Domen i målet Levén

Den 2:a augusti berättades det om Levéns bedrägeriförsök, idag berättas vilken dom han fick. ”Gustaf Levén erhöll i dag sin dom. Den lydde på 5 månaders straffarbete för första resan stöld och ett års förlust af medborgerligt förtroende utöfver straffti­den. Dessutom ålades han att till Sören Bjerre återbetala […]

Påfyllda fotogénsisterner vid Färjenäs

”Vestkustens petroleumaktiebolag har i går fått sin nya fotogénsistern vid Färjenäs fylld från den i ons­dags hit anlände danske cisternångaren “Christine“. Ångaren, som för det nämn­da bolagets räkning från New York med­förde en last af öfver 8 millioner liter fotogén, har aflastat en del i bolagets cistern vid […]

Andra till varning!

”Enligt amerikanska tidningar lär den bekante svenske bicykelyttaren John Lawson (The terrible Swede) ligga för döden i Arling­ton, Maryland. Han har öfversträngt sig vid sina upprepade rekordtäflingar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 augusti 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från KFUM:s velocipedlopp i Slottsskogen […]

Blixtens offer

”Det qvalmiga och olidligt varma vädret under gårdagen ändade på qvällen i ett förfärligt åskväder, som vid half 9-tiden drog öfver Göteborg med omnejd. Himmelens fönster tycktes ha öppnat sig och regnet föll i kaskader till jorden, förvandlande våra gator till vildt forsande bäckar. Den af svarta åskmoln […]

Larsmessomarknaden har inletts

Larsmessomarknaden tog igår sin början å Drottningtorget, där bord och skifvor med väfnadsartiklar förekommo i långa banor. Tillförseln af linnear­tiklar är ej fullt så stor som vid förra marknaden. Prisen hålla sig ungefär vid samma siffror som i fjol. Duktyg betingar sålunda ett pris af 83 å 85 […]

Frätande olycka

”Olyckshändelse. I lördags e. m. vid half 3-tiden råkade en lastvagn, hvari en damejeanne med svafvelsyra kördes från apo­teket Kronan till fabriken Ceres af månadskarlen Johan Sjösten från Gårda. att i hör­net af Drottning- och Östra Hamngatorna komma med ett hjul i rännstenen, med på­följd att kärlet med […]

Forntid och medeltid i Härlanda

På sluttningen nedanför Strömmensberg ligger en liten ruin av en stenkyrka. De göteborgare och turister som hittar till denna plats är nog lätt räknade, trots att det är ruinen efter den äldsta byggnaden inom stadens nuvarande gräns (om vi undantar stenålderns megalitgravar). När kyrkan uppfördes var bygden redan […]

Tre övningsfartyg till Göteborg

”Tre flottans öfningsfartyg anlände hit i går e. m. och förtöjde i bo­jarna midt för Barlastkajen. Eskadern, som har inalles 138 skeppsgossar ombord, består af den i år nybyggda öfningskorvetten “Najaden”, chef kapten Palme, briggen “Gladan“, chef kapten Hamilton, samt briggen “Falken*, chef kapten Wachtmeister. Fartygen hafva sedan […]

Brinner Tyska bron?

”Från Tyska bron uppsteg i går afton strax före klockan 8 rök, hvadan man befarade en eldhärd under bron. En tillkal­lad brandkarl undersökte genast maskineriet under bron, hvarvid axelledningarna befunnos varma och under desamma liggande vattendränkt trassel, som under dagens lopp användts till rengöring af maskineriet, starkt uppvärmdt […]

Roligt men dyrt

”Robert Anderson hade det i går qväll så roligt att så roligt har han aldrig haft förut. Han hoppade och dansade på Fiskkajen och sjöng så det rungade i bergen. Polisen ditlockades af den ljufliga stämman och då blef Robert ännu roligare. När polisen sökte häkta honom, beslöt […]

Helsotillståndet i Göteborg

”Från och med 25 till och med 31 juli upp­går antalet anmälda sjukdomsfall till 275, däraf messling 2, nervfeber 2, rosfeber 2, kikhosta 16, difteri 3, lunginflammation 2, reumatisk feber 10, lungkatarr 56, diarrhé 126. Under samma tid hafva aflidit 27 per­soner (eller 12,4 på hvarje 1,000 invånare […]

Andrée-feber i Göteborg

”I dag på förmiddagen har hela Göteborg varit i en oro och en upphetsning som skulle man ha uppdagat en komplott att spränga staden i luften. Ett rykte hade nemligen kommit ut om att Andrée skulle ha nedstigit någon stans i arktiska Nordamerika. Aldrig sedan den här tidningen […]

“Låntagaren” Levén fast!

”Kontorsbiträdet Gustaf Adolf Pettersson- Levén, hvars tillgrepp af 10,000 kr. från principalen Sören Bjerre vi i lördags omnämnde, hann ej långt med sitt rof. Efter tillgreppet inköpte han en velo­ciped samt åkte på denna ned till Varberg. I Bastebro, Träslöfs socken, blef han bekant med en qvinna, som […]

Rivningarna i Masthugget 1964

Rivningarna i Masthugget 1964 var en del av de mycket omfattande så kallade saneringarna som genomfördes i Göteborg. Följande film visar både de äldre miljöerna och låter några av invånarna uttrycka vad dom tyckte om förändringen. Idag visas två filmer, en kort på ca 4 minuter och en […]

Illuminationsfest på Lorensberg

”En storartad illuminationsfest hålles i morgon söndag å Lorensberg. Hufvudbyggnadens fasad kommer att stråla i en belysning af 300 elektriska glödlampor och den vackra parken kom­mer att upplysas af i grupper placerade, mångfärgade gelatinlampor till ett antal af ej mindre än 1,500 stycken. Det utmärkta Richterska kapellet utför […]

Olyckshändelse på Postgatan

Dagens artikel visar hur viktigt det var att arbetsgivaren var välvilligt inställd när en olycka inträffade i en tid då det inte fanns något utbyggt försäkringsskydd eller regler kring säkerhet på arbetsplatserna. ”I går f. m. vid 10-tiden råkade arbetaren Johan Petter Pet­terson, då han var sysselsatt att […]