Kategori: Eldsvådor

Nyheter från det gångna dygnet

”Soteld utbröt i går i förre paraplymakare E. V. Anderssons hus nr 13 Husargatan. Elden hade uppstått i ett skorstens­rör från andra våningen samt släcktes af skorstensfejaren och brandmanskap. Under halkan i morse råkade bokbinderiarbetaren Ernst Björkman, boende nr 72 vid Sturegatan, att falla omkull å Korsgatan, h […]

Göteborgs brandcorps utryckningar under 1898

”Göteborgs brandcorps har förra året alarmerats jemnt 100 gånger, däraf 16 för soteld och 3 genom falsk signal. Af eldsvådorna hafva 8 varit af den beskaffenhet att 2 eller flera slangled­ningar från brandpost, större handkraftsspruta eller ångspruta behöft användas; vid en af dessa eldsvådor hafva 4, vid tre […]

Fuskbyggen och eld farliga hus

”Genom slav såväl å hrr byggmästares sida som af vederbörande besiktningsmän och stadens byggnadsnämnd hafva på senaste tiden uppförts flera hus så bristfälligt att stor eldfara förelegat. I strid mot byggnadsordningens föreskrifter hafva träbjelkar utan några fodermurar dragits omedelbart intill skor­stenspipor, med påföljd att hotande eldsvådetillbud uppstått. I […]

Eldsvådan på Klämgatan

”Angående eldsvådan i ringkarlen Anders Johansons has vid Klämgatan i Majornas tredje rote afgafe i går på e. m. rapport inför poliskammaren. Elden antages med säkerhet ha uppkom­mit genom gnistor från askluckan i spisen i fabriksarbetaren Fredrik Emanuel Johan­sons lägenhet å nedra botten, hvarvid invid spisen å golfvet […]

Brand i Järnvägsbasaren

”Eldsvåda utbröt i går eftermiddag vid 2-tiden i Arbetarekommunens förra lokal i Järnvägsbasaren vid Bäraregatan, hvilken lokal nu förhyres af firman Ferm & Persson och användes till förgyllareverkstad. Elden hade på obekant sätt uppkommit å vinden och inom kort fått en ganska stor spridning, så att lågorna slogo […]

Effekterna av stadsbranden 1802

Dagarna före jul 1802 förstördes en stor del av centrala Göteborg i en våldsam brand, som tidigare berättats om här på Göteborgs historia. Omkring 21 procent av stadens befolkning hade blivit hemlösa och utmed gator så som Kungsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan fanns enbart husruiner eller högar av aska […]

Stadsbranden 1802

Dagarna före jul 1802 drabbades staden Göteborg av en omfattande stadsbrand. Många av husen i centrum var ännu byggda av trä och det fanns inte något effektivt brandförsvar som kunde bemästra stora eldsvådor. I tidningen ”Götheborgs Allehanda” gavs följande skildring den 22 december. ”Götheborg, d. 20 Dec. Åter […]

Falskt brandlarm

”Brandcorpsen allarmerades i går qväll till sjöförsäkringsaktiebolaget Oceans hus vid Vestra Hamngatan. En person hade observerat ett ljussken å taket till ofvannämnda hus och på grund däraf slagit allarm. Då brandmanskapet kom till platsen syntes emellertid ingen som helst eld. Ljusskenet hade förmodligen härledt sig från några öfver […]

Skorstenseld å Otterhällan

”Angående skorstenselden i Elektriska anstalten å Otterhällan var skorstensfejaren Englund i dag på e.m. inkallad till poliskammaren. Som förut nämnts hade maskinskorstenen sotats två dagar före eldens utbrott. Hr Englund anförde att sotningen som verkställes hvarje månad ej kunde rik­tigt utföras enär man ej, oaktadt hr Englunds anhållan […]

Brandförsvaret i Lundby

”För förslag till brandsläckningsväsende inom Lundby kommun å Hisingen lemnar försäkringstidningen “Gjallarhornet“ en redogörelse, hvaraf i hufvudsak framgår följande: Släckningsmaterielen skall utgöras af en ångspruta om 750 liters kapacitet, två 12-mans handkraftsprutor samt en 8-mans och en 6- mans handkraftspruta. Redskapen skall placeras sålunda: ångsprutan samt den ena […]

Eldsvådor

”Inför poliskamaren hölls i dag på e. m. förhör angående följande tre under förra veckan timade förut omnämnda eldsvådor. Elden i grosshandlare Berggrens fastighet n:r 7 Drottninggatan hade uppstått genom en bristfällighet i en värmeapparat. I kontorslägenheten blef kassaskåpets botten skadad och några däri förvarade kassaböcker delvis uppbrända, […]

Eldsvådan på Rosenlunds fabriker

”Angående eldsvådan 14 den­nes på morgonen i Rosenlunds fabriker hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. Fastigheterna som ej togo någon nämnvärd skada äro försäkrade i Städernas allmänna bolag för 413,800 kronor samt inventarier, la­ger, maskiner m. m. i tio bolag (däraf 6 ut­ländska) för sammanlagdt […]

Brinner Tyska bron?

”Från Tyska bron uppsteg i går afton strax före klockan 8 rök, hvadan man befarade en eldhärd under bron. En tillkal­lad brandkarl undersökte genast maskineriet under bron, hvarvid axelledningarna befunnos varma och under desamma liggande vattendränkt trassel, som under dagens lopp användts till rengöring af maskineriet, starkt uppvärmdt […]

Små mordbrännare

”I går middag vid halv 2-tiden uppstod ljungbrand vid Sanna. Två pojklymlar, 7-årige Hj. Ossian Nordstrom och 6-årige Gunnar Edvin Claesson, boende n:r 11 i Majornas första rote hade med en tändsticka at okynne antändt ljungen. Branden blef raskt släckt af bruksarbetarne Johan Eliasson, Aug. Karlson och pojken […]

Ny brand i Mellgrens tobaksfabrik

För andra gången på kort tid rapporterades det om en brand i Mellgrens tobaksfabrik, läs mer om den förra branden via denna länk. ”Eld utbröt i går e.m. strax före kl. 4 i firman Erik Mellgrens tobaksfabrik i huset n:r 40 vid Vallgatan. Efter halfannan timmes energiskt arbete […]

Storbrand på Hisingen – ett 70-tal familjer hemlösa

”Eldsvåda på Hisingen. Elfva hus nedbrända, fem mer eller mindre ramponerade, egendom till tusen­tals kronor förstörd — det är i korthet resultatet af den förhärjande eldsvåda som i går e. m. rasade på Hisingssidan vid Sörhallen, Sandviken och Eriksberg. Brandallarm gafs kl. 4,20: Elden är lös i gamla […]