Kategori: 1800-talets Göteborg

Sommarutflykt

”Arbetareförenin­gen företog i går sin sedvanliga lust­resa for året. Denna gång gällde målet den för sin naturskönhet välbekanta Stillingsön. Afresan skedde med ångaren “Albrektsund” och mellan 3- a 400 personer deltogo i utflykten. Vid framkomsten till Stillingsön mar­scherade de lustresande upp till en för föreningen upplåten plats, hvarefter […]

Tidigare stängningstid

”Det är en känd sak att handelsbiträdena i de mindre affärerna bär i staden ha en allt för lång arbetstid. De få börja sitt arbete kl. 7 och half 8 på morgonen och sluta det kl. half 9 och 9 på aftonen, under det att biträ­dena i större […]

Fjortonårig dråpare

”Såsom förut närmare meddelats hade plåtslagerelärlingen Erik Gustaf Teodor Eriksson Lätt natten mellan 20 och 21 juni Öfra Kyrkogatan anfallit smedarbetaren Ivar Johansson, boende i huset n:o 25 Södra Liden. Under slagsmålet högg Lätt, som var berusad, ynglingen Johansson i brö­stet med en knif. Johansson har i går […]

Swen Dymling

”Dödsfall. Innehafvaren af firman Sven Dymling & Co. härstädes grosshand­laren Swen Dymling afled i går morgse i en ålder af ej fylda 45 år. Den bortgångne, som var ytterst vänsäll och omtyckt samt egde en stor vän­skapskrets, hade en längre tid fjettrats vid sjuksängen af ett svårare lidande. […]

Lustjakten ”Varuna”

”Lustjakten ”Varuna” tillhörig hertigen af Schaumburg-Lippe, ankom hit i går. Ombord befinner sig prins Ernst af Sachsen-Altenburg, hertigen sjelf, kontreamiralen Ascheaborn, marinkommissarie öfver Kejsar Wilhelms kanalen, lamt en löjtnant Roeder. “Varuna“, som deltagit i kappseglingar­na vid Kiel och är anmäld att deltaga i de förestående kappseglingarna i Köpen­hamn, […]

Åter till fosterjorden

En återkommande rubrik i Göteborgs Aftonblad och andra göteborgstidningar under 1800-talets slut var emigrationen och redogörelser för hur många personer som emigrerat den senaste veckan, men det fanns även en liten ström av människor som kom tillbaka. ”Med ångaren ”Domino” som hitkom i lördags följde 80 och med […]

Lorensberg lockar många besökare

”På Lorensberg uppträda sedan 1 juli en hel uppsättning nya artister, till­sammans inemot ett tjugutal personer. Programmet är både långt och ståtligt och upptager en stor mängd här aldrig sedda nummer. Bland de mänga uppträdande kunna nå­gra förtjena nämnas. Fröken Hermine v. Scidern föredrar tyska sånger och ”The […]

Ett skarpsillstim har siktats i Kalfsund

”Ett större skarpsillstim ob­serverades i förgår afton i Stora Kalfsund, skrifver G. P., Stimmet, som uppträdde ovan­ligt tidigt for året, sträckte sig, såvidt man kunde se, från Hönö ett godt stycke upp emot Björkö och var så fatt, att vattnet var alldeles silfverskimrande. Skådespelet var så mycket vackrare, […]

Senaste Nytt

Under rubriken Senaste Nytt fick Göteborgs Aftonblads läsare de absolut färskaste nyheterna, oftast handlade det om olyckor och om kriminella, här följer ett utdrag ur den spalten från den 3:e juli 1896. ”I häkte inmanades i dag på e. m. förre tvångsarbetsfången Hugo Fritiof Valde­mar Olsson född 1870 […]

En Tvåvånings stenhusfastighet uthyres eller säljes

”En Tvåvånings stenhusfastighet, nära Badhusgatan och Skeppsbron i Göteborg, under tegeltak, assureard i Svea för kronor 23,000, jemte därtill härande större obebygd friköpt tomt (nu trädgård) lämplig till upplag eller materialgård, uthyres från 1 Okt. på längre tid, om så önskas, till kr. 2,500 pr år (förutom trädgården). […]

Opålitlig brevlåda

”Att lägga sina bref i de å åtskilliga ställen här i staden uthängda breflådorna torde ej vara så alldeles säkert och betryggande, som man nog i allmänhet är böjd för att antaga. En liten obehaglig episod, som inträffade i går afton med breflådan .r 35 på Södra Hamngatan, […]

Ny gatubeläggning

”Gatu- och vägförvaltningen har låtit genom ingeniör F. Blidberg verkställa ett försök å Kungsportsavenyen, att genom öfvergjutande af asfaltstjära, hvari sedermera fin sand medels bultning inpressas, göra makadambeläggningen å gatan mer hållbar och dammfri. Den sålunda behandlade gatudelen kommer inom få dagar att öppnas för trafiken.” (Ur: Göteborgs […]

Bagarestrejken är nu slut

”Bagarestrejken är nu slut. Vid Bageriarbetareförbundets möte i går föredrogs en skrifvelse från hr Z. Johansson, Stigbergstorget, hvari han förklarade sig gå in på arbetarnes fordringar. Äfven hr Romell å Lindholmen har gått in på fordringarna. Det beslöts, att bageremästare Selström, Majorna, och W. Lundberg, Kaserntorget, skola, om […]

Bryggeriet Lejonet

”Bryggeriet Lejonet f.d. Burgårdens innehafves numera af bryggaren hr Hilmer Flyrin, förut innehafvare af Lidköpings bayerska bryggeri; och tillverkas därstädes såsom af stadskemistens intyg uti annons i gårdagens tidning synes ett godt lageröl tillika med lagerdricka och svagdricka af god beskaffenhet. Bryggeriet, som är ett bland de äldsta […]

Sjelfmord

”Kolarbetaren Berndt Aug. Larsson, boende i huset n:r 16 vid Mårten Krakowgatan, anträffades i går e.m. hängande död i källaren till det hus, där han bodde. Larsson som hade anställning hos firman Uggla & Co. Med omkring 20 kronors veckoinkomst, hade under de senaste tre veckorna på grund […]

Midsommardagen

Torsdagen den 25:e juni 1896 upptogs första sidan i Göteborgs Aftonblad av oron kring att Norge skulle ”uppsäga unionen” och förklara sig självständigt. Men dagens inlägg här på Göteborgs historia skall hålla sig inom stadens gräns och en rapport från den gångna midsommardagen. ”Midsommardagen rådde här det herligaste […]