Hur rik var Dickson?

”Oscar Dickson förmögen­het uppgifves i tidningarna vara omkring 15 millioner kr. Sanna förhållandet är — heter det i “Nytt fr. Göteborg“ — att det är alldeles omöj­ligt att uppgifva någon exakt summa. Förmögenheten är alldeles för stor och ba­ronen var med i allt för många affärs­företag, att man […]

Storbrand på Hisingen – ett 70-tal familjer hemlösa

”Eldsvåda på Hisingen. Elfva hus nedbrända, fem mer eller mindre ramponerade, egendom till tusen­tals kronor förstörd — det är i korthet resultatet af den förhärjande eldsvåda som i går e. m. rasade på Hisingssidan vid Sörhallen, Sandviken och Eriksberg. Brandallarm gafs kl. 4,20: Elden är lös i gamla […]

Bazarbyggnad vid Södra Hamngatan

Dagens artikel ur Göteborgs Aftonblad handlar om nyheten att en bazarbyggnad skulle uppföras vid Södra Hamngatan, det är den byggnad som senare skulle få namnet Arkaden. ”Ett större konsortium med ett kapital gående löst på millioner har i dagarne bildats härstädes för att inköpa en del fastigheter vid […]

Promenad- och lekplats i Majorna

”Ett större antal i kommunala angelägenheter röstberättigade per­soner hade i fredags afton under riks­dagsmannen Berndt Hedgrens ordförande­skap ett möte å Henriksberg för öfverläggning om åstadkommande af en promenad- och lekplats för Majorna, hvarvid särskildt framhölls önskvärdheten af att till dylik plats anordnades qvarteret omkring Carl Johans kyrka. För […]

Varberg har siktats vid Vinga!

”Hägring Till Wstk. Meddelas: Torsdagen före Pingst syntes å fyr- och telegrafstationen Vinga ute i hafsbandet af Göte­borgs skärgård en särdeles vacker hägring. Under 10 minuters tid syntes högt uppe i luf­ten Varbergs fästning och hamn. Taflan var så tydlig, att fästningens flaggstång och båtarne i hamnen voro […]

Elektrisk drivkraft för spårvagnarna?

”Elektriska spårvägar i Gö­teborg. Styrelseledamöterna i The Go­thenburg Tramway Co., L:d hafva sedan några dagar jemte konsulterande ingeniörer vistats härstädes för att underhandla med den af hrr stadsfullmäktige tillsatta beredningen i och för utredning af frågan om anläggande af spårvägar för elektrisk drifkraft här i Göteborg.” (Ur: Göteborgs […]

Skotska turister anländer i morgon!

”I morgon bit­tida anlända hit till staden med nattsnälltåget från Stockholm 45 skotska tu­rister, herrar och damer ur Edinburghs för­näma värld. De ha besökt Stockholms­utställningen. Härstädes komma de att taga sin bostad å Hôtel Eggers.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juni 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs […]

Villatomter till salu

Idag är det inte helt lätt att hitta en villatomt utmed Danska vägen för under 2500 kronor, men sådana annonserades i Göteborgs aftonblad den 9:e juni 1897. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Danska vägen år 1896, nedfart vid Örgryte gamla kyrka mot inkörtsvägen till […]

Oscar Dickson har avlidit

”På sitt herresäte Almnäs, dit han de senare åren allt mera drog sig tillbaka afled lugnt och stilla, utan föregående sjukdom, natten till pingstdagen gross­handlaren, friherre Oscar Dickson 73l/2 år gammal. Friherre Dickson hade på senaste tiden lidit af en lindrigare hjertåkomma och hans utseende tydde på att […]

Utmed Mölndalsån år 1800

Göteborgs stora donationsjord var ett viktigt område för jordbruk och en del industriproduktion under flera århundraden. När staden vuxit ur den gamla stadskärnan blev donationsjorden ett område där staden kunde expandera. Tidigast hade detta skett i Hagaområdet och utmed Allmänna vägen åt väster men också utmed landsvägarna mot […]

Slottsskogsvallens entrépark

Den 29:e maj beslutade Idrotts & Föreningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för Slottsskogsvallens entrépark. Detta skall vara en satsning inför stadens 400-års jubileum 2021. Tävlingen beräknas kosta en halv miljon och därtill kommer ytterligare en kvarts miljon i administrativa kostnader. Detta är förvaltningens […]

Skärgårdstrafiken under Pingsten

Ångbåtstrafiken var viktig för Göteborgs befolkning, ett bra sätt att förflytta sig utmed kusten. Information om tider och linjer fick därför en framträdande plats i tidningen. ”I morgon pingstdagen, komma söndagsturena nästan i vanlig sommarordning. Turlistan är införd i dagens annonsafdelning. Hvardagsturerna undergå från och med tisdagen den […]

Kungsportsavenyen segrar öfver Järntorget

”John Ericsson-stoden inför Stadsfullmäktige. Kungsportsavenyen segrar öfver Järntorget. Då platsen för John Ericsson-stoden i går afton var föremål för Stadsfullmäktiges behandling, tycktes striden egentligen stå om hurnvida sagde omtvistade stod skulle komma att pryda de rikes eller småborgarnes stadsdel. Det gällde nemligen huruvida den skulle komma att placeras […]

Kronprinsessan Victoria på Särö

”Kronprinsessan Victorias sommarbostad å Särö har ett mycket vackert läge vid Gövik bland furu­skog och ekar. Kronprinsessan anländer till Särö omkring den 15 juli och stannar därstädes cirka 5 veckor. Platsen har nu ett fyrtiotal villor, och naturen är där som bekant i åtskilligt olik skärgårdens med en […]

Billiga resor till Stockholm!

”Från och med i går är biljettpriset till Stockholm delvis nedsatt. På tisdagarne under juni—september ko­star 3:dje klass biljett tur och retur blott kr. 18: 35 och 2:dra klass 27: 50. Bil­jetterna gälla för en tid af 14 dagar. Dock må härvid endast användas dagtåg. För återresan få […]

Nya bud i frågan om John Ericssons-stoden

”Sedan Stadsfullmäktige, som bekant, förklarat sig icke kunna bifalla komitéförslaget om statyns uppresande å Vasaplatsen, har komitén nu inkommit med nya .förslag, hvilka varit understälda Gatu- och vägförvaltningens pröfning. Komitén föreslår alternativt Järntorgets sydöstra hörn och planteringen i Kungs­parken vester om Kungsportsavenyn mel­lan Parkgatan och Nya Allén (norr […]