Förslag till förändringar i hamnordningen

”Göteborgs hamnstyrelse har till stads­fullmäktige öfverlemnat nedanstående förslag till förändringar i vissa delar af hamnordningen under hemställan att fullmäktige måtte godkänna förslaget: §1. mom. 1. Under staden Göteborgs hamn inbegripes hela rivieret från Tingstads udde till Göta elfs utlopp mellan Billingen och Rya Nabbe, jemte stadens hamnkanaler och […]

Kungsportsavenyen på 1880-talet

”Denna aveny lofvar att bli hvad den i viss mån redan är: en palatsgata. Vi säga i viss mån, ty den tillhör till hälften det Göteborg, som kommer. Med undantag af det s. k. engelska kvarteret, som isynnerhet åt Teatergatan företer en sällsam blandning af fulhet och oregelbundenhet, […]

Ett stiligt affärshus

”Den gamla aktade Göteborgsfirman P. Em. Lithander & Co. inflyttar nästa vecka i det nya, statliga och tidsenliga affärshus firman låtit åt sig uppföra i hörnet af Stora Nygatan och Lilla Kungs­gatan. Den magnifika byggnaden, som år en af de största i sitt slag i hela Skandi­navien och […]

Trafikolycka vid Lilla Torp

”Ett sällskap utländska resande, bestående af 3 damer och 2 herrar, hade i förgår varit uppe vid Del­sjön och var vid 4-tiden på e. m. på åter­resa till staden, då-i den branta liden vid Lilla Torp tistelstången till vagnen brast, hvarvid vagnen stjelpte, och de resande ka­stades ut. […]

Nattens åskväder

“Ack, hvad vårt lif är eländigt!“ Vi hade knappt börjat glädja oss åt det vackra väder som äntligen kommit, förrän det tog en hastig ända med förskräckelse. I går hade vi äkta högsommarväder, och ut till skärgårdens öar styrde tusenden sin färd för svalkas af salta vestanfläktar. Men […]

Elektriska spårvägar i Göteborg

”Som bekant tillsatte stadsfullmäktige förra året en särskild komité för utredandet af frågan om anläggande af elektriska spårvägar härstädes. Det dryga arbete som varit förenadt med den­na utredning har i dagarna afslutats, och i går justerades komiténs utlåtande. Komiterade föreslå fullständigt slopan­de af hästspårvägar och införande af elektriska […]

En mystisk händelse

”En mystisk händelse har i går timat i Frölunda. En f. d. cigarrhandlare vid namn O. M. Ölander, hvilken numera lär vara arbetsförman och som var boende i huset nr 10 vid Tredje Långgatas, anträffades vid ½ 9 tiden i går morse ligga blodig och sanslös på mar­ken […]

Ny bok om urbanhistoria

Igår, måndag den 13 augusti 2018, publicerades den nya e-boken “Urban Variation,  Utopia, Planning and Practice”, under redaktion av: Per Cornell, Lars Ersgård och Andrine Nilsen. Det är ett mycket omfattande bidrag till den urbanhistoriska forskningen med fokus på 1500-, 1600- och 1700-talen. I boken arbetar totalt 31 […]

Vart vill du resa?

Idag presenteras en samling av annonser från bolag som 1898 kunde ge dig möjlighet att färdas till Amerika eller på lusttur till Uddevalla. Är det något som lockar?

En behjertad räddningsbragd

”En behjertad räddningsbragd utfördes häromdagen af 19-årige officersvolontären Herbert Jacobsson, son till Öfverstelöjtnant J. vid Första Göta Artillerire­gemente Härvid tillgick enligt M.-P. på följan­de sätt: En statarehustru, som var syssetsatt med tvätt på en flotte i Säfveån nedanför Bellevue, råkade vid en rörelse falla i vattnet. Hon greps […]

Bärtiden är nu här!

”Bärtiden  är nu inne, och blåbär i mängd till omkr. 12 öre litern torgföras, liksom krusbär till omkr. 20 öre litern. Körsbären visa sig däremot sparsamt, och de som utbjudas på Grönsakstorget äro icke synnerligen billiga, hvilket tyder på att bärskörden i är icke kan betecknas som synnerligen […]

Bref från Torslanda

”Liksom i öfrigt å den stora ön Hisingen fö­res här ett idogt lif bland befolkningen, och är på grund däraf samt genom tillfälle till god afsättning af produkterna ett allmänt välstånd rådande bland innebyggame, af hvilka de jord­brukare som bo nära stränderna äfven deltaga i vintersillfisket och annat […]

En oförbätterlig

”Förre tvångsarbetsfången, den bekante gatudrifvaren och s.k. fönsterputsaren Johan Edvard Olsson, stod nu åter inför poliskammaren. Han är därjemte en svår drinkare och bråkmakare. Härom dagen hade han oombedd putsat ett fönster till en affärslokal vid Södra Hamn­gatan, hvarefter han i pockande och hotande ton fordrade betalning. Från […]

Larsmessomarknaden 1898 och 1798

”Larsmessans väfnadsmarknad har i dag tagit sin början på Drottningtorget, som till största delen är upptaget af väfnadsförsäljare. Af priserna på de olika artiklarne torde följande vara af mera allmänt intresse: I Tedukar till kr. 1,60, 2 och 2,50 pr styck; duktyger till 1 kr. å 1,15 för […]

Kraft och styrka för svage och sjuke män!

Känner du dig lite dålig, svag men dåliga nerver och en mage i olag, då kommer dagens läkemedelstips från 1902 troligen inte att hjälpa dig. Det framgår tydligt att det inte fanns några begränsningar i vad en producent kunde lova kring sin produkt! Vad sägs om D:r Sandens […]