Fältmarsch med kanoner

”En fältmarsch med kanoner företogs den regnruskiga Magdalena-dagen af beväringsdivisionen vid l:sta Göta artilleriregemente. Under strida skurar gick marschen via Partille och Landvetter till Kallebäck, där man bivackerade å ljungbackarne i skyddstält och ät sin medhafda middag vid muntraste humör oaktadt Magdalena-ovädret. Återvägen togs via Göteborg och åter […]

I ångans och elektricitetens tidehvarf

I alla tider har det väckt frågor kring utbildningssystemet och hur unga påverkas av ny teknik: ”När man ser huru flickor blifva juris doktorer och småpojkar, som ännu ej gått och läst, taga studentexamen, så kan man ej undgå att tänka att antingen måste det vara något fel […]

Gefion har anlänt

”Gefion”, det tyska krigspansarfartyget, ankom i dag från Stavanger och ank­rade på Riföfjorden. Strax efter kl. 9 lade en af “Gefions“ ångslupar till vid nya Skeppsbron och landsatte den bayer­ske fursten Karl Theodor och hans ge­mål. Det furstliga paret for i vagn ned till Vestkustbanan, med hvars 9,35-tåg […]

Underhållsarbeten i staden

Idag är det nästan självklart att det pågår stora vägarbeten under sommaren, så var det även för 120 år sedan. ”Dykeriarbete i Vallgrafven. Det vattenledningsrör som är nedlagdt i kanalen vid Pusterviksbron sprang i hö­stas i sönder och reparation har ej på grund af väderleken kunnat företagas förr […]

Svenska mosskulturföreningen

”Medlemsantalet i svenska mosskulturföreningen hvilken som bekant satt till sitt mäl att sprida kunskap om huru vårt lands vidsträckta mossar skola kunna genom odling göras fruktbärande, uppgår för närvarande till 3,308. Under innevarande är har antalet vuxit med nära ett hundra. Fördelas medlemmarne efter de län de tillhöra, […]

Grefvinna Casa Miranda – Kristina Nilsson

Det märks i tidningen att sommaren var en period då de rika och berömda var ute och reste. För 120 år sedan noterades att ”Kristina Nilsson, grefvinnan Casa Miranda, afreste i går middag med Vestkustbanan från Göteborg för att gästa vänner och bekanta i de halländska och småländska […]

Amerika-turister anlände till Göteborg

Följande notis visar att långväga turism inte är någon nyhet. Notisen visar också att alla emigranter inte lämnade landet för alltid. ”Wilsonångaren “Domino“ anlände i dag vid middags­tiden från Grimsby, medförande 183 svensk­amerikaner, som ämna tillbringa sommar­tiden i hembygden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juli 1897) Bilden i sidhuvudet […]

Pojklymmel

”En pojklymmel, 11-årige Manritz Stenqvist, hade härom dagen tagit plats uppe i ett träd å kyrkoplanen vid Domkyrkan där han roade sig med att bryta ned grenar och qvistar. Pojken har varnats inför polis­myndigheten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juli 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, […]

Fest i finkan

”På cellfängelset härstädes var här om dagen af fängelsedirektören F. Almén en fest anordnad för hela den tjenstgörande personalen från och med pastorn och befälhafvaren till vaktkonstaplar och gevaldiger med anledning af att vaktkonstapeln och medaljören Olof Rasmusson, som varit i fångvårdens tjenst 35 år, nu slutade denna […]

Små mordbrännare

”I går middag vid halv 2-tiden uppstod ljungbrand vid Sanna. Två pojklymlar, 7-årige Hj. Ossian Nordstrom och 6-årige Gunnar Edvin Claesson, boende n:r 11 i Majornas första rote hade med en tändsticka at okynne antändt ljungen. Branden blef raskt släckt af bruksarbetarne Johan Eliasson, Aug. Karlson och pojken […]

Prins Paribatra resa i Göteborgsområdet

Igår berättades det om att Siams prins anlänt till Göteborg, idag kommer nästa rapport om vad han gjorde under sitt besök i staden. ”Prins Paribatra, den lille siameser fursten, tillbrakte sin gårdag med en promenad i vagn till Danska Vägen. Kl. 1 e. m. begaf han sig till […]

Prinsen av Siam på besök

”Prins Paribatra af Siam anlände hit i går morse med Vestkustbanans tåg och tog in i den för honom beställda våningen å Hôtel Eggers. På förmiddagen kl. 11 gjorde prinsen med ångaren “Göta“ en utflykt åt Södra skärgården och steg i land vid Styrsö hafsbad. Efter att ha […]

Ny brand i Mellgrens tobaksfabrik

För andra gången på kort tid rapporterades det om en brand i Mellgrens tobaksfabrik, läs mer om den förra branden via denna länk. ”Eld utbröt i går e.m. strax före kl. 4 i firman Erik Mellgrens tobaksfabrik i huset n:r 40 vid Vallgatan. Efter halfannan timmes energiskt arbete […]

Grafplundring

”Grafplundring har senaste tiden föröfvats å våra kyrkogårdar utan att man kunnat få spaning på de skyldige. I tisdags på e. m. blef emellertid en närmare 80 år gammal gumma, ogifta Johanna Jernberg, boende nr 32 Litt. B i Majornas sjette rote, gripen på bar gärning af arbetskarlen […]

Entreprenadanbuden å den nya stadsbiblioteksbyggnaden försenas

”Entreprenadanbuden å den nya stadsbiblioteksbyggnaden å Hagaplatsen lära icke komma under afgörande ännu på någon tid, hvilket torde bero därpå att man lär missräknat sig åt­skilligt i afseende på byggnadskostnaden. Af sakkunnige har nemligen, säges det, utrönts att grundläggningsarbetet på plat­sen och därigenom byggnaden i dess helhet skulle […]

Afliden Kongofarare

Idag handlar tidningsnotisen om en avliden Kongofarare, som hyllas med lovord i Göteborgs Aftonblad. För ett par dagar sedan handlade rapporten om kung Leopolds besök i Göteborg, han var den som styrde Kongostaten, vars armé som Mats Juhlin-Dannfelt var en del av, begick ett av de värsta folkmorden […]