Anslag till renovering av Aschebergska grafkoret

”Af det anslag, som kyrkonämnden i sitt för­slag till budget för nästa är upptagit till reparationer inom Christinse kyrka, är endast en mindre del afsedd till re­staurering af Aschebergska grafkorets byggnad. Till sådana restaureringsarbeten däremot, hvilka afse kistor, vapen­sköldar, standar o. d., och hvilka icke kunna utföras på […]

Från allmänheten – Barrikader

”Till vederbörande. Huru länge skall södra delen af Vestra Hamngatan tjena som upplagsplats för missprydande trottoirstenar, hvilka ej blott hindra trafiken utan äfven verka störande för gatans utseende i sin helhet? Kunna ej lämpligare platser än just våra vackraste och mest trafikerade gator upplå­tas för dylika ändamål? frågar […]

Fiskhallen

”Det var år 1874, som Göteborg fick denna tillökning i sina fastigheter, hvilket skedde på bekostnad af Renströmska fonden, som för densamma fick punga ut med omkring 80,000 kronor. Man har påstått, att byggnaden, tillfölje felaktig konstruktion, ej rätt uppfyller sitt ändamål eller att åtminstone dess nytta ej […]

Lorensbergs villa-qvarter

”Inför byggnadsnämnden har grossh. hr August Kobb framlagt ett af arkitekten hr Eugen Thorburn uppgjordt förslag till bebyggande af det nuvarande Lorens- bergsområdet. Hr Thornburn hade tänkt sig att området skulle bebyggas med en villa-stad. Men pä det öfvergången från Kungsportsavenyens väldiga hyres­kaserner till de mera landtligt idylliska […]

Klockarna får löneförhöjning

”Klockarne i Göteborgs territori­ella församlingar, med undantag af Christinæ församling, ha begärt lönehöjning. Kyrkonämnden har beslutit tillstyrka att nämnda tjenstemäns löner matte höjas från och med 1899 för Domkyrkans klockare 2,500 kr. (från 2,000), för Mast­huggets från 1,500 till 2,000 samt i Majomas, Gamlestadens och Haga försam­lingar från […]

Nya sjömanshemmets årsredovisning

”Anta­let sjöfarande, som under tiden 1 okt. 1897 till 1 okt. 1898 besökt hemmet, utgör 2,336, och hafva dessa påförts betalning för 9,086 dagars full inackorde­ring, 3,821 nattherbergen och 1,880 enkla måltider, sammanlagdt motsvaran­de 10,986 betalande dagar. Medeltalet besökande pr dag har således varit 30 á 31. I […]

Utställning av förslagen till nya Kungsportsbron

”Förslagsritningarna till den nya Kungsportsbron äro nu uppsatta i stadsfullmäktiges kansli och utvisa sex olika förslag, utom det gamla förslaget att använda tre af gjutjärnsbroarne öfrer förra östra hamnkanalen, sammankopp­lade till en trespantig bro. De öfriga förslagen äro: Järnbro med ett hvälfdt spann af 191/2 meters längd och […]

Göteborgs schacksällskaps årsmöte

”Göteborgs schacksällskap hade i går afton å Hôtel Eggers sitt ordinarie höstsammanträde. Sedan års- och revisionsberättelserna för det gångna året föredragits, beviljades ansvarsfrihet åt vederbörande tjenstemän. Till styrelseledamöter för ingående arbetsår återvaldes hr Martin Andersson, ordförande, A. Mellgren, vice ordförande, och J. E. Engberg, kassaförvaltare. Till sekreterare efter […]

Sjukhuset å Änggården

”Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige måtte bifalla byggnadskomiténs förslag om ökning af tomtomrädet till plats för en cisternbyggnad. Värmelednings- och ventilationsanläggningen har projekterats af ingeniör H. Theorell i Stockholm och utföres af Gö­teborgs mekaniska verkstad. Den för de 16 sjukhusbyggnaderna erforderliga ångan lemnas från 5 st. i ekonomibyggnaden centralt […]

Palace Hotel

”Palace Hotel är beläget vid Södra Hamnagatan och Hotellplatsen alldeles intill centralstationen. Den ljusgrå byggnaden gör ett solitt och förnämt intryck, vilket ej förbleknar, då man träder inom dess dörrar. Över det hela vilar en air av förnäm borgaristokrati. Byggnaden har också förut varit ett av Göteborgs förnämligare […]

Ett hemskt minne

”Antecknadt for Göteborgs Aftonblad. Jag vill minnas att det var år 1834 som koleran härjade vårt land så svårt, och icke minst hemsöktes Göteborg af den förfärliga sjukdomen. Som dödgräfvare tjenstgjorde då bland andre en i Masthugget boende, storväxt och stark karl med namnet Vass. Som pojke hörde […]

Fuskbyggen och eld farliga hus

”Genom slav såväl å hrr byggmästares sida som af vederbörande besiktningsmän och stadens byggnadsnämnd hafva på senaste tiden uppförts flera hus så bristfälligt att stor eldfara förelegat. I strid mot byggnadsordningens föreskrifter hafva träbjelkar utan några fodermurar dragits omedelbart intill skor­stenspipor, med påföljd att hotande eldsvådetillbud uppstått. I […]

Razzia efter lösdrifvare

”Razzia efter lösdrifvare verkställdes i natt af polisen med resul­tat att tio manspersoner från olika delar af riket infångades i en lada å landeriet Gibraltar. Af dessa voro flera straffade för stöld. Inför poliskammaren var i dag på e. m. inkallad en af de infångade, Karl Erik Olsson […]

Man borde aldrig mer åka på spårvagn

”Man borde aldrig — mer åka på spårvagn här i Göteborg. Det ser ut som om spårvägarne, därför att de snart (?) skola blifva elektriska, totalt tappat sammanhanget mellan spårvägsnätets olika maskor. Jag för min del har kommit till det resultat att har man brådtom och skall vara […]

Avskaffa militäröfningarna vid läroverken

”Göteborgs latinläroverks kollegium har i infordradt utlåtande till­styrkt att militäröfningarna vid lärover­ken måtte afskaffas. Såsom skäl för denna sin uppfattning har kollegiet an­fört att nämnda öfningar i hög grad stö­rande inverka på undervisningen i de högre klasserna och dessutom, enligt flera militära myndigheters åsikt, äro af högst ringa […]