Har någon drunknat?

”I en bergskrefva tätt vid stranden mellan Nya Varfvet och Käringberget — som man vet en af de mest anlitade gratisbadplatserna — påträffade i går afton ett par personer härifrån staden kläderna efter en 17- å 18-årig yngling. Kläderna voro omsorgs­fullt hoplagda och tyda på att de tillhört […]

Lifligt i skärgården

”Ute i skärgården var det i går ovanligt lifligt. Ångbåtarna voro som vanligt då vädret är vackert fylda till sista plats — och fraktade oförtrutet stora folkskaror ut och in. Af segelbåtar rent af vimlade det. Alla de för året nya kappseglingsbåtarne voro ute och profseglade. De väckte […]

En liten villastad i bergen

”En liten ” villastad” har ganska hastigt börjat uppstå, å de förut obebyggda bergen invid Gårda och Örgryte åt Gamlestadshållet till. “Villastaden“, om man så kan benämna den, utgöres visser­ligen nästan uteslutande af arbetarebostä­der, men detta förringar ju ingalunda dess betydenhet såsom ett nytt företag. Mar­ken tillhör major […]

K. F. U. M:s skärgårdshem Häggen

”Skärgårdshemmet ”Häggen”, hvilket K. F. U. M. härstädes upprättat å Arendal, hade Midsommardagen anordnat en sommarfest, i hvilken rätt många af föreningens medlemmar deltogo. Föreningen har skaffat sig en segelbåt, och tack vare denna kan man fastän ej ute i den yttersta saltsjöskärgården skaffa sig ett uppfriskande saltsjöbad. […]

Glad Midsommar!

En riktigt glad och trevlig midsommar önskas alla läsare med en bild från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta, som visar dans kring majstången, omkring 1915-20 i Utbynäs.

Andrée klar till avfärd från Danskön

”Ingeniör Andrée klar till affärd. Ångaren “Virgo“ har i går anländt till Tromsö medbringande under­rättelser från polarexpeditionen. Till kap­ten Andrée härstädes har sålunda ingått följande telegram, hvilket “Virgos“ befälhafvare afsändt från Tromsö.   Ankommo den 30 maj utan afsevärd is. “Virgos“ propellerblad något skadade. Vätgasapparaten oskadad. Huset stående, […]

Rusiga personer på utflykt

”Rusiga personer händer det icke sällan att man får se på intill staden liggande platser som vanligen besökas på utflykter. Det händer nemligen stundom att personer komma dit ut med fylda brännvinsbuteljer i fickorna och supa sig så fulla att ångslupsbefälhafvarne icke vilja taga dem med till­baka, och […]

Stor Lustresa med N.G.T.O

”Stor Lustresa anordnar logen n:r 51 Vala till Elfängen med ånga­ren Thor samt en täckt ock löfvad pråm som afgår från Gullbergsån Midsommarafton kl. 12 midnatt och åter från Elfängen Midsommardagen kl. 5 e. m. Bil­jetter, tur och retur, 50 öre, finnas i herr O. H. Pet­terssons raksalong, […]

Ny signalapparat på Vinga

”På Vinga håller man under ingeniör-löjtnant Carlssons ledning på med byggnad för en ny signalapparat under tjocka. Den första apparaten af detta slag som fanns därstädes uppgifves varit konstruerad af John Ericsson och skall nu finnas bland Chalmersska institutets samlingar. Sedan har en apparat af dansk uppfin­ning användts, […]

Hur rik var Dickson?

”Oscar Dickson förmögen­het uppgifves i tidningarna vara omkring 15 millioner kr. Sanna förhållandet är — heter det i “Nytt fr. Göteborg“ — att det är alldeles omöj­ligt att uppgifva någon exakt summa. Förmögenheten är alldeles för stor och ba­ronen var med i allt för många affärs­företag, att man […]

Storbrand på Hisingen – ett 70-tal familjer hemlösa

”Eldsvåda på Hisingen. Elfva hus nedbrända, fem mer eller mindre ramponerade, egendom till tusen­tals kronor förstörd — det är i korthet resultatet af den förhärjande eldsvåda som i går e. m. rasade på Hisingssidan vid Sörhallen, Sandviken och Eriksberg. Brandallarm gafs kl. 4,20: Elden är lös i gamla […]

Bazarbyggnad vid Södra Hamngatan

Dagens artikel ur Göteborgs Aftonblad handlar om nyheten att en bazarbyggnad skulle uppföras vid Södra Hamngatan, det är den byggnad som senare skulle få namnet Arkaden. ”Ett större konsortium med ett kapital gående löst på millioner har i dagarne bildats härstädes för att inköpa en del fastigheter vid […]

Promenad- och lekplats i Majorna

”Ett större antal i kommunala angelägenheter röstberättigade per­soner hade i fredags afton under riks­dagsmannen Berndt Hedgrens ordförande­skap ett möte å Henriksberg för öfverläggning om åstadkommande af en promenad- och lekplats för Majorna, hvarvid särskildt framhölls önskvärdheten af att till dylik plats anordnades qvarteret omkring Carl Johans kyrka. För […]

Varberg har siktats vid Vinga!

”Hägring Till Wstk. Meddelas: Torsdagen före Pingst syntes å fyr- och telegrafstationen Vinga ute i hafsbandet af Göte­borgs skärgård en särdeles vacker hägring. Under 10 minuters tid syntes högt uppe i luf­ten Varbergs fästning och hamn. Taflan var så tydlig, att fästningens flaggstång och båtarne i hamnen voro […]

Elektrisk drivkraft för spårvagnarna?

”Elektriska spårvägar i Gö­teborg. Styrelseledamöterna i The Go­thenburg Tramway Co., L:d hafva sedan några dagar jemte konsulterande ingeniörer vistats härstädes för att underhandla med den af hrr stadsfullmäktige tillsatta beredningen i och för utredning af frågan om anläggande af spårvägar för elektrisk drifkraft här i Göteborg.” (Ur: Göteborgs […]