Kategori: Eldsvådor

Falskt brandlarm

”Brandcorpsen allarmerades i går qväll till sjöförsäkringsaktiebolaget Oceans hus vid Vestra Hamngatan. En person hade observerat ett ljussken å taket till ofvannämnda hus och på grund däraf slagit allarm. Då brandmanskapet kom till platsen syntes emellertid ingen som helst eld. Ljusskenet hade förmodligen härledt sig från några öfver […]

Skorstenseld å Otterhällan

”Angående skorstenselden i Elektriska anstalten å Otterhällan var skorstensfejaren Englund i dag på e.m. inkallad till poliskammaren. Som förut nämnts hade maskinskorstenen sotats två dagar före eldens utbrott. Hr Englund anförde att sotningen som verkställes hvarje månad ej kunde rik­tigt utföras enär man ej, oaktadt hr Englunds anhållan […]

Brandförsvaret i Lundby

”För förslag till brandsläckningsväsende inom Lundby kommun å Hisingen lemnar försäkringstidningen “Gjallarhornet“ en redogörelse, hvaraf i hufvudsak framgår följande: Släckningsmaterielen skall utgöras af en ångspruta om 750 liters kapacitet, två 12-mans handkraftsprutor samt en 8-mans och en 6- mans handkraftspruta. Redskapen skall placeras sålunda: ångsprutan samt den ena […]

Eldsvådor

”Inför poliskamaren hölls i dag på e. m. förhör angående följande tre under förra veckan timade förut omnämnda eldsvådor. Elden i grosshandlare Berggrens fastighet n:r 7 Drottninggatan hade uppstått genom en bristfällighet i en värmeapparat. I kontorslägenheten blef kassaskåpets botten skadad och några däri förvarade kassaböcker delvis uppbrända, […]

Eldsvådan på Rosenlunds fabriker

”Angående eldsvådan 14 den­nes på morgonen i Rosenlunds fabriker hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. Fastigheterna som ej togo någon nämnvärd skada äro försäkrade i Städernas allmänna bolag för 413,800 kronor samt inventarier, la­ger, maskiner m. m. i tio bolag (däraf 6 ut­ländska) för sammanlagdt […]

Brinner Tyska bron?

”Från Tyska bron uppsteg i går afton strax före klockan 8 rök, hvadan man befarade en eldhärd under bron. En tillkal­lad brandkarl undersökte genast maskineriet under bron, hvarvid axelledningarna befunnos varma och under desamma liggande vattendränkt trassel, som under dagens lopp användts till rengöring af maskineriet, starkt uppvärmdt […]

Små mordbrännare

”I går middag vid halv 2-tiden uppstod ljungbrand vid Sanna. Två pojklymlar, 7-årige Hj. Ossian Nordstrom och 6-årige Gunnar Edvin Claesson, boende n:r 11 i Majornas första rote hade med en tändsticka at okynne antändt ljungen. Branden blef raskt släckt af bruksarbetarne Johan Eliasson, Aug. Karlson och pojken […]

Ny brand i Mellgrens tobaksfabrik

För andra gången på kort tid rapporterades det om en brand i Mellgrens tobaksfabrik, läs mer om den förra branden via denna länk. ”Eld utbröt i går e.m. strax före kl. 4 i firman Erik Mellgrens tobaksfabrik i huset n:r 40 vid Vallgatan. Efter halfannan timmes energiskt arbete […]

Storbrand på Hisingen – ett 70-tal familjer hemlösa

”Eldsvåda på Hisingen. Elfva hus nedbrända, fem mer eller mindre ramponerade, egendom till tusen­tals kronor förstörd — det är i korthet resultatet af den förhärjande eldsvåda som i går e. m. rasade på Hisingssidan vid Sörhallen, Sandviken och Eriksberg. Brandallarm gafs kl. 4,20: Elden är lös i gamla […]

Eldsvådan vid Vallgatan

”En ganska häftig eldsvåda utbröt i går middag vid half 2-tiden i huset n:r 30 vid Vallgatan, tillhörigt hr Carl G. Ljungqvist, och i hvilket hus konditor E. Bräutigam har sin karamell- och konfektyrfabrik. Elden uppstod i vindsvåniugen, men or­saken till densamma har man ännu ej kunnat utröna. […]

Branden i tobaksfabriken vid Vallgatan

”Angående eldsvådan 7 dennes i Mellgrenska tobaksfabriken vid Vallgatan hölls i dag förhör inför poliskammaren, hvar- vid kommissariens rapport om undersökning om eldens uppkomst föredrogs. Härat framgick att gnistor sannolikt ned­fallit från skorstenen i ett par lufttrummor som löpa jemsides med densamma och i hvil­ka antagligen fastnadt snusmjöl […]

Ljungbrand vid Lilla Torp

Ljungbränder var vanliga under våren, för knappt en vecka sedan rapporterades om en brand vid Änggården, den 3:e maj var det dags igen, denna gång vid Lilla Torp. ”En ljungbrand af hotande slag utbröt i går e.m. å egendomen Lilla Torp. Med tillhjelp af stadens brandcorps lyckades man […]

Ljungbrand vid Änggården & storkar i Partille

Idag blir det två utdrag ur tidningen, det första om ljungbranden vid Lilla Änggården och det andra om storkarna som setts i Partille. ”Det synes de sista dagarne blifvit en verklig period af elds­olyckor och eldvådetillbud. Så iakttogs i går natt härstädes vid 1-tiden flammor uppstiga strax bortom […]

Eld i ljung- och skogsmarker

”Eld i ljung- och skogsmarker i Fässberg, omkring 1 /2 timmas väg  från stadens egendom Änggården, uppstod i går middag. Stadens brandcorps allarmerades kl. 2,30 för att hjelpa till vid släckningen, hvil­ken tog nära ett par timmars tid. Inga bo­ningshus funnos i närheten. Skadan inskränkte sig till att […]

Elden är lös

”Eld utbröt i går e. m. i första vånin­gen till huset nr 61 vid Postgatan. Några eldgnistor från ett kaminrör hade antändt en del sot. Elden släcktes raskt. Fastigheten är försäkrad i Skandia for 18,000 kr. — Angående eldsvådan i kassör Bergdals fastighet nr 2 vid Vallgatan hölls […]

Brand i gamla försörjningshuset

”Brandcorpsen allarmerades i dag på morgonen vid sjutiden, därför att eld utbrutit i första våningen i gamla försörjningshuset vid Drottningtorget. Det hade tagit eld i ett rum i taket som ramponerades, men för öfrigt skedde ingen nämnvärd skada, utan elden släcktes efter ¾ timmes förlopp. Man begagnade spann […]