänkningsrättigheterna

”Ingen utskänkningsrättighet å Göta Källare och Lorensberg. Magistraten i Göteborg har som bekant hos länsstyrelsen föreslagit att Göteborgs utskänkningsaktiebolags anbud att för nästa tre år öfvertaga de brännvinsutskänknings- och minuthandelsrättigheter i Göteborg, hvilka eljes skulle å auktion utbjudas, måtte antagas samt att utskänkningsrättigheterna för fru Amalia Simen och […]

Ryttare och häst dödade i ballongolycka

”Ohygglig Cirkusolycka – Signor Corradini nedstörtar under ballongfärden Å cirkus ute vid Lorensberg hade i går liksom föregående aftnar samlats en talrik publik för att åskåda det så populärt vordna cirkussällskapets presta­tioner, Clownerna Adolpho och Estio hade sin bénéfice. Publiken hade applåderat dem gång på gång tillika med […]

En karusellgunga

”En karusellgunga är konstrue­rad af  blinde mekanikern och snickaren Axel Stenström, som nästa lördag afton, om vädret blir gynnsamt, sätter den i gång å Kommendantsängen vid gamla Kommendantsvägen. Stenström, som för åtskilliga år sedan blef blind, har sedan dess sysselsatt sig med en del mekaniska m. fl. arbeten, […]

Kungörelse

”På arrende under fem år, räknade från och med den 1 nästa Oktober, utbjuder drätselkam­maren härmed den Göteborgs stad tillhöriga landeriegendomen Lorensberg under n:o 90 i stadens tolfte rote med därå befintliga, staden tillhöriga byggnader, bestående af en restaurationsbyggnad med inhägnad gård, två kägelbanhus, en musikpaviljong och tre […]

Muntrations-Fest i morgon

”Muntrations-Fest anordnas I morgon Söndag kl. 8 e. i Exercishuset. Medverkande äro hr A. W, B—st, med sina mest roande och uppsluppna bygdehistorier, hvilka föredragas i olika kostymer; Solosång prestera» af hrr Axel Andersson och C. G. Boström, accompagnerade å orgel från Östlind & Almqvist af fröken Anna […]

”Delsbostintan”

Delsbostintan var en berömd underhållare under slutet av 1800-talet. Hon nämns ofta i tidningarna och i dagens korta notis berättas det att hon framträtt på Realläroverket i Göteborg. Läs mer om henne via denna länk. “Delsbostintan“ hade äfven i går afton å Realläroverket en fulltalig publik som med […]

Vintersport i Göteborg

”I Slottsskogen är kälkbacken nu i ordning och tillgänglig för allmänheten. Enskilda sällskap få i tur och ordning efter anmälan disponera densamma under aftnarne, då banan upplyses af bloss. Det syns på den lifliga freqvensen att detta slags vinter nöjen nu njutas med nyhetens hela behag. Och om […]

Hallå!

”Hvart skola vi gå? Jo, till den berömda och skrattre­tande Kasper- och Marionett teatern, som gifver sina ro­liga föreställningar Kungsga­tan n:o 2, vid gamla Gas­verket Lördagar från kl. 7 till lO, 2 föreställnin­gar. Söndagar kl.l till 4, 2 föreställningar; kl. 6 till 10, 3 föreställningar. Entrée för äldre: […]

Göteborgarna firade Sebastopols fall 1855

På senhösten 1853 utbröt ett krig mellan Turkiet och Ryssland som efter några månade växte i omfattning till en storkonflikt då Storbritannien och Frankrike gick in i kriget på Turkiets sida. De fick även sällskap av kungariket Sardinen som hoppades på att vinna västmakternas stöd för sina egna […]

Ett helt menageri på Första Långgatan

”Scholtzska menageriet öppna­des i onsdags för den skådelystna allmänheten som ock talrikt infunnit sig. Lejonens rytande, hyenors, schakalers och vargars tjutande, elefantens trumpetliknande vrål skakade byggnaden i dess grundvalar och injagade skräck hos åskådarne. Men man behöfver dock ej vara rädd. Dessa ståtliga vilddjur förvaras i säkra järnburar. […]

Illuminationsfest på Lorensberg

”En storartad illuminationsfest hålles i morgon söndag å Lorensberg. Hufvudbyggnadens fasad kommer att stråla i en belysning af 300 elektriska glödlampor och den vackra parken kom­mer att upplysas af i grupper placerade, mångfärgade gelatinlampor till ett antal af ej mindre än 1,500 stycken. Det utmärkta Richterska kapellet utför […]

Många besökte Långedrag och Bratten

”Den lifliga skärgårdsångbåtstrafiken i går var framkallad af ett rätt godt sommarväder samt af restauratorernas öppnande vid Långedrag och Bratten. Å “Miramar“ där musik utfördes var antalet gäster på e. m. rätt betydande. Seglare och hjulryttare i mängd hade också styrt kosan till Långedrag. Vid Bratten voro äfven […]

Många besökare i Slottsskogen

”I Slottsskogen kommer till följd af det otillräckliga utrymmet vid Vinterpaviljongen för större åhörareskaror musiken att från och med i morgon utföras vid “gamla“ paviljongen, hvars närliggande ter­rasser och öfriga planer blifvit iordningställda för ändamålet. Paviljongen vid stora dammen hålles emellertid fortfarande såsom vanligt tillgänglig. Malmgårdsvillan, som undergår […]