Oj! OJ! Oj! Oj! Oj!

”Oj! OJ! Oj! Oj! Oj! Hvad i all världen nu då? tänkte vi när vi i går middag med maje­stätiska steg inklefvo i polisdomstolens sal och våra öron uppfångade ångestskri som vi sökt skildra, temligen matt i. ö., genom ofvanståendo oj-oj etc. Tre gummor hade intagit plats vid […]

Gårda en verklig fabriksort

”En verklig fabriksort synes Gärda arta sig att blifva. De fabriker som finnas där äro nu af rätt mångfaldig art, och Underås tomtaktiebolag tyckes åstadkomma ännu fler genom tomtplatsers försäljning. Nu håller en elektrisk fabrik på att byggas strax bredvid den nyupp­förda Göteborgs kamgarnsaktiebolags fa­brik, hvilken senare sysselsätter […]

Skyttegravar i Göteborg 1915

Filmarkivet.se har lagt upp en kortfilm som visar hur militären visade upp hur skyttegravskriget gick till: ”Intresset för första världskrigets skyttegravskrig på västfronten tog sig många uttryck. Kulturpersonligheter som Sven Hedin och Marika Stiernstedt reste till västfronten och förmedlade sina intryck i böcker och föredrag. I Sveriges större […]

Fastighetsaffärer i staden

”Handlanden A. J. Hammar har af ingeniör August Norrby tillskiftat sig fastigheten n:r 10 vid Sprängkullsgatan mot villaegendomen Manhem Norgården i Styrsö socken, med tillträde 1:ste oktober, till priser som ej bekantgjorts. Affären afslutades genom firman Mattsson & Ahlberg. — Änkefru Pettersson har till lokomo­tivföraren A. P. Hagström […]

Inga julklappar till kunderna i år!

”Ett radikalt beslut. Den gamla seden att vid juletid ge presenter åt kun­der, som i långa tider varit en ej obe­tydlig börda för våra minuthandlare och mot hvilken ofta i pressen röster höjt sig, torde nu ha sett sina sista dagar, om vi få tro ett meddelande från […]

Färjenäs förändras

”Färjenäs är en plats som går framåt. Det bygges nemligen rätt lifligt å plat­sen i det vanligen ett eller flere nybyg­gen årligen förekomma. Platsen har också under årens lopp förändrat sig icke så litet till det bättre. I närheten finnes också det vackra Fogelro med sina framåtgående planteringar, […]

Belönade vid trädgårdsutställningen i Stockholm

”Guldmedalj har tilldelats bland andre trädgårdsmästaren John Larsson på Gåsvadholm. vid Kongsbacka for en kollektivutställning af frukter och bär från 18 mindre jordbrukare i trakten samt trädgårdsmästaren Törngren på Öfverås, som erhöll Malmöhus läns hederspris för meloner. För en samling krukväxter, alla slag, har silvermedalj tilldelats hr L. […]

Två notiser, vedskutor och grundläggningsarbeten

”En mängd vedskutor fyller nu om dagarne en del platser vid kajerna och kanalerna, erinrande om den stundande vintern. Vedkommersen är liflig. Ett större grundläggningsarbete pågår f. n. vid Skeppsbron in­vid Bryggaregatan, där platsen nu kom­mer att upptagas af större byggnader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 september 1897) Bilden […]

Då & Nu: Redbergsvägen ca 1950 och 2017

Redbergsvägen har på höger sida i bild förändrats genom de omfattande rivningarna av landshövdingehusen i området. Länge var tomterna öde innan dagens bebyggelse uppfördes. Till vänster i bild är bebyggelsen ganska oförändrad och centralt i båda bilderna reser sig Skansen Lejonet på Gullberget.

Auktion på Råda säteri

Kanske vill du göra en utflykt den 7:e eller 8:e oktober och åka ut på landet och Råda säteri? Då kan du vara med på en stor auktion, den är ”frivillig”, alltså den är inte orsakad av någon konkurs. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Råda […]

Stadshuset renoveras

”Det forna stadshuset i Göteborg har undergått många öden. För närvarande pågår inuti detsamma ett rätt om­fattande restaureringsarbete för att där anordna lämpliga privatbostäder etc. I detta hus var på sin tid den beryktade s. k. korfkitteln, där stadssoldaterna, i dag­ligt tal benämnde “korfvarne“, höllo till. Under senare […]

Sjukhusbyggnadsarbetet å Änggården fortgår

”Öfverkontrollanten hofintendenten Kumlien har en af de senaste dagarne besökt byggnadsplatsen. Byggnadsarbetet, som är det största i orten sedan kasernbygget å Qviberg, kommer att fortgå äfven under vintern. Det har nu hunnit så långt, att tre sjukpaviljonger snart äro fullständigt uppförda. För byggnadsetablissementets blifvande fjor­ton paviljonger är grundläggningsarbetet […]

Almedahls Fabriks Aktiebolag på Stockholmsutställningen

Den stora Stockholmsutställningen pågick under dessa dagar 1897 och det gick fullsatta extratåg från Göteborg till huvudstaden för att alla skulle få möjlighet att se det nya och moderna som presenterades där. Givetvis var industriföretagen från Göteborg på plats, så här skildrades Almedahls utställning. ”Redan på afstånd skönjer […]

Arbetare föll sex våningar

”Genom sex våningar i den stora Wettergrenska nybyggnaden vid Stigbergsliden föll i går morse vid 8-tiden arbetskarlen Rutger Jakobson, hvilken såsom förut nämnts afled under transporten till sjukhuset utan att hafva återfått medvetandet. Jakobson var vid tillfället sysselsatt å vin­den med cementläggning af golfvet, då han genom egen […]