Då & nu: Slottskogsgrindarna

”Vi träffas vid Slottsskogsgrindarna!”, det var ett vanligt uttryck i Göteborg under 1800-talets slut. Grindarna var tillverkade av ek men även detta träslag blir påverkat av väder och vind. Under början av 1900-talet försvann grindarna och 1928 togs även sidostyckena bort.

3000 fick gratis kaffe!

”3,000 koppar kaffe serverades gratis åt en törstande och nyfiken allmän­het i går å café “Edison“, det nyöppnade caféet vid Andra Långgatan 25, som innehafves af hr John Högström. Hr H. hade nemligen anordnat en gratisdrickning i går mellan 7-10 e.m.; under dessa tre timmar böljade en väldig […]

Cirkus Madigan

”Cirkus Madigan är så välkänd i Göteborg, att den blott behöfver komma och återse publiken några gånger för att segra. Under de fä dagar den gästat ä den gamla för saisonen betydligt upp piffade hippodromen ute å Lorensberg har den också haft att glädja sig åt talrika be­sök. […]

Förslag om att utvidga gasverket

”Om gasverkets utvidgning har af gasverksstyrelsen ingifvits framställning till hrr stadsfullmäktige. Gasverksstyrelsen påpekar, att sedan priset med början af innevarande är sänkts för den till belysning använda gasen, har tillväxten i förbrukningen under måna­derna jan.—aug. varit 12,5 proc. mot 5,8 proc. som högsta tillväxt något före­gående år. Och […]

Ligapojke till cellfängelset

”Anföraren för Annedals ligapoj­kar, ynglingen Gustaf Albert Bergman, blef i dag på e m. införpassad till cellfängelset. Han har innevarande år för fylleri, slagsmål m. m. fällts till 100 kronors böter. Härom dagen hade han i sällskap med en annan ligapojke, Oskar Adamson eller Andersson sönderslagit 8 fönsterrutor […]

Tomtförsäljning

”Till hvad vi i torsdags meddelade om att Underås tomtaktiebolag till arkitekten Rudolf Steen försålt en större tomtareal kunna vi nu tillägga att denna affär omfattar 900,000 qv,-fot (ca 83 610 kvadratmeter) af bolagets egendomar Underås och Gårda. Priset är icke bekantgjordt. Affären är förmedlad genom stadsmäklare Thure Strömbäck.” […]

Till Australien?

Att emigrera till USA kunde kanske kännas som en resa till en avlägsen plats, men idag erbjuds en resa till det fruktbara Australien! Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Pungbjörn Föremålet helt. ”Koala” el. pungbjörn. Queensland, Australien.

Det medeltida Älvsborgs slott och dess ståthållare

Älvsborgs tidiga historia var mer dansk än svensk. Slottet var under senare delen av 1300-talet förmodligen en av de egendomar, som ingick i drottning Margaretas morgongåveslott.(Fritz, s. 67.) Slotten under medeltiden kunde oftast styras av fogden eller ståthållaren ganska oberoende av kungamakten. Den som fått ett slott i […]

Livligt byggande i Olskroken

”Byggnadsverksamheten i Olskroken har i år varit synnerligen liflig. Icke mindre än l5 hus, med tillsammans 389 bostadslägenheter, hafva där upp­förts, och andra äro under arbete. Med undantag af ett hus, som är af sten, äro alla husen s. k. landshöfdingehus.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 oktober 1898) Bilden […]

Borås —Alvesta-järnväg

”Med teckningarna i Borås —Alvesta-järnvägen lärer det här och där gå smått, säger Borås Tidn. Det har sagts nämnda tidning från flera håll att landtkommnnerna hysa den nå­got egendomliga men dock särdeles karakteristiska uppfattningen att “göteborgarna nog bygga banan“, hvadan det icke är så nödvändigt att teckna något, […]

Göteborgs befästande

”Generalmajor H. Elliot, åtföljd af öfverstelöjtnanten L. Munte och fortifikationsbefälhafvaren häratädes C. Grill, företog i förgår en färd ut till Vesterberget vid elfmynningen, platsen för de befästnin­gar, till hvilkas utförande regeringen lär komma att äska anslag af nästa riks­dag. Och i går voro, såsom redan nämnts ofvannämnde herrar […]

Humor

Det fanns inte så mycket som en rad om lokala förhållanden i Göteborgs Aftonblad den 28 september 1898, men det fanns ett par exempel på Göteborgshumor: ”Lojal. Grosshandlaren (till en kontorist som kommer för sent): — Carlsson, klockan är en qvart öfver nio. Har ni någon ursäkt att […]

Eldsvådan på Klämgatan

”Angående eldsvådan i ringkarlen Anders Johansons has vid Klämgatan i Majornas tredje rote afgafe i går på e. m. rapport inför poliskammaren. Elden antages med säkerhet ha uppkom­mit genom gnistor från askluckan i spisen i fabriksarbetaren Fredrik Emanuel Johan­sons lägenhet å nedra botten, hvarvid invid spisen å golfvet […]

Ånglyftkran

”Hamnstyrelsen har beslutat göra framställan om att vederbörande till nästa år måtte anskaffa en flytande ånglyftkran om 50 tons lyftförmåga. En dylik kran anses alldeles nödvän­dig, emedan den nuvarande både med hän­syn till sitt läge och sin lyftningsförmåga och konstruktion ej motsvarar tidens for­dringar. Därtill kommer att den […]

A Krüger & Son AB

”Denna firma grundades i mitten av 1800-talet av Aug. Krüger. Omkring år 1870 inträdde arkitekt J.A. Westerberg i firman och firmanamnet ändrades i samband därmed till Krüger & Westerberg. Efter några år utgick Westerberg ur firman, som därefter återtog sitt gamla namn, vilket åter ändrades omkring år 1890 […]

Tekniska Samfundet inleder sitt arbetsår

”Tekniska Samfundet inleder om måndag afton sitt arbetsår med sam­manträde kl. ½ 8 e. m. å hôtel Eggers, hvarvid föredrag kommer att hållas af ingeniör B. H. Wallin om acetylengasverket Freyr, i sammanhang hvarmed vi­sas gasverket i verksamhet. Diskussion kommer därpå att ega rum rörande de föreslagna elektriska […]