Kategori: 1800-talets Göteborg

Åter till fosterjorden

En återkommande rubrik i Göteborgs Aftonblad och andra göteborgstidningar under 1800-talets slut var emigrationen och redogörelser för hur många personer som emigrerat den senaste veckan, men det fanns även en liten ström av människor som kom tillbaka. ”Med ångaren ”Domino” som hitkom i lördags följde 80 och med […]

Lorensberg lockar många besökare

”På Lorensberg uppträda sedan 1 juli en hel uppsättning nya artister, till­sammans inemot ett tjugutal personer. Programmet är både långt och ståtligt och upptager en stor mängd här aldrig sedda nummer. Bland de mänga uppträdande kunna nå­gra förtjena nämnas. Fröken Hermine v. Scidern föredrar tyska sånger och ”The […]

Ett skarpsillstim har siktats i Kalfsund

”Ett större skarpsillstim ob­serverades i förgår afton i Stora Kalfsund, skrifver G. P., Stimmet, som uppträdde ovan­ligt tidigt for året, sträckte sig, såvidt man kunde se, från Hönö ett godt stycke upp emot Björkö och var så fatt, att vattnet var alldeles silfverskimrande. Skådespelet var så mycket vackrare, […]

Senaste Nytt

Under rubriken Senaste Nytt fick Göteborgs Aftonblads läsare de absolut färskaste nyheterna, oftast handlade det om olyckor och om kriminella, här följer ett utdrag ur den spalten från den 3:e juli 1896. ”I häkte inmanades i dag på e. m. förre tvångsarbetsfången Hugo Fritiof Valde­mar Olsson född 1870 […]

En Tvåvånings stenhusfastighet uthyres eller säljes

”En Tvåvånings stenhusfastighet, nära Badhusgatan och Skeppsbron i Göteborg, under tegeltak, assureard i Svea för kronor 23,000, jemte därtill härande större obebygd friköpt tomt (nu trädgård) lämplig till upplag eller materialgård, uthyres från 1 Okt. på längre tid, om så önskas, till kr. 2,500 pr år (förutom trädgården). […]

Opålitlig brevlåda

”Att lägga sina bref i de å åtskilliga ställen här i staden uthängda breflådorna torde ej vara så alldeles säkert och betryggande, som man nog i allmänhet är böjd för att antaga. En liten obehaglig episod, som inträffade i går afton med breflådan .r 35 på Södra Hamngatan, […]

Ny gatubeläggning

”Gatu- och vägförvaltningen har låtit genom ingeniör F. Blidberg verkställa ett försök å Kungsportsavenyen, att genom öfvergjutande af asfaltstjära, hvari sedermera fin sand medels bultning inpressas, göra makadambeläggningen å gatan mer hållbar och dammfri. Den sålunda behandlade gatudelen kommer inom få dagar att öppnas för trafiken.” (Ur: Göteborgs […]

Bagarestrejken är nu slut

”Bagarestrejken är nu slut. Vid Bageriarbetareförbundets möte i går föredrogs en skrifvelse från hr Z. Johansson, Stigbergstorget, hvari han förklarade sig gå in på arbetarnes fordringar. Äfven hr Romell å Lindholmen har gått in på fordringarna. Det beslöts, att bageremästare Selström, Majorna, och W. Lundberg, Kaserntorget, skola, om […]

Bryggeriet Lejonet

”Bryggeriet Lejonet f.d. Burgårdens innehafves numera af bryggaren hr Hilmer Flyrin, förut innehafvare af Lidköpings bayerska bryggeri; och tillverkas därstädes såsom af stadskemistens intyg uti annons i gårdagens tidning synes ett godt lageröl tillika med lagerdricka och svagdricka af god beskaffenhet. Bryggeriet, som är ett bland de äldsta […]

Sjelfmord

”Kolarbetaren Berndt Aug. Larsson, boende i huset n:r 16 vid Mårten Krakowgatan, anträffades i går e.m. hängande död i källaren till det hus, där han bodde. Larsson som hade anställning hos firman Uggla & Co. Med omkring 20 kronors veckoinkomst, hade under de senaste tre veckorna på grund […]

Midsommardagen

Torsdagen den 25:e juni 1896 upptogs första sidan i Göteborgs Aftonblad av oron kring att Norge skulle ”uppsäga unionen” och förklara sig självständigt. Men dagens inlägg här på Göteborgs historia skall hålla sig inom stadens gräns och en rapport från den gångna midsommardagen. ”Midsommardagen rådde här det herligaste […]

Löfmarknaden på Skanstorget

”Löfmarknaden på Skanstorget har ej lidit af brist på tillförsel i dag. Massor af unga björkar hafva där salubjudits, och det har nästan varit med vemod man sett offren för detta baggböleri i stor skala i vårt trädfattiga landskap. Emellertid får man väl trösta sig med att det […]

Göteborgs fattigvård

”Antalet personer, hvilka under maj månad varit intagna å fattigvårdsanstalten å Gibraltar, uppgick till 599 män och 392 qvinnor, af hvilka 362 män och 140 qvinnor voro försörjningshjon, 124 män och 120 qvinnor sjukafdelningshjon, 60 mäng och 75 qvinnor dårhushjon, 23 ammor, 26 manliga och 15 qvinliga skolbarn, […]

Utflykten till Särö

”Konstnärernas och musei­männens utflykt till Särö i går företogs på två ångbåtar och gynnades af vackert väder. Det blåste visserligen litet, men det kunde ej skada att få några luftiska fläktar i den qvalmiga luften. När “Göta elf“ och “Särö“ lade ut från kajen spelade musikcorpsen på “Särö“ […]

Göteborgs Museum

”En festskrift, med anledning af Musei restaurerade byggnads invigning den 20 Juni 1896 utarbetad af Carl Lagerberg, Museiombudsman. Nära halfannat århundrade är nu förflutet, sedan granden lades till den byggnadskomplex, som, småningom tillbygd och senast använd för Musei ändamål, nu restaurerats och i morgon åter öppnar sina portar […]

Till salu

Göteborg växte under 1890-talet och nya bostäder uppfördes på områden där det tidigare endast funnits mindre verkstäder och industrier. Inför omläggningen av Folkungagatan fanns det en annons i dagspressen: ”För utläggning af reglerade Folkungagatan i denna stads 16:de rote, komma de magasins- mälteri- och maskinhusbyggnader som finnas å […]