Ny kaj vid Hultmans holme

”Å Hultmans holme pågår för närvarande byggandet af en flere hundra meter ny kaj i närheten af nya gasverket. Vid den nya kajdelens längst bort mot Gamlestaden belägna del lär den nya Vestergötlands—Göteborgs-banans viadukt komma att stöta till efter att hafva blifvit dragen öfver det bredvid liggande ganska […]

Övergivna pojkar förda till Gibraltar

”Utan bostad och vård hafva 11-årige Axel Hjalmar och 10-årige Earl Al­fred Falk varit under de två senaste veckorna. Tidigt i går morse anträffade arbetskarlen Sven Johanson, n:o 175 Litt. B i Annedal, de båda gossarne liggande sofvande mellan någ­ra plankor å Rohageängen vid Godhems vä­gen. Johanson väckte […]

Indisk pedagog på besök

”En indisk pedagog, lärare i Bombay, befinner sig f. n. här i staden. Den mörkhyade främlingen som heter Padschah använder sin Göteborgsvistelse bl. a. till att studera vårt skolväsen. Han har tagit in på hotell Eggers.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 september 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från […]

Överfall på Kaserntorget

”Öfvevfallen och omkullslagen af tre okända personer blef mureriarbetaren Bernhard Svensson i måndags afton å Kasern­torget, Han inkom å polisstationen starkt blö­dande ur ett par sår i ansiktet hvilka han er­hållit, då han af våldsverkarne kastats i ga­tan. Svensson fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset där såren förbundos. Ännu […]

Stöld av silfverur

”Stöld af ett silfverur med kedja värderadt till 20 kronor från arbetaren Sjöström boende n:r 6 Bläsgatan har förut närmare om­nämnde förre kyparen Karl Fritiof Högberg erkänt sig hafva föröfvat. Högberg som i förra veckan häktades för inbrottsstöld hos sin principal värdshusidkaren Pålsson har nu vidgått att han […]

Orsaken till Götas förlisning

”Ångaren ”Göta” togs i lördags e. m. upp på slipen, och det visade sig då att vår förmodan angående orsaken till ångarens haveri varit riktig: de båda venti­lerna till maskinrummet stodo öppna. I “Götas“ akterrum hade först kol in­tagits. Härvidlag hade man antagligen ej gått tillväga med tillbörlig […]

Sommaren 2017 inget historiskt rekord

När alla i år återvände efter semestern fanns det ett givet samtalsämne, sommarvädret! SMHI skrev på sin blogg om att ”Sommarens högsta temperatur blev den blygsammaste på nästan 100 år”.  På Aftonbladets hemsida hävdades att det var den sämsta sommaren på 155 år.  Om du är övertygad om […]

Östra Hamnkanalens ifrågasatta igenfyllning

”Till Drätselkammaren har af stadens byggnadschef major P. Åqvist inlemnats ett förslag till Östra Hamnkanalens igen­fyllande mellan Stora Hamnkanalen och Vallgrafven ett projeckt som bland husegarne utmed nämnda gata väckt sådan tillslutning, att en betydande summa redan lärer vara tecknad som bidrag till kost­naderna för dess genomförande. Major […]

Landerier & stadsplan för Lilla Otterhällan

Stadsfullmäktige hade många ärenden på sitt bord den 9:e september 1897. Två av dessa rörde ganska betydelsefulla beslut för stadens framtid, men inga beslut fattades denna dag. ”Landerierna Katrinelund och Norra Burgården. Frågan om förvärfvande åt staden af dessa landerier till ett pris af 130,000 kr. bordlades. Stadsplan […]

Olskrokens kreatursmarknad

”Kreatursmarknaden härstädes i går företedde stor tillförsel å det för denna marknad afsedda torget ute vid Olskroken. Det högsta pris som betaltes för kor var 170 kr. Goda tidkor höllo sig i 100 à 150 kr. Unga kor med någon storlek torde icke hafva betingat lägre pris än […]

Spårvagnshäst orsakade olycka

I de äldre tidningarna rapporterades det mesta, även olyckor som idag inte skulle ges utrymme i tidningarna. En vrickad arm exempelvis, vilken tidning skulle skriva om det idag? (om det inte rör sig om sport givetvis…) ”Då 13-årige Harry Baade, fosterson till snickaren Lars Emil Andersson, igår e […]

Påverkade tullen Tjolöholmstäflingen?

”Förutom de förut omnämnda prisbelönta täflingsritningarne till ny slottsbyggnad vid Tjolöholm har på prisdomarnes enhälliga förslag hofstallmästaren hr James F. Dickson yt­terligare inköpt de af signaturen “Arne“, arkitekt Carl Malmström, Stockholm, inlemnade förslagsritningarne. Efter täflingstidens utgång har till pris­domarne anländt ytterligare en förslagsritning, afsänd frän någon svensk arkitekt […]

Staden vill köpa besittningsrätten till två landerier

”Besittningsrätten till områden af landerierna Katrinelund och Norra Bur­gården föreslår drätselkammaren stadsfull­mäktigo att förvärfva åt staden. Köpeskillingen, 130,000 kr., skall gäldas med öfverskott af under innevarande år sålda tomter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 september 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Katrinelund, barngrupp. Årtal […]

Tobaksindustrins gryning

Tobak började brukas i Europa under 1500-talet men när den nya njutningsprodukten kom till Göteborg är oklart. I Bodmans skildring av Göteborgs äldre industri hävdar han att det skulle dröjt nära hundra år innan tobaken kom till Sverige. (Bodman, s. 160) Det förefaller märkligt då de svenska hamnarna, […]