Färjenäs förändras

”Färjenäs är en plats som går framåt. Det bygges nemligen rätt lifligt å plat­sen i det vanligen ett eller flere nybyg­gen årligen förekomma. Platsen har också under årens lopp förändrat sig icke så litet till det bättre. I närheten finnes också det vackra Fogelro med sina framåtgående planteringar, […]

Belönade vid trädgårdsutställningen i Stockholm

”Guldmedalj har tilldelats bland andre trädgårdsmästaren John Larsson på Gåsvadholm. vid Kongsbacka for en kollektivutställning af frukter och bär från 18 mindre jordbrukare i trakten samt trädgårdsmästaren Törngren på Öfverås, som erhöll Malmöhus läns hederspris för meloner. För en samling krukväxter, alla slag, har silvermedalj tilldelats hr L. […]

Två notiser, vedskutor och grundläggningsarbeten

”En mängd vedskutor fyller nu om dagarne en del platser vid kajerna och kanalerna, erinrande om den stundande vintern. Vedkommersen är liflig. Ett större grundläggningsarbete pågår f. n. vid Skeppsbron in­vid Bryggaregatan, där platsen nu kom­mer att upptagas af större byggnader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 september 1897) Bilden […]

Då & Nu: Redbergsvägen ca 1950 och 2017

Redbergsvägen har på höger sida i bild förändrats genom de omfattande rivningarna av landshövdingehusen i området. Länge var tomterna öde innan dagens bebyggelse uppfördes. Till vänster i bild är bebyggelsen ganska oförändrad och centralt i båda bilderna reser sig Skansen Lejonet på Gullberget.

Auktion på Råda säteri

Kanske vill du göra en utflykt den 7:e eller 8:e oktober och åka ut på landet och Råda säteri? Då kan du vara med på en stor auktion, den är ”frivillig”, alltså den är inte orsakad av någon konkurs. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Råda […]

Stadshuset renoveras

”Det forna stadshuset i Göteborg har undergått många öden. För närvarande pågår inuti detsamma ett rätt om­fattande restaureringsarbete för att där anordna lämpliga privatbostäder etc. I detta hus var på sin tid den beryktade s. k. korfkitteln, där stadssoldaterna, i dag­ligt tal benämnde “korfvarne“, höllo till. Under senare […]

Sjukhusbyggnadsarbetet å Änggården fortgår

”Öfverkontrollanten hofintendenten Kumlien har en af de senaste dagarne besökt byggnadsplatsen. Byggnadsarbetet, som är det största i orten sedan kasernbygget å Qviberg, kommer att fortgå äfven under vintern. Det har nu hunnit så långt, att tre sjukpaviljonger snart äro fullständigt uppförda. För byggnadsetablissementets blifvande fjor­ton paviljonger är grundläggningsarbetet […]

Almedahls Fabriks Aktiebolag på Stockholmsutställningen

Den stora Stockholmsutställningen pågick under dessa dagar 1897 och det gick fullsatta extratåg från Göteborg till huvudstaden för att alla skulle få möjlighet att se det nya och moderna som presenterades där. Givetvis var industriföretagen från Göteborg på plats, så här skildrades Almedahls utställning. ”Redan på afstånd skönjer […]

Arbetare föll sex våningar

”Genom sex våningar i den stora Wettergrenska nybyggnaden vid Stigbergsliden föll i går morse vid 8-tiden arbetskarlen Rutger Jakobson, hvilken såsom förut nämnts afled under transporten till sjukhuset utan att hafva återfått medvetandet. Jakobson var vid tillfället sysselsatt å vin­den med cementläggning af golfvet, då han genom egen […]

Ny kaj vid Hultmans holme

”Å Hultmans holme pågår för närvarande byggandet af en flere hundra meter ny kaj i närheten af nya gasverket. Vid den nya kajdelens längst bort mot Gamlestaden belägna del lär den nya Vestergötlands—Göteborgs-banans viadukt komma att stöta till efter att hafva blifvit dragen öfver det bredvid liggande ganska […]

Övergivna pojkar förda till Gibraltar

”Utan bostad och vård hafva 11-årige Axel Hjalmar och 10-årige Earl Al­fred Falk varit under de två senaste veckorna. Tidigt i går morse anträffade arbetskarlen Sven Johanson, n:o 175 Litt. B i Annedal, de båda gossarne liggande sofvande mellan någ­ra plankor å Rohageängen vid Godhems vä­gen. Johanson väckte […]

Indisk pedagog på besök

”En indisk pedagog, lärare i Bombay, befinner sig f. n. här i staden. Den mörkhyade främlingen som heter Padschah använder sin Göteborgsvistelse bl. a. till att studera vårt skolväsen. Han har tagit in på hotell Eggers.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 september 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från […]

Överfall på Kaserntorget

”Öfvevfallen och omkullslagen af tre okända personer blef mureriarbetaren Bernhard Svensson i måndags afton å Kasern­torget, Han inkom å polisstationen starkt blö­dande ur ett par sår i ansiktet hvilka han er­hållit, då han af våldsverkarne kastats i ga­tan. Svensson fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset där såren förbundos. Ännu […]